Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych: Nr P 1 592R ul. Pod Rozborzem w Przeworsku w km 1+260 ÷ 1 + 586...

podkarpackie, Przeworsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560190152-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-200 Przeworsk
Ulica
ul. Słowackiego
Nr telefonu
016 648-97-24
Email
pzd_przeworsk@wp.pl
Strona www
www.bip.powiatprzeworsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560190152-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Przeworsk: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych: Nr P 1 592R ul. Pod Rozborzem w Przeworsku w km 1+260 ÷ 1 + 586 Nr P 1 592R Przeworsk - Ujezna - Pełkinie w km 1 + 586 ÷ 3+650 Nr P 1 593R Rozbórz - Mirocin - Ożańsk w km 0+000 ÷ 4+788"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507288-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510056672-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Słowackiego  17, 37-200  Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 648-97-24, e-mail pzd_przeworsk@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatprzeworsk.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych: Nr P 1 592R ul. Pod Rozborzem w Przeworsku w km 1+260 ÷ 1 + 586 Nr P 1 592R Przeworsk - Ujezna - Pełkinie w km 1 + 586 ÷ 3+650 Nr P 1 593R Rozbórz - Mirocin - Ożańsk w km 0+000 ÷ 4+788"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
EZ.3311.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych: Nr P 1 592R ul. Pod Rozborzem w Przeworsku w km 1+260 ÷ 1 + 586 Nr P 1 592R Przeworsk - Ujezna - Pełkinie w km 1 + 586 ÷ 3+650 Nr P 1 593R Rozbórz - Mirocin - Ożańsk w km 0+000 ÷ 4+788" 1.1. Odcinki objęte dokumentacją: ? łączna długość 7,178 km ? początek opracowania od skrzyżowania z przejazdem kolejki wąskotorowej w m. Przeworsk do wiaduktu kolejowego w m. Rozbórz (drogi nr P 1592R) ? droga nr P 1593R od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1592R w m. Rozbórz do granicy powiatu w m. Mirocin 1.2. Zakres dokumentacji projektowej: a. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni z dostosowaniem do istniejącego natężenia ruchu; b. budowa chodników z dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych lub uzyskaniem stosownej zgody na odstępstwo od powyższych przepisów; c. przebudowa istniejących zjazdów, skrzyżowań i zatok autobusowych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych lub uzyskaniem stosownej zgody na odstępstwo od powyższych przepisów; W przypadku konieczności wystąpienia o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych należy złożyć odpowiedni wniosek do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Przeworsku. d. inwentaryzacja istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego wraz z określeniem ich stanu technicznego. W przypadku, gdy stan istniejący elementów odwodnienia określony zostanie jako zły, należy zaprojektować takie rozwiązanie, by w odpowiedni sposób zapewnić odbiór wód deszczowych z pasa drogowego i terenów przyległych. e. budowa przepustów lub przebudowa istniejących przepustów, jeżeli ich stan techniczny tego wymaga; f. przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej; g. inwentaryzacja kolidującej z inwestycją zieleni; h. projekt stałej organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. z 2017r. poz.784) wraz z opiniami organów i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem. Projekt powinien uwzględniać wymianę wszystkich znaków drogowych w ramach projektu organizacji ruchu; i. uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych. 1.2.1 Szczegółowy zakres opracowania obejmuje m.in.: a. projekt wstępny zawierający m.in. plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek, przekroje charakterystyczne, typowe konstrukcyjne, koncepcję odwodnienia pasa drogowego, harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Projekt wstępny musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego; b. projekt budowlany wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w trakcie projektowania oraz w decyzjach administracyjnych; c. projekty wykonawcze branży drogowej: ? plan sytuacyjny na mapie w skali 1:500, ? profil podłużny, ? przekroje poprzeczne i konstrukcyjne, ? szczegóły drogowe i konstrukcyjne, rysunki zabezpieczenia skarp, itp., ? opis techniczny; d. projekty wykonawcze odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników; e. projekty zabezpieczenia lub przebudowy kolidujących urządzeń (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika, energetyka, itp.); f. szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz projektowanymi urządzeniami;. j. projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) wraz z opiniami organów i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem. Projekt powinien zawierać wymianę wszystkich znaków drogowych w ramach wprowadzenia organizacji ruchu; k. inne projekty, opracowania niezbędne do realizacji zadania; l. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędną dokumentacją; m. ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym; n. uzgodnienia branżowe i zatwierdzenia, protokół z narady koordynacyjnej (dawny ZUD), zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, itp.; o. szczegółowe specyfikacje techniczne do poszczególnych projektów; p. przedmiary robót i ślepe kosztorysy; q. kosztorysy inwestorskie; 1.2.2 Projektant we własnym zakresie wykonuje lub pozyskuje: a. aktualną mapę do celów projektowych, pomiary geodezyjne, wysokościowe itp.; b. mapę ewidencyjną oraz wypisy z rejestru gruntów; c. ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z operatem wodnoprawnym (w przypadku gdy jest wymagana); d. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędną dokumentacją (w przypadku gdy jest wymagana); e. uzgodnienia branżowe, warunki techniczne, uzgodnienie projektów zabezpieczenia i przebudowy kolidujących urządzeń z właścicielami tych urządzeń, uzgodnienia projektów branżowych; f. szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym i projektowanymi urządzeniami; g. protokół z narady koordynacyjnej (dawny ZUD), opinie niezbędne do prawidłowej realizacji zadania; h. inne pomiary, badania, opracowania, ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia niezbędne do prawidłowej realizacji zadania; i. pisemne zgody osób trzecich na wejście w teren w celu realizacji inwestycji; j. dla projektu odwodnienia należy uzyskać warunki techniczne budowy/przebudowy oraz uzgodnienie projektu odwodnienia pasa drogowego z Powiatowym Zarządem Dróg w Przeworsku. k. nadzór autorski nad realizacją zadania we wszystkich branżach; Projekty budowlane i projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania Dokumentację należy sporządzić w ten sposób, aby Zamawiający mógł: a. uzyskać pozwolenie na budowę zgodnie z prawem budowlanym, b. zrealizować całość zadania bez konieczności dodatkowych rysunków, projektów, pomiarów, map, kosztorysów itp. 1.3. Parametry techniczne do wykonania projektu: - długość odcinka - 7178 mb - klasa drogi - zbiorcza Z - prędkość projektowa - 40 km/h - natężenie ruchu KR3 - dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni - 100 kN - rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna - rodzaj nawierzchni chodników - kostka betonowa 1.4. Wykonawca może, wedle swego wyboru, zapoznać się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej. 1.5. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane z wykonaniem zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie wykonania zadania. 1.6. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, aby wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem wymagań w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 1.7. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: 1) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej, 2) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych 3) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową 4) uzupełnienia szczegółów dokumentacji w ramach wynagrodzenia, 5) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. W ramach projektu wstępnego należy między innymi: a. dołączyć plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek; b. dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne wykonane w miejscach wątpliwych, zróżnicowanych wysokościowo, a także w miejscach gdzie inwestycja usytuowana jest blisko granicy pasa drogowego; c. dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne (przekroje powinny obejmować m.in. jezdnię chodnik, zjazdy, zatoki); d. przedstawić ideę (koncepcję) odwodnienia pasa drogowego wraz z terenami przyległymi z naniesieniem ewentualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na mapie; e. przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi i naziemnymi oraz innymi elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji; f. dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją; g. dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie uzyskanie zgody na wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji; h. przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego Projekt wstępny stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp. 1.8. Dokumentacja projektowa przekazana podczas końcowego odbioru musi zawierać: 1.8.1. Projekt budowlany wraz z mapą do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uproszczonym wypisem z ewidencji gruntów oraz wymaganymi uzgodnieniami - 5 egz. 1.8.2. Projekt wykonawczy - 5 egz. 1.8.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz. 1.8.4. Przedmiar robót - 1 egz. 1.8.5. Kosztorys inwestorski - 1 egz. 1.8.6. Kosztorys ślepy - 1 egz. 1.8.7. Operaty wodnoprawne wraz z ostatecznymi pozwoleniami wodnoprawnymi - 1 egz. 1.8.8. Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko - 1egz. 1.8.9. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Starostę Przeworskiego, utrwalone w protokole narady koordynacyjnej; 1.8.10. Projekt przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej występujących w pasie drogowym wraz z uzgodnieniami branżowymi - 5 egz. 1.8.11. Inwentaryzację zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniem projektowym 1.8.12. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie wraz z opieczętowanym projektem stałej organizacji ruchu) 1.8.13. Pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez ustawę z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 1.8.14. Ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych, jeżeli jest wymagana właściwymi przepisami prawa - 1egz. 1.8.15. Dokumentację w wersji elektronicznej, wersja edytowalna i nieedytowalna dokumentacji - 1 szt. Dokumenty określone w punktach 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.8.10, 1.8.11, 1.8.12, 1.8.13 należy dołączyć w przypadku jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumenty uzyskane na etapie opracowywania dokumentacji muszą posiadać co najmniej 6 - miesięczny okres ważności licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej. 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp. 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób , o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę ww. warunku. a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania imienny wykaz wszystkich osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi pracownikami. W przedstawionym wykazie, wykonawca wymieni także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę poprzez; - żądanie przedstawienia kserokopii umów o pracę, Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania ? zwrócenie się do właściwych urzędów o potwierdzenie faktu zatrudnienia u wykonawcy (lub podwykonawcy), b) Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym zgodnie pkt 2a, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do:28 czerwca 2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych: Nr P 1 592R ul. Pod Rozborzem w Przeworsku w km 1+260 ÷ 1 + 586 Nr P 1 592R Przeworsk - Ujezna - Pełkinie w km 1 + 586 ÷ 3+650 Nr P 1 593R Rozbórz - Mirocin - Ożańsk w km 0+000 ÷ 4+788"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/02/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Strabag Sp. z o.o.,  ,  Ul. Parzniewska 10,  05-800,  Pruszków,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 157852.80 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/06/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Paragraf 10 ust2 pkt 1 umowy przewidywał zmiany: 1) zmiana terminu wykonania usług projektowych lub terminu obowiązywania umowy: ? w następstwie działania organów administracji, w tym: braku wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, ? w następstwie istotnych zmian w zakresie rozwiązań projektowych zaistniałych w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną, ? w następstwie okoliczności wpływających na wykonanie dokumentacji technicznej z tytułu spraw terenowo - prawnych, ? jeżeli Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac projektowych, ? w następstwie przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protestów osób prawnych i fizycznych. 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku. 3) Zmiana osób przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy - w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 4) Zmiany lub rezygnacji w trakcie realizacji zamówienia z podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zwrócił sie pisemnie o wydłużenie terminu ze względu na: Niedotrzymanie przez Wykonawcę końcowego terminu wykonania zadania wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. ze zbyt długiego procedowania decyzji przez właściwe organy, zwłaszcza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz okoliczności wpływających na wykonanie dokumentacji technicznej z tytułu spraw terenowo - prawnych. Wykonawca po wykonaniu pomiarów terenowych i otrzymaniu od geodety wstępnej mapy opracował projekt wstępny i przekazał do Zamawiającego celem uzgodnienia w dniu 12.04.2019r. W następstwie okoliczności wpływających na wykonanie dokumentacji technicznej z tytułu spraw terenowo - prawnych projekt wstępny został uzgodniony notatką ze spotkania w dniu 23.05.2019r. Okoliczności wpływające na wykonanie dokumentacji technicznej z tytułu spraw terenowo - prawnych są spowodowane zbyt wąskim pasem drogowym uniemożliwiającym lokalizację pełnowymiarowej jezdni z projektowanym chodnikiem oraz błędną lokalizacją granic nieruchomości i innych obiektów na mapie wstępnej pobranej z Ośrodka przez geodetę. Ponadto Wykonawca w dniu 17.04.2019r. wystąpił do Wójta Gminy Przeworsk z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 6.05.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szacowany czas jej wydania to koniec czerwca 2019r., a jej prawomocność to koniec lipca 2019r. Celem przyspieszenia uzyskania poszczególnych decyzji (po konsultacjach z Wydziałem Architektury Starostwa w Przeworsku) zostały wybrane dwa tryby postępowania (prowadzone równolegle), tj.: 1) Uzyskanie zgłoszenia przebudowy drogi dla robót zlokalizowanych w istniejącym pasie drogowym dróg powiatowych (potrzebna jest decyzja środowiskowa, zgłoszenie wodnoprawne, warunki techniczne przebudowy sieci oraz uzgodnienie ZUDP) 2) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót wykraczających poza istniejący pas drogowy, tj. chodników pod warunkiem zgody właścicieli działek (potrzebna jest decyzja lokalizacyjna, zgłoszenie wodnoprawne i/lub pozwolenie wodnoprawne, warunki techniczne przebudowy sieci uzgodnienie ZUDP)
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
§ 4 przyjmuje brzmienie: Zamawiający zobowiązuje się przekazać kompletną dokumentację w terminie do: 10 września 2019r.
 
drukuj ogłoszenie