Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta ?Dworcowa na rzece Drwęcy."

warmińsko-mazurskie, Kurzętnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540180920-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
13-306 Kurzętnik
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
056 4740515, 056 4748282
Email
zppf@kurzetnik.pl
Strona www
https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540180920-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
Kurzętnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584881-N-2019
Data: 09/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kurzętnik, Krajowy numer identyfikacyjny 53826000000000, ul. ul. Grunwaldzka  39, 13-306  Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 056 4740515, 056 4748282, e-mail zppf@kurzetnik.pl, faks 564 748 284.
Adres strony internetowej (url): https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-05, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-19, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 
drukuj ogłoszenie