Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja punktów kamerowych w ramach rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego w mieście

śląskie, Siemianowice Śląskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540179120-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Jana Pawła II
Nr telefonu
327 605 200
Email
ratusz@um.siemianowice.pl
Strona www
www.siemianowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540179120-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.
Siemianowice Śląskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587546-N-2019
Data: 21/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 00051587900000, ul. ul. Jana Pawła II  10, 41-100  Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.
Adres strony internetowej (url): www.siemianowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.7 INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W ogłoszeniu jest: Na potrzeby oceny, oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 1b do SIWZ w odniesieniu do Części 2. b) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 4a do SIWZ w odniesieniu do Części 1 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4b do SIWZ w odniesieniu do Części 2 (Załącznik nr 1 do oferty), c) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty). d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 3 do Oferty). e) Dokumenty dotyczące równoważności (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 4 do Oferty) f) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane. 2.1. Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), wypełnia i podpisuje Wykonawca. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.3.Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4.1. Oświadczenia oraz dokumenty dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 4.2 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 7. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: 1. Na potrzeby oceny ofert musi zawierać a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 1b do SIWZ w odniesieniu do Części 2. b) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty). c) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 2 do Oferty). d) Dokumenty dotyczące równoważności (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 3 do Oferty) e) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane. 2.1. Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), wypełnia i podpisuje Wykonawca. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.3.Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4.1. Oświadczenia oraz dokumenty dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 4.2 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 7. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-02, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie