Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostosowanie SOK do standardów ZUS oraz wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim

lubelskie, Biłgoraj

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-09-2019
Numer ogłoszenia
585588-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
23-400 Biłgoraj
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
84 6881212, 84 6881211
Email
czp_bilgoraj@zus.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 585588-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju: Dostosowanie SOK do standardów ZUS oraz wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju, krajowy numer identyfikacyjny 17756000000000, ul. ul. Kościuszki  103 , 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6881212, 84 6881211, e-mail czp_bilgoraj@zus.pl, faks 846 866 974.
Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział ZUS w Biłgoraju na sali obsługi klienta, stanowisko INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy
Adres:
ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie SOK do standardów ZUS oraz wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim
Numer referencyjny: 030000/271/6/2019-ZAP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu sali obsługi klientów (SOK) do standardów ZUS oraz wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 6. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Dostosowanie SOK w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim do standardów ZUS; 2) Część II - Wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45431100-8
45432130-4
45441000-0
45421131-1
45421146-9
45410000-4
45442180-2
45421141-4
45223210-1
45223300-9
45311100-1
45311200-2
45316000-5
45317300-5
45331210-1
45331220-4
45332200-5
45332400-7
45321000-3
45431000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1. W zakresie cz. I: 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy; 2) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty podpisania umowy; 3) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 5 miesięcy licząc od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. 2. W zakresie cz. II: 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy; 2) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty podpisania umowy; 3) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 60 dni licząc od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) w zakresie części I Zamawiający nie ustanawia warunku; 2) w zakresie części II Zamawiający nie ustanawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) w zakresie części I warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł brutto; 2) w zakresie części II Zamawiający nie ustanawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1) w zakresie części I warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że wykonał należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto w zakres której wchodziły roboty polegające na budowie, przebudowie lub wymianie stalowych elementów konstrukcji budynku (np. słupy, rygle). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.: ? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , ? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV (grupa 1) na stanowisku eksploatacji "E" wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), ? co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV (grupa 1) na stanowisku dozoru "D" wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). 2) w zakresie części II Zamawiający nie ustanawia warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest w zakresie części I i II do złożenia: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 upzp. 4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1 ppkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie winno być złożone z datą jak dla dokumentów określonych w pkt 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie części I: 1. Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W zakresie części II: Zamawiający nie ustanowił warunków, w związku z tym też nie żąda dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się : 1) formularz oferty wypełniony i podpisany wg wzoru określonego zał. nr 10 do siwz; 2) kosztorys ofertowy (tylko w zakresie części I) sporządzony i podpisany stosownie do wytycznych określonych w § 12 ust. 2 pkt 2.1 do siwz. 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) oświadczenia wymagane w sekcji III.3); 2) pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje, potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty osoba inna niż wynika to z wpisu do KRS lub CEiDG. Pełnomocnictwo należy również załączyć w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).; 4) kopię dowodu wniesienia wadium w zakresie części I (zalecane).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są przed upływem terminu składania ofert, określonym w sekcji IV.6.2) do wniesienia wadium w niżej wymienionych kwotach: 1) część I w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2) część II - niewymagane. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 upzp. tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 z poźn. zm.). 3. Złożone wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 4. W przypadku nie zabezpieczenia oferty dopuszczalną formą wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b upzp odrzuci ofertę Wykonawcy. 5. Wadium w formie pieniężnej zgodnie z art. 45 ust. 7 upzp Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Dane dotyczące rachunku Zamawiającego na który należy wpłacić kwotę wymaganego wadium: Nr rachunku: 58 1020 5590 0000 0902 9030 7014 Dane banku: PKO BP Centrum Korporacyjne I w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41 7. Na dyspozycji przelewu wymaganej kwoty wadium należy umieścić informację o tym, że przelewana kwota to wadium dotyczące przedmiotowego przetargu. Informacja na dyspozycji przelewu może mieć następującą postać: ?WADIUM - PRZEBUDOWA SOK W I/ZUS W TOMASZOWIE LUBELSKIM" 8. Wadium wnoszone w formie pieniężnej winno zabezpieczać ofertę począwszy od upływu terminu składania ofert tzn. winno się znaleźć na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu określonego w sekcji IV.6.2) uwzględniając uwarunkowania bankowe (sesje) związane z przelewaniem kwot pieniężnych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W zakresie części I: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e upzp podlega unieważnieniu. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) upzp oraz ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. 3. Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, b) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji, c) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, d) koniecznością wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) upzp, e) koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji, f) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., g) wydaniem postanowienia lub decyzji przez uprawniony do tego organ administracji publicznej o wyłączeniu z użytkowania czasowo lub w całości budynku lub posesji będących przedmiotem umowy w taki sposób, że nie będzie możliwa lub niecelowa przez okres ich wyłączenia realizacja przedmiotowych robót, h) okupacjami lub strajkami okupacyjnymi pracowników Zamawiającego lub osób z zewnątrz uniemożliwiające prowadzenie przedmiotowych robót; 2) zmiana wynagrodzenia o której mowa w § 7 ust. 5 z zastrzeżeniem § 7 ust. 6; 3) konieczność zmiany będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w technologii wykonania zamówienia, b) zmiana terminu płatności lub sposobu jego liczenia wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) wprowadzenia zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego. Wprowadzenie takiej zmiany jest możliwe pod warunkiem, że gdyby hipotetycznie dokonać jej wprowadzenia przed terminem składania ofert nie miałoby to wpływu na krąg Wykonawców ani też na wybór oferty najkorzystniejszej; 4) Zmiany nr rachunku bankowego na który jest regulowane wynagrodzenie lub kary umowne. 4. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w szczególności zmiany danych teleadresowych); 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, do których stosować należy przepisy obowiązujące w danym czasie. 5. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 6. Zmiany o których mowa w ust. 3 wymagają każdorazowo zgody obu Stron i mogą być dokonywane wyłącznie poprzez pisemny aneks podpisany przez obie Strony. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. W zakresie części II: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e upzp podlega unieważnieniu. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) upzp oraz ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. 3. Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, b) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji, c) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, d) koniecznością wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) upzp, e) koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji, f) wydaniem postanowienia lub decyzji przez uprawniony do tego organ administracji publicznej o wyłączeniu z użytkowania czasowo lub w całości budynku lub posesji będących przedmiotem umowy w taki sposób, że nie będzie możliwa lub niecelowa przez okres ich wyłączenia realizacja przedmiotowych robót, g) okupacjami lub strajkami okupacyjnymi pracowników Zamawiającego lub osób z zewnątrz uniemożliwiające prowadzenie przedmiotowych robót; 2) konieczność zmiany będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w technologii wykonania zamówienia, b) zmiana terminu płatności lub sposobu jego liczenia wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) wprowadzenia zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego. Wprowadzenie takiej zmiany jest możliwe pod warunkiem, że gdyby hipotetycznie dokonać jej wprowadzenia przed terminem składania ofert nie miałoby to wpływu na krąg Wykonawców ani też na wybór oferty najkorzystniejszej; 3) Zmiany nr rachunku bankowego na który jest regulowane wynagrodzenie lub kary umowne. 4. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w szczególności zmiany danych teleadresowych); 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, do których stosować należy przepisy obowiązujące w danym czasie. 5. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 6. Zmiany o których mowa w ust. 3 wymagają każdorazowo zgody obu Stron i mogą być dokonywane wyłącznie poprzez pisemny aneks podpisany przez obie Strony. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 1) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.09.2019 r. o godz. 9:30; 2) miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala szkoleniowa (nr 406 ) lub pokój nr 214. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp: 1) Monika Bednarz - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 12, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103; 2) Sabina Nizio - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103. 2. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostosowanie SOK w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim do standardów ZUS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu SOK w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim do standardów ZUS. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa: a) zał. nr 1.1.1. Projekt branża architektoniczna, b) zał. nr 1.1.2. Projekt branża konstrukcyjna, c) zał. nr 1.1.3. Projekt branża sanitarna, d) zał. nr 1.1.4. Projekt Budowlany branża elektryczna, e) zał. nr 1.1.5. Przedmiary robót, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - zał. nr 1.1.6.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45431100-8, 45432130-4, 45441000-0, 45421131-1, 45421146-9, 45410000-4, 45442180-2, 45421141-4, 45223210-1, 45223300-9, 45311100-1, 45311200-2, 45316000-5, 45317300-5, 45331210-1, 45331220-4, 45332200-5, 45332400-7, 45321000-3, 45431000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja na wykonane roboty budowlane 27,00
gwarancja na centralę wentylacyjną 10,00
zatrudnienie osoby bezrobotnej3,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 upzp może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy z wyłączeniem kluczowych części zastrzeżonych przez Zamawiającego zgodnie z art. 36a ust. 2 upzp do osobistego wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że w części I zastrzega, aby Wykonawca wykonał osobiście kluczową część zamówienia polegającą na wykonaniu niezbędnych robót w zakresie: a) elementów konstrukcji i wzmocnień, b) wykonania sufitów podwieszanych, c) malowania ścian i sufitów.


Część nr: 2Nazwa: Wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana terakoty na korytarzu I piętra w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty stanowiące załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1) zał. nr 1.2.1 Przedmiar robót; 2) zał. nr 1.2.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45431000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie