Ogłoszenie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560189069-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
ul. Pucka
Nr telefonu
587 743 280
Email
przetargi@zd.puck.pl
Strona www
www.zarzaddrogowy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560189069-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Wejherowo: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534134-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510103783-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168668000000, ul. ul. Pucka  11, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 743 280, e-mail przetargi@zd.puck.pl, faks 587 743 293.
Adres strony internetowej (url): www.zarzaddrogowy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP-12/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Podstawowy zakres robót obejmuje: Przedmiotem realizacji jest przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo, na odcinku Nawcz - Osiek. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi około 3,4 km. W granicach gminy Łęczyce długość odcinka rozbudowywanej drogi powiatowej wynosi około 1,8 km, a na terenie gminy Linia około 1,6 km. Podstawowy zakres robót obejmuje: ? poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, ? wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni, (warstwę ścieralną należy ułożyć całą szerokością jezdni - bez "szwu środkowego") ? przebudowę dwóch trzywlotowych skrzyżowań i jednego skrzyżowania czterowlotowego, ? przebudowę zjazdów, ? budowę chodników (tylko w m. Nawcz), ? budowę opasek (tylko w m. Nawcz), ? budowę poboczy, ? przebudowę kanalizacji deszczowej ? przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową drogi ? inwentaryzację zieleni obejmującą plan wycinki drzew oraz nasadzenia kompensujące ? wykonanie elementów stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu Z zakresu dokumentacji zostały już wykonane następujące roboty budowlane: ? budowa kanalizacji deszczowej: studnia D13, D14, D15, D16 i odcinek kanalizacji od studni D1 do studni D2 wraz z osadnikiem i separatorem ? usunięcie kolizji teletechnicznej od km 9+285 do 9+620 oraz w obrębie skrzyżowania z drogą w kierunku m. Nawcz ? wycinka drzew oraz sfrezowanie korzeni na całym zakresie zgodnie z projektem W/w elementy należy pominąć przy przygotowaniu wyceny oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Po stronie Wykonawcy leży spełnienie wszelkich obowiązków wynikających z uzyskanych warunków, uzgodnień oraz wydanych decyzji.

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45233142-6,
45233220-7,
45233222-1,
45232130-2,
45231400-9,
45231300-8,
45231600-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
22.05.2019 r. - 06.09.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ,  biuro@mtm-sa.com.pl ,  ul. Hutnicza 35 ,  81-061,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3869497.20 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzonych robót na odcinku DP 1420G w km od 9+500 do 12+500 napotkano przeszkody w postaci karpin drzew. W celu poprawnej realizacji zadania karpiny kolidujące z zaprojektowanym uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa) i układem drogowym (chodniki, opaski, poszerzenia jezdni, rowy) należy usunąć w całości tam gdzie zachodzi taka konieczność, natomiast w niektórych przypadkach wystarczy sfrezować ich fragmenty.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość w/wym. robót - 120 196,00 zł /netto/
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: