Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wielkopolskie, Śrem

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540180569-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-100 Śrem
Ulica
Pl. 20 Października
Nr telefonu
(61) 2835225 w. 133
Email
urzad@srem.pl
Strona www
http://umsrem.bip.eur.pl/public/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540180569-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
Śrem:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571539-N-2019
Data: 10/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Śrem, Krajowy numer identyfikacyjny 63125813500000, ul. Pl. 20 Października  1, 63-100  Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (61) 2835225 w. 133, e-mail urzad@srem.pl, faks (61) 2835337.
Adres strony internetowej (url): http://umsrem.bip.eur.pl/public/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Parkowej 8, 63-100 Śrem, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054868, REGON 630957150, NIP 785-00-02-101, o kapitale zakładowym w wysokości 48.195.500,00- zł, w pełni opłaconym, którą reprezentuje Włodzimierz Pepeta - Prezes Zarządu, osoba do kontaktu Marcin Niewiński - tel. 61 28 30 475 wew. 172, m.niewinski@sremskiewodociagi.pl; Gmina Śrem, krajowy numer identyfikacyjny 63125813500000, ul. Pl. 20 Października 1 , 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, osoba do kontaku Sławomir Baum tel. (61) 2835225 w. 133, zamowienia@urzad.srem.pl Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: