Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez...

lubuskie, Nowa Sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540189862-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-100 Nowa Sól
Ulica
ul. M. J. Piłsudskiego
Nr telefonu
684 590 300
Email
zampub@nowasol.pl
Strona www
www.nowasol.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540189862-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591846-N-2019
Data: 30/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowa Sól - Miasto, Krajowy numer identyfikacyjny 97077028000000, ul. ul. M. J. Piłsudskiego  12, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 590 300, e-mail zampub@nowasol.pl, faks 684 590 358.
Adres strony internetowej (url): www.nowasol.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub opowiadające im uprawnienia równoważne, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy realizacji jednego zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni z kostki/płyty betonowej lub kamiennej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 1000 m2, wymaga się, aby funkcja była pełniona przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz obejmujący zakończenie i odbioru robót budowlanych; 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki/płyty betonowej lub kamiennej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 2000 m2, w tym co najmniej jedna robota budowlana obejmującej swym zakresem ułożenie nawierzchni z kostki/płyty betonowej lub kamiennej na podbudowie z kruszywa o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2 i wartości powyższych robót budowlanych nie mniejszej niż 80.000 tys. zł (bez podatku VAT).
W ogłoszeniu powinno być: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub opowiadające im uprawnienia równoważne, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy realizacji jednego zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni z kostki/płyty betonowej lub kamiennej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 1000 m2, wymaga się, aby funkcja była pełniona przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz obejmujący zakończenie i odbioru robót budowlanych; 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki/płyty betonowej lub kamiennej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 2000 m2, w tym co najmniej jedna robota budowlana obejmującej swym zakresem ułożenie nawierzchni z kostki/płyty betonowej lub kamiennej na podbudowie z kruszywa o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2 i wartości powyższych robót budowlanych nie mniejszej niż 80.000 zł (bez podatku VAT).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-25, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: