Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy antybiotyków

opolskie, Namysłów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540181379-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
46-100 Namysłów
Ulica
ul. Oleśnicka
Nr telefonu
77 40 40 248
Email
sekretariat@zoznamyslow.pl
Strona www
www.namyslow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540181379-N-2019 z dnia 30-08-2019 r.
Namysłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587753-N-2019
Data: 20/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 16021646300000, ul. ul. Oleśnicka  4, 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 40 248, e-mail sekretariat@zoznamyslow.pl, faks 77 40 40 250.
Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zamówienie składa się z 4 części: 1) Dostawy antybiotyków - część 1. 2) Dostawy antybiotyków - część 2. 3) Dostawy antybiotyków - część 3. 4) Dostawy antybiotyków - część 4.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie składa się z 5 części: 1) Dostawy antybiotyków - część 1. 2) Dostawy antybiotyków - część 2. 3) Dostawy antybiotyków - część 3. 4) Dostawy antybiotyków - część 4. 5) Dostawy antybiotyków - część 5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Liczba części: 4.
W ogłoszeniu powinno być: Liczba części: 5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 1wg załącznika Nr 1.2 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 2 wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 3 wg załącznika Nr 1.4 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 4 wg załącznika Nr 1.5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 1wg załącznika Nr 1.2 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 2 wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 3 wg załącznika Nr 1.4 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 4 wg załącznika Nr 1.5 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany formularz cenowy - część 5 wg załącznika Nr 1.6 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 1) 1.800,00 zł. Część nr 2) 600,00 zł. Część nr 3) 300 ,00 zł. Część nr 4) 900 ,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją "Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.17.2019.MA."
W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 1) 1.800,00 zł. Część nr 2) 600,00 zł. Część nr 3) 300 ,00 zł. Część nr 4) 900 ,00 zł. Część nr 5) 20,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją "Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.17.2019.MA.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-05 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-11, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I-INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 5 Nazwa: Dostawy antybiotyków - część 5. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawy antybiotyków - część 5. Szczegółowy wykaz artykułów określa załącznik nr 1.6 do formularza oferty o nazwie formularz cenowy - część 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631400-6 3) Wartość części zamówienia(jeśli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Skrócenie terminu dostawy 40,00

 
drukuj ogłoszenie