Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa i przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej i nawierzchni utwardzonych oraz schodów do tunelu stanowiącego przejście podziemne na...

pomorskie, Kwidzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540178833-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-500 Kwidzyn
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
055 6464700, 6464777
Email
zp@um.kwidzyn.pl
Strona www
www.bip.kwidzyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540178833-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.
Kwidzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585826-N-2019
Data: 13/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kwidzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52354800000000, ul. ul. Warszawska  19, 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 6464700, 6464777, e-mail zp@um.kwidzyn.pl, faks 556 464 703.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kwidzyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: w dniach: 90
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: w dniach: 110

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 110 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-28, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie