Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560182824-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Borelowskiego
Nr telefonu
016 6704800 w. 34
Email
gminaprzemysl@home.pl
Strona www
www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560182824-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Przemyśl: Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544389-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510123047-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny 65090029800000, ul. ul. Borelowskiego  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6704800 w. 34, e-mail gminaprzemysl@home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminaprzemysl.bip.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IG.271.4.ZP.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.2. Przedmiotemzamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z "Przebudową drógna terenie gminy Przemyśl " Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawyPzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na trzy części, jakponiżej: 3.2.1. Część I - Przebudowa dróg w Ostrowie: 1. Przebudowa ciągudróg dz. nr ewid. 702/1 w km 0+000 - 0+125 oraz dz. nr ewid. 702/2 w km0+000 - 0+560 w miejscowości Ostrów ( droga wewnętrzna) Zakres przebudowyprzewiduje wykonanie n/w robot budowlanych: - roboty ziemne iprzygotowawcze - poszerzenie drogi poprzez wykonanie warstwy odcinającej ogr. 10 cm oraz podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 40 cm - wyrównanieistniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, - wykonanienawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa wiążącaasfaltowa o gr. 4 cm - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 3 cm - wykonanie pobocza zkruszywa wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie zjazdów o nawierzchni mineralno - bitumicznej ; 2. Przebudowadrogi nr dz. ewid. 112/6 i 112/14 w km 0+000 - 0+457 w miejscowości OstrówZakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robot budowlanych: - korytodrogowe na całej szerokości jezdni i poboczy gr. 15 cm wraz z wywozemurobku - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjnedrogi - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanegomechanicznie o grubości 15 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cmutrwalanego powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem - zjazdy drogowe onawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz warstwie profilowej zkruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm stabilizowanego mechanicznie - regulacja wysokościowa studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm wraz zuzupełnieniem elementów konstrukcyjnych i stopni włazowych 3.2.2. Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 116459R Witoszyńce - Kniażące w km0+000 do0+956 oraz w km 1+185 do 2+060 w miejscowościach Witoszyńce i GrochowceZakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robot budowlanych: Etap I - km0+000 - 0+956 - oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych wraz z wywozemurobku - oczyszczenie nawierzchni jezdni bitumicznej - warstwa profilowa zbetonu asfaltowego śr. gr. 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowegogr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanegomechanicznie gr. 25 cm - zjazdy drogowe o nawierzchni z betonu asfaltowegogr. 6 cm oraz podbudowie z kruszywa kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 30 cmstabilizowanego mechanicznie - odcinkowa likwidacja wysadzin i przełomównawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstw podbudowy z kruszywanaturalnego gr. 25 cm stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa oraz zkruszywa łamanego 0/63 mm gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie Etap II - km 1+185 - 2+060 - oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych wraz z wywozemurobku - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnedrogi - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanegomechanicznie o grubości 15 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm - zjazdydrogowe o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz podbudowie zkruszywa łamanego 0/63 mm gr. 30 cm stabilizowanego mechanicznie - przebudowa przepustów o średnicy 60 cm pod koroną drogi 3.2.3. Część III - Przebudowa drogi gminnej nr 116460 R Malhowice - Stanisławczyk w km 3+435 - 3+750 w miejscowości Hermanowice Zakres przebudowy przewiduje wykonanien/w robot budowlanych: - wycinka zakrzaczenia oraz oczyszczenie rowu iprzepustu drogowego z namułu - rozbiórka istniejącej nawierzchnibitumicznej - koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi wraz z wywozem urobku - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa o grubości 25cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie ogrubości 20 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pobocza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - zjazdy drogowe zkruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45233140-2,
45233142-6,
45233220-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30 sierpnia 2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Przebudowa drog w Ostrowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Stanisław Drak usługi Transportowe Roboty Ziemne,  ,  ul. Hubala 10,  37-700,  Przemyśl,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 468794.75 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewidział ewentualne zmniejszeniu lub zwiększenie zakresu i wynagrodzenia w SIWZ i ogłoszeniu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia w wysokości mniejszej niz 15 % zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie umowy Nr 114/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. dotyczącej wykonania część I - Przebudowa dróg w Ostrowie w pierwotnym zakresie nie było możliwe do wykonania z przyczyn technicznych. Po wytyczeniu punktów głównych drogi stwierdzono że wystąpiły rozbieżności w zakresie szerokości pasa drogowego, uniemożliwiające wykonanie nawierzchni jezdni o przewidzianej szerokości. Ponadto wyłączono z zakresu wykonawstwa poboczy miejsca wykonania zjazdów z uwagi na potrzebę ich połączenia (wcięcia) bezpośrednio z jezdnią z mieszanek mineralno - bitumicznych. Z uwagi na zrealizowane w okresie pomiędzy sporządzeniem dokumentacji (przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego) a wykonawstwem przyłączy wodociągowych do istniejących budynków zwiększono zakres robót o regulację do niwelety 4 nowo powstałych urządzeń wodociągowych (nawiertek). 1) zmniejszenie szerokości drogi; 2) zmniejszenie zakresu wykonania poboczy o miejsce w którym wykonano zjazdy do posesji; 3) zwiększenie zakresu robot o regulacje czterech nowo powstałych urządzeń (nawiertek).
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość zmiany umowy jest niewielka. wartość z umowy 114/2019 z 11.06.2019 r. wynosiła 576 617,54 z, po zmianach 534 719,51 złotych. Termin wykonania bez zmian. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zmniejszenie zakresu objętego aneksem Nr 1 do umowy nr 114/2019 z dnia 11.06.2019 r. opisano w protokole konieczności z dnia 24.06.2019 r.
 
drukuj ogłoszenie