Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560177304-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Rokitniańska
Nr telefonu
16 678 32 59 w. 30
Email
ni@pwik.przemysl.pl
Strona www
www.pwik.przemysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560177304-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Przemyśl: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567364-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500172974-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 65003051000000, ul. ul. Rokitniańska  4, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 678 32 59 w. 30, e-mail ni@pwik.przemysl.pl, faks 166 783 259.
Adres strony internetowej (url): www.pwik.przemysl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
JRP.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Kanalizacja ogólnospławna o długości ok. 187,0 m, w tym: - z rur GRP Ø 718x13 SN5000- o długości ok. 145,0 m, - z rur GRP Ø 718x17 SN10000 - o długości ok. 40,0 m, - z rur PCV Ø200, SN 8 (lite) - o długości ok. 2,0 m, ? Studnie żelbetowe Ø1200 z wyposażeniem - 5 szt. ? Studnie żelbetowe Ø1500 z wyposażeniem - 1 szt. ? Komory żelbetowe - 3 szt. ? Wpust uliczny Ø500 z wyposażeniem - 1 szt. ? Odtworzenia nawierzchni dróg i chodników

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
44131000-7,
52233220-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.09.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/07/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna,  ofertowanie@inzynieria.rzeszow.pl,  ul. Podkarpacka 59A,  35-082,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 670000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
wykonanie robót zamiennych tj. wymiana gruntu na jednym z odcinków układanej kanalizacji
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie robót dodatkowych tj. demontaż nieczynnego kanału, skucie zwisu betonowego od kanału ciepłowicznego na trasie układanej kanalizacji; ułożenie obejścia i odpowiednie zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych; rozebranie i ponowne odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami na długości ok. 22,30 m; demontaż istniejącego i zamontowanie nowego słupa z wysięgnikiem drogowej sygnalizacji świetlnej na nowym fundamencie
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
wykonanie robót dodatkowych tj. demontaż nieczynnego kanału, skucie zwisu betonowego od kanału ciepłowicznego na trasie układanej kanalizacji; ułożenie obejścia z dzielonych rur peszla i odpowiednie zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych; rozebranie i ponowne odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami na długości ok. 22,30 m; demontaż istniejącego i zamontowanie nowego słupa z wysięgnikiem drogowej sygnalizacji świetlnej na nowym fundamencie
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas robót budowlanych związanych z realizacją zadania podstawowego zaszła konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych. 1. W trakcie prowadzenia robót w ul. 29-go listopada napotkano na nieudokumentowane uzbrojenie podziemne kolidujące z wykonywanym kanałem. Napotkano na nieczynny kanał wykonany z betonu o przekroju 600x400 mm o grubości ścianki 15 cm wraz z betonową studzienką przyłączeniową o średnicy 700 mm i grubości ścianki 20 cm. Podjęto decyzję o jego demontażu po trasie układanej kanalizacji. Napotkano także na "zwisy betonowe" od przebiegającego w sąsiedztwie kanału ciepłowniczego na długości 5 m o grubości 0,5 m i wysokości 1,0 m. Podjęto decyzję o skuciu "zwisu betonowego". 2. W trakcie robót w ul. 29-go listopada napotkano 2 rury z PE o średnicy 160mm zlokalizowane w osi kanału ogólnospławnego z przewodami telekomunikacyjnymi. W uzgodnieniu z administratorem sieci telekomunikacyjnej, podjęto decyzję, że należy wyciąć rury PE, ułożyć obejście z dzielonych rur peszla i odpowiednio zabezpieczyć. 3.Podczas prowadzonych prac budowy kanalizacji na skrzyżowaniu ul. 29-go Listopada i 3-go Maja na odcinku od istniejącego kanału ciepłowniczego przy projektowanej studni S9 do końca skrzyżowania za stacją transformatorową napotkano na grunty nie nadające się zagęścić do wymaganego stopnia (zgodnie ze sprawozdaniem z badania gruntu). W związku z tym zaszła konieczność wymiany warstwy gruntu o średniej wysokości warstwy gruntu 2,31 m na warstwę piasku zagęszczanego co 0,25 m. 4.Podczas prowadzonych prac budowy kanalizacji na skrzyżowaniu ul. 29-go Listopada i 3-go Maja na odcinku od istniejącego kanału ciepłowniczego przy projektowanej studni S9 do końca skrzyżowania ze względu na niemożliwość włożenia szalunków przy jezdni oraz zbyt bliskiej odległości do w/w stacji transformatorowej stwierdzono konieczność rozebrania i ponownego odtworzenia nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami na długości ok. 22,30 m. 5. Podczas prowadzonych prac budowy kanalizacji na skrzyżowaniu ul. 29-go Listopada i 3-go Maja stwierdzono, że projektowana studnia S8 koliduje z istniejącym słupem wysięgnikowym sygnalizacji świetlnej. W związku ze spisanym protokołem na okoliczność demontażu słupa z wysięgnikiem drogowej sygnalizacji świetlnej z Zarządem Dróg Miejskich z dnia 12.02.2019 r. stwierdzono konieczność demontażu istniejącego słupa i zamontowanie nowego słupa z wysięgnikiem drogowej sygnalizacji świetlnej na nowym fundamencie zgodnie z ustaleniami zawartymi w w/w protokole.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy w umowie Zamawiający zastrzegł możliwość: dokonania zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych tj. zmianę ze względu na "odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych"; dokonania zmiany wynagrodzenia tj. zmianę ze względu na "konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy". Roboty dodatkowe nie były przewidziane w dokumentacji projektowej oraz nie były przedmiotem oferty Wykonawcy złożonej w przetargu ofertowym. Zamawiający dokonał zmiany umowy na podstawie przesłanek art. 144 ust. 1 pkt 2 - gdyż roboty te stały się niezbędne do prawidłowego zrealizowania robót podstawowych. Powierzenie robót dodatkowych innemu Wykonawcy niosło by za sobą trudności natury technicznej związane z koordynacją prac na terenie budowy. Wartość robót dodatkowych stanowi 4,18% wartości robót podstawowych. Ze względu na charakter robót dodatkowych zmiana umowy nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.
 
drukuj ogłoszenie