Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

budowa budynku mieszkalno-usługowego w II kwartale Starego Miasta w Kwidzynie

pomorskie, Kwidzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560177483-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-500 Kwidzyn
Ulica
ul. Toruńska
Nr telefonu
552 624 470
Email
tbskwidzyn@pro.onet.pl
Strona www
tbskwidzyn.multibip.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560177483-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Kwidzyn: budowa budynku mieszkalno-usługowego w II kwartale Starego Miasta w Kwidzynie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521066-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500006712-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 50003141-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kwidzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 17023674200000, ul. ul. Toruńska  42399, 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 624 470, e-mail tbskwidzyn@pro.onet.pl, faks 552 624 479.
Adres strony internetowej (url): tbskwidzyn.multibip.pl
Adres profilu nabywcy: tbskwidzyn.multibip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
budowa budynku mieszkalno-usługowego w II kwartale Starego Miasta w Kwidzynie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RZP.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej budynku mieszkalno-usługowego wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na Starym Mieście , na działce nr 25/11, 25/9, 23/2, 34/10, 25/10 w Kwidzynie w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, sieci i przyłączy oraz zagospodarowania terenu( dziedzińca), tj.: a) ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy, wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, wywóz ziemi (wykopy), b) wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych - budowa budynku usługowo-mieszkalnego z węzłem cieplnym w piwnicy budynku na podstawie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, c) wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, wykonanie i podłączenie do kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych, odtworzenie nawierzchni w miejscach włączenia do istniejących sieci, d) wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym projektem w zakresie ukształtowania terenu i dziedzińca , e) wykonanie i zamontowanie na budynku. uchwytów do mocowania flag przy wejściach do klatek schodowych, f) całkowita obsługa geodezyjna, g) wykonanie wszystkich prób i odbiorów, z których protokoły są wymagane na odbiorze końcowym obiektów oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, h) opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i na płycie CD, i) uzyskanie zgody i poniesienie kosztów za ewentualne zamknięcie ulic i zajęcie pasa drogowego wraz z opracowaniem zmian organizacji ruchu z tym związanych, j) Wykonawca zawiera umowę o przyłączenie placu budowy do sieci i ponosi koszt opłaty przyłączeniowej .Wykonawca zrealizuje zasilanie placu budowy w energię elektryczną i zawrze umowę sprzedaży energii we własnym zakresie i na swój koszt. k) zobowiązuje się Wykonawcę do zamówienia na swój koszt mocy cieplnej z sieci PEC Kwidzyn dla potrzeb technologicznych - suszenia budynków w okresie zimowym (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby), na poziomie nie mniejszym niż 50 % wielkości docelowej mocy cieplnej na potrzeby c. o., tj. co najmniej 165 kW mocy, l) zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania kamerowania murowanych przewodów wentylacyjnych i przedstawienia go w zapisie elektronicznym na płycie CD, w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym reklamacji dotyczących nieprawidłowego działania wentylacji, m) zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia pozytywnego protokołu pomiaru natężenia hałasu węzłów cieplnych, wykonanego przez uprawnioną jednostkę, potwierdzającego nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu - w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez PEC , n) konieczność montażu przez PEC w węźle cieplnym głównego licznika ciepła, wodomierza wody uzupełniającej i ogranicznika przepływu, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie do PEC co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem poboru ciepła, 2. Charakterystyka zespołu kamienic Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem na samochody osobowe na pierwszej kondygnacji podziemnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek 25/11, 34/10, 25/10, 23/2 i 25/9 Starego Miasta w Kwidzynie. Zabudowa w formie kwartału z wewnętrznym dziedzińcem stanowiącym osobną strefę rekreacji dla mieszkańców. Wjazd na parking podziemny oraz dojście do budynku od strony ul. Braterstwa Narodów. Budynek posiada 71 mieszkań jedno, dwu, trzy i czteropokojowych oraz 14 pomieszczeń usługowych wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym. Część mieszkalna wydzielona komunikacyjnie poprzez 4 klatki schodowe , 3 windy oraz szerokie przestronne korytarze. W piwnicy zaprojektowano 52 miejsca postojowe dostępne z zewnątrz, w pozostałej części komórki lokatorskie ,pomieszczenia gospodarcze , węzeł cieplny , pomieszczeniem przyłącza wody oraz rozdzielnie elektryczne wraz z maszynowniami dźwigu hydraulicznego. Na parterze zaprojektowano 14 pomieszczeń usługowych, na pozostałych kondygnacjach mieszkania 12 - jednopokojowych, 41 - dwupokojowych, 12 -trzypokojowych, 6 czteropokojowych. Dane techniczne budynku: LP. DANE O BUDYNKU NR 4 a b c 1. Pow. zabudowy - Pz (m²) 1 949,86 2. Kubatura - V (m³) 29 443,56 3. Powierzchnia użytkowa mieszkań - Pu (m²) ( w stanie surowym ) 3 892,05 4. Powierzchnia użytkowa lokali usługowych Pu (m²) 1348,98 5. Pow. użytkowa budynku Pub (m²) 6 736,47 6. Pow. netto (m²) 7 620,91 6. Pow. całkowita (m²) 9 315,53 7. Ilość mieszkań (szt.) 71 Ilość lokali usługowych (szt.) 14 9. Ilość miejsc postojowych szt.) 52

II.4) Główny kod CPV: 45211340-0
Dodatkowe kody CPV:
45111291-1,
45310000-0,
45330000-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.09.2017-18.09.2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
dodatkowe roboty, których nie można było przewidzieć
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiany zakresie robót
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
dodatkowe roboty, których nie można było przewidzieć i zmiana w zakresie robót
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie