Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlic wiejskich w miejscowościach : Wojsze, Laski Szlacheckie,...

mazowieckie, Czerwin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-09-2019
Numer ogłoszenia
590540-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
07-407 Czerwin
Ulica
Plac Tysiąclecia
Nr telefonu
29 7614593
Email
dofinansowania@czerwin.pl, gmina@czerwin.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 590540-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Gmina Czerwin: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlic wiejskich w miejscowościach : Wojsze, Laski Szlacheckie, Żochy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwin, krajowy numer identyfikacyjny 00053631500000, ul. Plac Tysiąclecia  1 , 07-407  Czerwin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7614593, e-mail dofinansowania@czerwin.pl, gmina@czerwin.pl, faks 29 7619217.
Adres strony internetowej (URL): www.czerwin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.czerwin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czerwin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, poczta Polska, kurier
Adres:
Plac Tysiąclecia 1, 07 - 407 Czerwin, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlic wiejskich w miejscowościach : Wojsze, Laski Szlacheckie, Żochy
Numer referencyjny: INR.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin: 1. Świetlica wiejska w miejscowości Wojsze, 2. Świetlica wiejska w miejscowości Żochy 3. Świetlica wiejska w miejscowości Laski Szlacheckie, Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót : demontaż rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich. demontaż , malowanie i ponowny montaż krat stalowych na oknach i drzwiach, docieplenie i wykonanie elewacji ścian budynku, ponowny montaż rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich, wykonanie podbitki dachowej. Zgodnie z załączonym do SIWZ Przedmiarem robót. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. 1. Świetlica wiejska w miejscowości Wojsze, 2. Świetlica wiejska w miejscowości Żochy 3. Świetlica wiejska w miejscowości Laski Szlacheckie,

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45452000-0
45410000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była termomodernizacja budynku o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa a art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia wraz z powyższą informacją zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA NR INR 272?.2019 zawarta w dniu ?????... w Czerwinie, pomiędzy: Gminą Czerwin z siedzibą: ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin reprezentowaną przez: Grzegorza Długokęckiego - Wójt Gminy Przy kontrasygnacie Beaty Dąbkowskiej - Skarbnika Gminy zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", a firmą: reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą" . § 1. 1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania - zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). 2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 3) wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4) Harmonogram rzeczowo - finansowy, 5) Lista pracowników wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w tym prace ogólnobudowlane, operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy podczas realizacji inwestycji wraz z podpisanymi oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. § 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania p.n. 1. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1) Umowa, 2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 3) Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Przedmiot umowy będzie realizowany etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust.4. 6. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez Niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac. 8. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny oraz kodeks pracy. 9. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. § 3. 1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu budowy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, terenem budowy i warunkami terenowymi oraz uwzględnił wszystkie elementy w cenie. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 6. Wykonawca na te materiały i urządzenia winien posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami. 7. Przy odbiorze końcowym wykonawca przekaże atesty na użyte materiały. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości wykonania przedmiotu umowy do odbioru w formie pisemnej. 9. Strony ustalają, że z czynności odbiorów częściowych oraz z odbioru końcowego sporządzone zostaną pisemne protokóły, które będą podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę lub osoby przez nie upoważnione. 10. Jeżeli w toku czynności odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad jednocześnie wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy. § 4. 1. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy. 3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący Załącznik nr 2 do umowy. 4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót - nastąpi do dnia 22.11.2019 r.. 5. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych, którym będą podlegać poszczególne etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość dokonania odbiorów częściowych nie później niż na 3 dni przed terminem ich wykonania określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.. 6. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich szkód z tym związanych, w tym związanych z cofnięciem finansowania inwestycji przez osoby trzecie, bądź obowiązkiem zwrotu przyznanych już wcześniej środków finansowych na realizowaną inwestycję przez osoby trzecie do wysokości cofniętych bądź zwróconych jako niewykorzystane w okresie na jaki zostały przyznane do wykorzystania kwot. § 5. 1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotu umowy od ryzyka budowlanego. Polisa powinna być zawarta na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ???????? 2. Wykonawca odpowiada i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie i stan bhp na placu budowy. 3. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na żądanie właściwe polisy. § 6. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w stanie likwidacji, upadłości, ani też w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie naprawcze ani egzekucyjne. § 7. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ?????????? słownie złotych: ???????????????.. , w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj?????????słownie ??????????????..wartość netto w wysokości: ??????????.., słownie złotych: ??????????????????????????????zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (po wykonaniu bez zastrzeżeń poszczególnych etapów robót i ich odbiorze protokołem częściowym) do wysokości 70 % wartości umowy. Termin płatności faktur częściowych - 14 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest bezusterkowy i podpisany przez obie strony umowy częściowy protokół odbioru robót. 3. Po dokonaniu odbioru końcowego pozostała do zapłaty należność wynikająca z wykonania przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem na r-k bankowy Wykonawcy Nr ?????????????? w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do jej wystawienia. 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia jest bezusterkowy, końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy. § 8. 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, tj. kwotę ?????????? (słownie złotych: ?????????????????????????????) 2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie : przelew na konto lub w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie bezgotówkowej przedłożył dokument potwierdzający udzielenie zabezpieczenia. W przypadku udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwota wpłaconego zabezpieczenia będzie zwrócona Wykonawcy na jego pisemny wniosek w terminach i wysokościach jak niżej: 1) 70% wartości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia, przez co należy rozumieć datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez żadnych zastrzeżeń ani uwag. 2) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w zależności który z uprawnień wygaśnie później. 4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 ust.4 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. § 9. 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 1) osobiście (własnymi siłami) 2) z udziałem podwykonawców 2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 7. Zamawiający, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust.6 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach kiedy umowa ta: 1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni. 8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dnia od dnia jej otrzymania uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000 zł. Jeżeli w przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający ustala termin zgłoszenia uwag przez Wykonawcę na 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o możliwości zgłaszania tych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zastosować czynności z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 5 % wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od tejże umowy przez Zamawiającego. 14. W przypadku udziału w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub pisemnego oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu jego zapłaty. 15. Ust. 2 - 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 16. Ustalone w niniejszym paragrafie zasady zatrudnienia podwykonawcy stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawcę (podwykonawców) dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie § 11. 1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi w tym prac ogólnobudowlanych, operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3.Imiona i nazwiska osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (Załącznik Nr 1 do Umowy ), dotyczy to także pracowników podwykonawców. 4.Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego. 6.Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli zamawiający o to wystąpi. 7.Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę 8.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 12 1. Wykonawca udziela ??????.. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za jakość wykonanych robót niezależnie od swojej odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. 3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli usunięcie wad nie nastąpi w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, a także naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3). § 13. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wymienionego w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 2) Za opóźnienie w terminach określonych w § 4 ust. , 2, 3 i 4 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 3) Za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy wymienionego w §1 stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0.2% wynagrodzenia brutto wymienionego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonych od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 4) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 5) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, wymienionego w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 8) Za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 12 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas każdorazowej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 9) Za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 12 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w § 12 ust. 3 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas każdorazowej kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w § 12 ust. 3) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców; 10) Za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 12 ust. 1 na zasadach określonych w § 12 ust. 5 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w § 12 ust. 5). 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca 20% wynagrodzenia brutto wymienionego w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zamawiający może potrącić kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. § 14. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 1) ogłoszenia likwidacji firmy Wykonawcy, 2) wydania postanowienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w stosunku do majątku Wykonawcy, 3) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 30 dni o dnia określonego w § 4 ust. 2, zaistnienia przerwy w ich wykonywaniu przez okres co najmniej 30 dni, lub zaprzestania przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy. 4) stwierdzenia w czasie odbiorów częściowych lub odbioru końcowego robót wad, które nie nadają się do usunięcia, i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. § 15. 1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 2. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty. § 16 Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. § 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. § 20 Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego. § 21 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca a dwa otrzymuje Zamawiający. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznikami do umowy są: 1. Lista pracowników wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w tym prace ogólnobudowlane, operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy podczas realizacji inwestycji ( Załącznik Nr 1 do Umowy), 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy, 3. Oferta wykonawcy, 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 5. Przedmiar robót

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w formie opisanej w art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 70% zabezpieczenia gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót, a 30% służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie zwrócona wykonawcy do 15 dni po upływie okresu późniejszego - okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi lub gwarancji zostanie złożona na oprocentowanym rachunku w formie depozytu. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2. konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, b) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub, e) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlicy wiejskej w miejscowości Wojsze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót : demontaż rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich. demontaż , malowanie i ponowny montaż krat stalowych na oknach i drzwiach, docieplenie i wykonanie elewacji ścian budynku, ponowny montaż rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich, wykonanie podbitki dachowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45452000-0, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlicy wiejskej w miejscowości Laski Szlacheckie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót : demontaż rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich. demontaż , malowanie i ponowny montaż krat stalowych na oknach i drzwiach, docieplenie i wykonanie elewacji ścian budynku, ponowny montaż rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich, wykonanie podbitki dachowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45452000-0, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : świetlicy wiejskej w miejscowości Żochy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót : demontaż rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich. demontaż , malowanie i ponowny montaż krat stalowych na oknach i drzwiach, docieplenie i wykonanie elewacji ścian budynku, ponowny montaż rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich, wykonanie podbitki dachowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45452000-0, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie