Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Grochowce, Rożubowice i Ostrów oraz budowa przyłącza wodociągowego w Ujkowicach i Łętowni

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560187426-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Borelowskiego
Nr telefonu
016 6704800 w. 34
Email
gminaprzemysl@home.pl
Strona www
www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560187426-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Przemyśl: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Grochowce, Rożubowice i Ostrów oraz budowa przyłącza wodociągowego w Ujkowicach i Łętowni
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535709-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510099621
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny 65090029800000, ul. ul. Borelowskiego  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6704800 w. 34, e-mail gminaprzemysl@home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminaprzemysl.bip.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Grochowce, Rożubowice i Ostrów oraz budowa przyłącza wodociągowego w Ujkowicach i Łętowni
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IG.271.1.ZP.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.2.1. Część I - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grochowce Zakres: Zestawienie długości sieci do realizacji: 1) ø160PE100SDR11 1087,00 mb 2) ø125PE100SDR11 517,30 mb 3) ø63PE100SDR11 154,80 mb 4) ø50PE100SDR11 171,20 mb 5) ø40PE100SDR11 15,80 mb 6) ø40PE100SDR11 RC (dwuwarstwowe) 140,00 mb 3.2.2. Część II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożubowice Zakres: 1) rury wodoc. PE-HD ?·Fi·63x5,8·mm, SDR11, PE100,PN16 103,0m 2) rury wodoc. PE-HD ?·Fi·110x10·mm, SDR11, PE100,PN16 467,0m 3) zasuwa żel.kołn.długa ????mm 1 kpl 4) hydrant żeliwny nadziemny z zasuwą odcinającą ?80mm 3 kpl 3.2.3. Część III - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów oraz budowa przyłącza wodociągowego w Ujkowicach i Łętowni 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Kolonia: Zakres: 1) budowa wodociągu rozdzielczego o średnicy 110 mm, o długości 314,6 m od węzła W1 do węzła HP3 2) roboty ziemne - wykopy punktowe pod hydranty 3) montaż wodociągu z rur PE 110 RC metodą przewiertu sterowanego 4) montaż zasuw wodociągowych 5) montaż hydrantów DN80 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów W1-Hp2 Zakres: 1) rury wodoc. PE-HD ?·Fi·90x5,4·mm, SDR17, PE100,PN10 3,0m 2) rury wodoc. PE-HD ?·Fi·125x11,4·mm, SDR11, PE100,PN16 468,0m 3) zawór napowietrzająco -odpowietrzający ???mm 1 kpl 4) hydrant żeliwny nadziemny z zasuwą odcinającą ?80mm 3 kpl 3. Budowa przyłącza wodociągowego Szkoła Podstawowa w Ujkowicach Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące podłączenie budynku szkoły w miejscowości Ujkowice do gminnej sieci wodociągowej, w tym wykonanie: - włączenia do sieci przez opaskę do nawiercania do rur PE Ø150/2" oraz montaż zasuwy odcinającej DN50; - odcinka wodociągu z rur PE100(PN16)SDR11 Ø63 o długości około 14mb łączącego gminną sieć wodociągową z istniejącym rurociągiem (wykonanym przez Inwestora wyprzedzająco) zakończonym w piwnicy budynku szkoły; - węzła wodomierzowego w budynku szkoły składającego się kolejno z: zaworu kulowego DN32, wodomierza DN25, zaworu kulowego DN32 ze spustem po stronnie dopływu, filtra siatkowego DN32, zaworu antyskażeniowego typ EA DN32oraz podłączenia do istniejącej instalacji w budynku szkoły. 4. Budowa przyłącza wodociągowego Szkoła Podstawowa w Łętownia Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące podłączenie budynku szkoły w miejscowości Łętownia do gminnej sieci wodociągowej, w tym wykonanie: - włączenia do sieci przez opaskę do nawiercania do rur PE Ø150/2" oraz montaż zasuwy odcinającej DN50; - przyłącza wodociągowego z rur PE100(PN16)SDR11 Ø63 o długości około 45mb do budynku szkoły w Łętowni; - węzła wodomierzowego w budynku szkoły składającego się kolejno z: zaworu kulowego DN32, wodomierza DN25, zaworu kulowego DN32 ze spustem po stronnie dopływu, filtra siatkowego DN32, zaworu antyskażeniowego typ EA DN32 oraz podłączenia do istniejącej instalacji w budynku szkoły.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45231300-8,
45233220-7,
45112100-6,
45111291-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30 sierpnia 2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Rożubowice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
WODO-GAZ Józef Słota,  ,  ul. Krakowska 23,  37-200,  Przeworsk,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 63000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia- zwiekszenie o kwotę 2639,58 zł brutto, zmiana wynagrodzenia w wysokości mniejszej niż 15 % wartości zamówienia z pierwotnej umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Montaż dodatkowego hydrantu technicznego d-50 mm na zakończeniu odcinka W6-W6.1.. Przedmiotowy montaż hydrantu jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania realizowanego wodociągu w miejscowości Rozubowice, gdyż umożliwi płukanie/dezynfekcje sieci wodociągowej w przypadku pogorszenia jakości wody w wyniku naturalnych procesów takich jak: zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań cisnień wody oraz awarii urządzeń. Wynagrodzenie pierwotne wynosiło 77 490,00 złotych po zwiększeniu zakresu - 80 129,58 złotych
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: