Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w zakresie zadnia 2 :...

dolnośląskie, Siechnice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560181807-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-011 Siechnice
Ulica
ul. Jana Pawła II
Nr telefonu
71 391 91 01
Email
zp@umsiechnice.pl
Strona www
www.siechnice.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560181807-N-2019 z dnia 30-08-2019 r.
Siechnice: Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w zakresie zadnia 2 : "Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535596-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540078296-N-2019, 540082750-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510132100-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w zakresie zadnia 2 : "Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego".
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP.271.28.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w zakresie zadnia 2 : "Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego".

II.4) Główny kod CPV: 30236000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30 dni od daty podpisania umow.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: "Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
CPU ZETO Sp. z o.o.,  ,  ul. Powstańców Wielkopolskich 20,  58-500,  Jelenia Góra ,  kraj/woj. dolnośląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 58909.43 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana termiunu wykonania przedmiotu umowy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedłużający się termin zakończenia robót budowlanych w obiekcie, który miał być wyposażany.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie