Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560182994-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Borelowskiego
Nr telefonu
016 6704800 w. 34
Email
gminaprzemysl@home.pl
Strona www
www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560182994-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Przemyśl: Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544389-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510123047-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny 65090029800000, ul. ul. Borelowskiego  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6704800 w. 34, e-mail gminaprzemysl@home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminaprzemysl.bip.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IG.271.4.ZP.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z "Przebudową dróg na terenie gminy Przemyśl " Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na trzy części, jak poniżej: 3.2.1. Część I - Przebudowa dróg w Ostrowie: 1. Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 702/1 w km 0+000 - 0+125 oraz dz. nr ewid. 702/2 w km 0+000 - 0+560 w miejscowości Ostrów ( droga wewnętrzna) Zakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robot budowlanych: - roboty ziemne i przygotowawcze - poszerzenie drogi poprzez wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10 cm oraz podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 40 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 3 cm - wykonanie pobocza z kruszywa wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie zjazdów o nawierzchni mineralno - bitumicznej ; 2. Przebudowa drogi nr dz. ewid. 112/6 i 112/14 w km 0+000 - 0+457 w miejscowości Ostrów Zakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robot budowlanych: - koryto drogowe na całej szerokości jezdni i poboczy gr. 15 cm wraz z wywozem urobku - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm utrwalanego powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem - zjazdy drogowe o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz warstwie profilowej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm stabilizowanego mechanicznie - regulacja wysokościowa studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm wraz z uzupełnieniem elementów konstrukcyjnych i stopni włazowych 3.2.2. Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 116459R Witoszyńce - Kniażące w km0+000 do 0+956 oraz w km 1+185 do 2+060 w miejscowościach Witoszyńce i Grochowce Zakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robot budowlanych: Etap I - km 0+000 - 0+956 - oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych wraz z wywozem urobku - oczyszczenie nawierzchni jezdni bitumicznej - warstwa profilowa z betonu asfaltowego śr. gr. 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm - zjazdy drogowe o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz podbudowie z kruszywa kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 30 cm stabilizowanego mechanicznie - odcinkowa likwidacja wysadzin i przełomów nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa oraz z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie Etap II - km 1+185 - 2+060 - oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych wraz z wywozem urobku - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm - zjazdy drogowe o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 30 cm stabilizowanego mechanicznie - przebudowa przepustów o średnicy 60 cm pod koroną drogi 3.2.3. Część III - Przebudowa drogi gminnej nr 116460 R Malhowice - Stanisławczyk w km 3+435 - 3+750 w miejscowości Hermanowice Zakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robot budowlanych: - wycinka zakrzaczenia oraz oczyszczenie rowu i przepustu drogowego z namułu - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi wraz z wywozem urobku - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa o grubości 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - zjazdy drogowe z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45233140-2,
45233142-6,
45233220-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30 sierpnia 2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 116459R Witoszyńce - Kniażące w km0+000 do 0+956 oraz w km 1+185 do 2+060 w miejscowościach Witoszyńce i Grochowce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Stanisław Drak Usługi Transportowe Roboty Ziemne,  ,  ul. Hubala 10,  37-700,  Przemyśl,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 753373.58 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewidział ewentualne zmniejszeniu lub zwiększeniezakresu i wynagrodzenia w SIWZ i ogłoszeniu na podstawie art. 144ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia dla cz. II ze wzgledu na zwiekszenie zakresu na podst. art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiekszenie wynagrodzenia i zakresu nie przekraczajacego 15 % wartości umowy podstawowej
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie umowy nr 118/2019 z dnia 18.06.2019 r. w pierwotnym zakresie i terminie realizacji nie jest możliwy do wykonania z przyczyn technicznych. Po wytyczeniu punktów głównych drogi stwierdzono, że wystąpiły rozbieżności w zakresie szerokości pasa drogowego uniemożliwiające wykonanie nawierzchni jezdni o przewidzianej szerokości. Ponadto w trakcie wykonywanych robot po dokonaniu odkrywek stwierdzono występowanie mocno zawilgoconego i uplastycznionego podłoża które w połączeniu z istniejącym ukształtowaniem przyledłych terenów rolniczych o dużym nachyleniu stoku w kierunku drogi doprowadziły do powstania wysadzin i konieczności zwiększenia zakresu wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni. Po opadach deszczu które miały miejsce w ostatnich tygodniach zaszła konieczność wymiany istniejących, nieszczelnych przepustów drogowych w rejonie skrzyżowania przy kościele, Brak wymiany przepustu może doprowadzić do uszkodzenia nowo wykonanej nawierzchni jezdni nad nimi. Z uwagi na zwiększenie zakresu realizacji wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni (likwidacja istniejących wysadzin i przełomów) oraz konieczności wykonania uszkodzonych elementów odwodnienia zachodzi konieczność zwiększenia terminu realizacji robót.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość zmiany umowy jest niewielka. Wartość umowy 118/2019 z dnia 18.06.2019 r. 929 649,50 zł brutto, po zmianie 908 045,53 zł brutto. Termin wykonania zadania został przesunięty do 16.09.2019 r. Konieczność wykonania powyższych prac została ujęta w protokole konieczności.
 
drukuj ogłoszenie