Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu ?karawan?

lubuskie, Sulechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-09-2019
Numer ogłoszenia
594196-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-100 Sulechów
Ulica
Poznańska
Nr telefonu
68 3852407 w. 49,
Email
przetargi@supekom.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 594196-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu ?karawan?
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97792265100000, ul. Poznańska  18 , 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3852407 w. 49, , e-mail przetargi@supekom.pl, , faks 68 3852370.
Adres strony internetowej (URL): supekom.bip.sulechow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy Sulechów
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
supekom.bip.sulechow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, II piętro, pokój nr 23

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu ?karawan?
Numer referencyjny: 350.WOiZ.16.09.2019.K
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu "karawan" spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe: a) opis samochodu fabrycznie nowego: - rok produkcji 2019; - silnik wysokoprężny o mocy powyżej 130 kM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 6; - kolor: czarny metalik; - pojemność silnika: 1,9 - 2,2 l; - wyposażenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, skrzynia biegów automatyczna, zamek centralny z pilotem, immobiliser, alarm antywłamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie układu kierowniczego, system ABS/ESP, zderzaki i osłony lusterek w kolorze nadwozia, kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie; - kabina kierowcy: 3 - osobowa (kierowca + 2 pasażerów), siedzenia regulowane tył - przód, pokrowce ochronne na siedzenia w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, dywaniki gumowe na podłodze, zamykany schowek w desce rozdzielczej, kabina ogrzewana, wyposażona co najmniej w klimatyzację półautomatyczną, radio fabryczne wraz z instalacją i głośnikami oraz z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń i obsługi systemu Bluetooth z funkcją urządzenia głośnomówiącego oraz klawiaturą telefoniczną, lusterko wsteczne wewnątrz kabiny, na wszystkie koła fartuchy przeciwbłotne; - relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wieńce (4 szt.); - światła przeciwmgłowe przednie, światła do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii LED, reflektory LED; - czujnik parkowania z przodu i z tyłu; - hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy nożny; - klapa tylna podnoszona do góry, na sprężynach gazowych (teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczką; - przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana; - na okres letni opony min. 17" z felgami ze stopów lekkich (alufelgi) - 4 szt., na okres zimowy drugi komplet opon min. 17" z felgami ze stopów lekkich (alufelgi) i kołpakami - 4 szt. - wzór alufelg do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia, koło zapasowe standardowe - min. 17"; - wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do kół, gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; b) opis wymagań dotyczących zabudowy funeralnej: - zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, elementy podłogowe i wyposażenia wewnętrznego części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej; - ścianka działowa oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej z szybą pozwalającą na bezpośrednią obserwację wnętrza; - wentylacja wyciągowa części trumiennej - elektryczna sterowana z kabiny kierowcy; - kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany poza obrys samochodu, tacka obrotowa, belka stabilizująca położenie trumny; - izolacja termiczna zabudowy części trumiennej, część trumienna wyposażona w agregat chłodniczy zamontowany wewnątrz samochodu w formie malej walizki po lewej lub prawej stronie samochodu; - wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość - min. 2200 mm, szerokość - min. 1200 mm, wysokość: min. 1000 mm; - w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących i odzieży ochronnej; - oświetlenie w postaci listew LED, w tym podsufitowe (min. 3 listwy w części podsufitowej o długości min. 0,5 m) i na ściance działowej; - w części trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza się przyciemnianie szyb naklejaną folią); c) opis pozostałych wymagań: - dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów; - oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 24 45 oraz w części tylnej napis: Usługi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkość i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia); - posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późniejszymi zmianami), w tym m. in. świadectwo homologacji, kartę pojazdu, certyfikat potwierdzający spełnienie normy emisji spalin Euro 6, atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymogów sanitarnych dopuszczających używanie pojazdu do przewozu zwłok zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1866); - instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu, instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych; - bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu; - udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń; - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanego samochodu w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty oświadczenie, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego podając nazwę, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji).

II.5) Główny kod CPV: 34114000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dla zaproponowanego samochodu Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że dla zaproponowanego samochodu Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo/a - jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/ rejestrze przedsiębiorców. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 369 z późn. zm.) - wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych na otwarciu ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących przypadkach: a) gdy zmianie ulegnie nazwa / siedziba którejkolwiek ze stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy siedziby, b) gdy zmianie ulegną przedstawiciele stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto danych przedstawiciela którejkolwiek ze stron, c) gdy skróceniu ulegnie termin dostawy przedmiotu zamówienia powodujący skrócenie okresu realizacji zadania - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy za zgodą stron w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania zadania, d) gdy wydłużeniu ulegnie termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia powodujący wydłużenie okresu realizacji zadania, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie realizacji zamówienia ze względu na zmiany stanu prawnego lub gdy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, np. działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, powodzie, itp. - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy za zgodą stron w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania zadania, e) gdy zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom (zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmian tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotycząca zlecenia robót podwykonawcom, jest dopuszczalna, gdy przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot zamówienia, do uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest z uwagi na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące podwykonawców, f) gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT, a w konsekwencji zmiany podwyższeniu lub obniżeniu ulegnie kwota wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto wynikająca z umowy - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące wynagrodzenia, g) gdy zmianie ulegną w wyniku postępu techniczno - technologicznego lub wycofania z produkcji zastosowane materiały, wyposażenie, urządzenia lub technologia gwarantujące uzyskanie parametrów nie gorszych od zaprojektowanych, a ich zastosowanie nie spowoduje wzrostu ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, h) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Pzp, gdy zachodzą przesłanki w nich opisane. 2. Zmiany wymienione w punktach 20.2.1. - 20.2.8. mogą być inicjowane przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy czym warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie, ewentualnie opis wpływu na harmonogram robót i termin wykonania umowy, a także inne niezbędne informacje mające wpływ na prawidłową realizację zadania. Potwierdzeniem dokonania zmian w umowie będzie podpisany przez strony aneks do umowy. UWAGA: Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców) oraz zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późniejszymi zmianami) i nie związane z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wykonawca, który zastrzegł informacje na podstawie powyższego zapisu musi wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, tzn. że są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, poprzez złożenie uwiarygadniających powyższe zastrzeżenie dokumentów lub innych dowodów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany powyżej sposób.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie