Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Modernizacja Śluzy w Brzegu Dolnym"

dolnośląskie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560183381-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-844 Warszawa
Ulica
Grzybowska
Nr telefonu
713 378 800
Email
zamowienia@rzgw.wroc.pl
Strona www
www.wodypolskie.bip.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560183381-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Warszawa: "Modernizacja Śluzy w Brzegu Dolnym"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Program infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa III- Zarządzanie zasobami, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Rozwój Sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2- Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, część B Pre-umowa nr 3.2-23/16-00_P z dnia 20.07.2016 r. dla Projektu "Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo - modernizacyjne na stopniu, Etap II"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 325850-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 330150-2016, 333280-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 362966-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82, 00-844  Warszawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 378 800, e-mail zamowienia@rzgw.wroc.pl, faks 713 285 048.
Adres strony internetowej (url): www.wodypolskie.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: www.wroclaw.rzgw.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja Śluzy w Brzegu Dolnym"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AZ/3840/40/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia pn.: "Modernizacja Śluzy w Brzegu Dolnym" są roboty budowlane. Skrócony opis: 1. Roboty przygotowawcze 1.1.Demontaż wrót zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej. 1.2.Demontaż napędów wrót i zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej. 1.3.Demontaż części instalacji elektrycznej, zasilającej i sterowniczej. 1.4.Częściowa rozbiórka elementów konstrukcyjnych komory śluzy i głowy górnej. 2. Roboty konstrukcyjno- budowlane 2.1. Modernizacja komory śluzy, polegający na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian i peronów . 2.2. Modernizacja głowy górnej, polegający na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian głowy, peronu oraz wnęk pod nowe wyposażenie technologiczne. 2.3. Modernizacja awanportów, górnego i dolnego śluzy z częściową wymianą ubezpieczeń brzegowych. 2.4 Modernizacja maszynowni na głowie górnej. 3. Roboty instalacyjno- montażowe 3.1. Wykonanie i montaż nowych wrót i zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej. 3.2. Wykonanie i montaż nowego napędu wrót i zasuw na głowie górnej. 3.3. Dostawa i montaż części instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej. 3.4. Wykonanie i dostawa belki podiglicowej remontowego zamknięcia iglicowego. 3.5. Dostawa i montaż układu szyn jezdnych zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej. Uwaga: Roboty mające wpływ na śluzowanie obiektów mogą być prowadzone wyłącznie w sezonie przerwy żeglugowej zakładanej na okres od 15 grudnia do 15 marca, w okresie sezonu żeglugowego nie przewiduje się dłuższych przerw nawigacyjnych. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zakłada konieczność wykonywania między innymi robót betonowych oraz związanych z nakładaniem powłok pod osłoną np. namiotów z nagrzewaniam i zapewniających wymaganą dla tego typu robót temperaturę układania, montażu czy też nanoszenia. Oznacza to, że prace podstawowe prowadzone w okresach zimowej przerwy żeglugowej (modernizacja głowy górnej, modernizacja komory śluzy), będą wymagały zabezpieczeń przed niskimi temperaturami (namioty, nagrzewnice). Zamawiający przewiduje wizję lokalną na obiekcie. Odbędzie się ona w pierwszym tygodniu po ogłoszeniu przetargu. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Wykonawca w tym celu przedstawi Zamawiającemu na każdorazowe jego wezwanie dokumenty potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione powyżej, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, pod rygorem naliczania kar umownych określonych w SIWZ (wzór umowy). Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego (kryterium oceny ofert).

II.4) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:
45223800-4,
45223100-7,
45111291-4,
45246000-3,
45233123-7,
45311200-2
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonanie przedmiotu zamówienia nie później niż 30 m-cy licząc od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1. Roboty niezbędne dodatkowe nie ujęte w przedmiarze: Prace dodatkowe polegające na zmianie miejsca pogrążenia trzech pierwszych słupów, od strony głowy, kierownicy wjazdowej w awanporcie dolnym, po lewej i prawej stronie głowy dolnej. Wykonanie dodatkowej konstrukcji stalowej podparcia pasów poziomych kierownicy na odcinku trzech pierwszych słupów po lewej i prawej stronie głowy dolnej. 2. Roboty niezbędne dodatkowe nie ujęte w przedmiarze: Prace dodatkowe w ramach modernizacji budynków maszynowni znajdujących się na głowie górnej oraz montaż wejścia na dach sterówek na głowie dolnej, po prawej i lewej komory śluzy. Zalecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 3. Roboty niezbędne dodatkowe nie ujęte w przedmiarze: Roboty dodatkowe w zakresie dylatacji na oczepie korony komory śluz. 4. Roboty niezbędne dodatkowe nie ujęte w przedmiarze Prace dodatkowe niezbędne polegające na wykonaniu grodzy we fragmencie awanportu dolnego śluzy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W czasie prac modernizacyjnych na śluzie Brzegu Dolnym wystąpiła konieczność wykonania powyższych dodatkowych nieprzewidywalnych robót budowlano montażowych. Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Powyższe roboty dodatkowe stanowią element zadania pn: "Modernizacja śluzy w Brzegu Dolnym" . Podstawowa wartość zadania : 7 215 393,16 zł netto Zadanie to obejmowało następujący zakres robót : 1. Roboty przygotowawcze 1.1. Demontaż wrót zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej. 1.2. Demontaż napędów wrót i zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej. 1.3. Demontaż części instalacji elektrycznej, zasilającej i sterowniczej. 1.4. Częściowa rozbiórka elementów konstrukcyjnych komory śluzy i głowy górnej. 2. Roboty konstrukcyjno- budowlane 2.1. Modernizacja komory śluzy, polegająca na wykonaniu w nowej technologii wierzchniej warstwy ścian i peronów 2.2. Modernizacja głowy górnej, polegający na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian głowy, peronu oraz wnęk pod nowe wyposażenie technologiczne. 2.3. Modernizacja awanportów, górnego i dolnego śluzy z częściową wymianą ubezpieczeń brzegowych. 2.4. Modernizacja maszynowni na głowie górnej. 2.5. Wymiana kierownicy wjazdowej do śluzy w dolnym awanporcie. 3. Roboty instalacyjno- montażowe 3.1. Wykonanie i montaż nowych wrót i zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej. 3.2. Wykonanie i montaż nowego napędu wrót i zasuw na głowie górnej. 3.3. Dostawa i montaż części instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej. 3.3. Wykonanie i dostawa belki podiglicowej remontowego zamknięcia iglicowego. 3.4. Dostawa i montaż układu szyn jezdnych zasuw kanałów obiegowych na głowie górnej.
 
drukuj ogłoszenie