Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa mebli do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560179813-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Kołłątaja
Nr telefonu
587759456
Email
ambroziak@cuw.tczew.pl
Strona www
cuwtczew.bipstrona.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560179813-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Tczew: Dostawa mebli do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570085-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510156926
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, Krajowy numer identyfikacyjny 36621208100000, ul. Kołłątaja   9, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587759456, e-mail ambroziak@cuw.tczew.pl, faks 587759484.
Adres strony internetowej (url): cuwtczew.bipstrona.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
dostarczone produkty winny być nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, winny spełniać wymagania norm UE. Produkty winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. szafy i biurko - elementy płytowe korpusu, półki oraz drzwi i fronty szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm., lub płyty laminowanej w zależnośco od opisu przedmiotu zamówienia Ściana tylna powinna być wykonana z płyty HDF( dla szaf), grubości 3mm, przy czym kolor i rysunek powierzchni płyty ściany tylnej powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi pozostałych elementów korpusu. Otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub i wkrętów powinny być wyposażone w odpowiednie zaślepki o kolorze zbliżonym do koloru płyty. drzwiczki szafek należy wyposażyć w uchwyty oraz zamki (jeśli przedmiot zamówienia tego wymaga) Meble powinny być dostarczone w całości. gotowe do wstawienia do sali lub na korytarz Krzesłą- wyściełane siedzenia i oparcia szafy metalowe do szatni powinny posiadać solidną konstrukcja stalową z wysokiej jakości blachy, drzwi z profi-lami wzmacniającymi (niechybotliwe), osadzone na ukrytych zawiasach, posiadać w drzwiach otwory wentylacyjne, łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, jednolitej powierzchni. Malowane farbami z atestem PZH. Meble powinny być dostarczone w całości. gotowe do wstawienia do sali lub na korytarz

II.4) Główny kod CPV: 39150000-8
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
25.07.2019r.-20.08.2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 4    NAZWA: Dostawa szaf metalowych do Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Stoczniowców 15A, 83-110 Tczew
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
CUBE Mirosław Dziedzic ,  info@cubesteel.pl,  ul. Partyzantów 1/304,  46-100,  Namysłów,  kraj/woj. Polska
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 15180 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
przedłużenie terminu dostawy do 10.09.2019r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z przyczyn niemożliwych do przewidzenia ze strony Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie