Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa artykułów higienicznych z papieru wraz z dzierżawą dozowników.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540186690-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-055 Rzeszów
Ulica
ul. Szopena
Nr telefonu
+48 17 8666 096
Email
jozefber@poczta.onet.pl
Strona www
www.bip.szpital.rzeszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540186690-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588023-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69072411400000, ul. ul. Szopena  2, 35-055  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 17 8666 096, e-mail jozefber@poczta.onet.pl, faks +48 17 8666 097.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: (...) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: maksymalnej liczby części 2 (...)
W ogłoszeniu powinno być: (...) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: maksymalnej liczby części 3 (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: (...) Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
W ogłoszeniu powinno być: (...) Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych z papieru wraz z dzierżawą dozowników na ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz dozowników do mydła wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Szopena 2 i ul. Rycerskiej 2, a w tym: Część nr 1- Papier ręcznik ZZ, papier toaletowy, płachty wielokrotnego użytku, podkłady na sedes. Część nr 2 - Ręczniki papierowe w roli, czyściwo perforowane, papier toaletowy, mydło w piance. Dzierżawa dozowników na ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz dozowników mydła kompatybilnych z zaoferowanymi produktami w Części nr 2. (...)
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych z papieru wraz z dzierżawą dozowników na ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz dozowników do mydła wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Szopena 2 i ul. Rycerskiej 2, a w tym: Część nr 1- Papier ręcznik ZZ, papier toaletowy, podkłady na sedes. Część nr 2 - Ręczniki papierowe w roli, czyściwo perforowane, papier toaletowy, mydło w piance. Dzierżawa dozowników na ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz dozowników mydła kompatybilnych z zaoferowanymi produktami w Części nr 2. Część nr 3 - Płachty wielokrotnego użytku. (...).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: W Sekcji II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: Część nr 1 - 2 przez 24 miesiące od daty podpisania umowy. (...).
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: W Sekcji II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: Część od nr 1 do nr 3 przez 24 miesiące od daty podpisania umowy. (...).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP I. Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1 i 2: (...):.
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP I.Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia w Części nr 1, 2 i 3:(...):.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-10, godzina: 09:00,(...).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 09:00,(...).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1.Termin otwarcia ofert: 10.09.2019r. o godzinie 10:00. (...).
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1.Termin otwarcia ofert: 13.09.2019r. o godzinie 10:00.(...).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 1
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Papier ręcznik ZZ, papier toaletowy, płachty wielokrotnego użytku, podkłady na sedes.
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Papier ręcznik ZZ, papier toaletowy, podkłady na sedes.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 1
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ręcznika ZZ, papieru toaletowy, płachty wielokrotnego użytku, podkładów na sedes wyszczególnionych w części nr 1 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (...).
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ręcznika ZZ, papieru toaletowy, podkładów na sedes wyszczególnionych w części nr 1 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (...).

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Płachty wielokrotnego użytku. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płachty wielokrotnego użytku wyszczególnionej w części nr 3 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Formularzu cenowo - ofertowym - Załącznik nr 1 dla części nr 3, będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym na okres 24 miesięcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33770000-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto oferty w zł 60,00 Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych 30,00 Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia 10,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:1. W pkt. 4) winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: Część nr 3 przez 24 miesiące od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień - zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta. 2. W pkt. 5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w danej oferowanej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto oferty w zł: 60%, b) Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 30%. Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie terminu dostawy przedmiotów zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy, który powinien zawierać się w granicach od 2 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. c) Termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia: 10%. Uwaga: Oceniany termin płatności za realizację przedmiotów zamówienia, który należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 6 do SIWZ) winien wynosić nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 60 dni.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: