Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż szafek ubraniowych do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie (znak sprawy ZP-22/19).

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560190018-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-691 Warszawa
Ulica
Nowogrodzka
Nr telefonu
22 443 93 93
Email
sro.wzp@um.warszawa.pl
Strona www
www.srodmiescie.warszawa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560190018-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Warszawa: Dostawa i montaż szafek ubraniowych do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie (znak sprawy ZP-22/19).
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562617-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510181862-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001080, ul. Nowogrodzka  43, 00-691  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż szafek ubraniowych do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie (znak sprawy ZP-22/19).
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP-22/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szafek ubraniowych do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie, w oparciu o dokumentację określoną w §1 ust. 2 Projektu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Wskazana dokumentacja określona w §1 ust. 2 projektu umowy tj. Specyfikacja techniczna wykonania i dostawy szafek ST-SP-1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: dostawa i ustawienie szafek uczniowskich na 520 miejsc w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie: - dostawa i montaż szafek, - ilość 520 miejsc (260 szafek dwuosobowych), - poszczególne elementy szafek należy wykonać z blach o grubości od 0,6 mm do 0,9 mm, - kolor powłoki z palety kolorów podstawowych- preferowany kolor niebieski, - uporządkowanie terenu dostawy i montażu. UWAGA 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładunku, wniesienia oraz kompletnego montażu mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Dostarczone meble będą wolne od wad, fabrycznie nowe i będą odpowiadać wymaganiom określonym w polskich przepisach dotyczących instalowania tego typu mebli, w szczególności będą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i będą odpowiadać Polskim Normom oraz aprobatom technicznym w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji dla obiektów użyteczności publicznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 39160000-1
Dodatkowe kody CPV:
45421160-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) rozpoczęcie montażu mebli nastąpi w dniu 21 sierpnia 2019r., 2) zakończenie montażu mebli nastąpi do dnia 23 sierpnia 2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa i montaż szafek ubraniowych do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo ZORMET inż. Henryk Kubiński,  ,  Bietowo 2A,  83-240,  Lubichowo,  kraj/woj. pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 67642.28 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy terminu wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z Aneksem nr 1 wprowadzono następującą zmianę: § 2 umowy otrzymuje brzmienie: "1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) rozpoczęcie montażu szafek dla 150 uczniów nastąpi w dniu 29 sierpnia 2019 r. 2) zakończenie montażu szafek dla 150 uczniów nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r. 3) rozpoczęcie montażu szafek dla 370 uczniów nastąpi w dniu 22 września 2019 r. 4) zakończenie montażu szafek dla 370 uczniów nastąpi w dniu 23 września 2019 r." Zmiany dokonano na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 umowy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyny dokonania zmian w umowie określone zostały w protokole konieczności nr 1 z dnia 19.08.2019r., tj.: w związku z pismem Wykonawcy dotyczącym możliwości ustawienia szafek ubraniowych na świeżo remontowanych podłogach szatni SP 210 przy ul. Karmelickiej 13 Komisja po dokonaniu oceny postępu robót budowlanych stwierdza zasadność obaw dostawcy szafek w kwestii uzyskania właściwych parametrów technicznych całości podłogi. Dlatego komisja w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 1 ww. umowy wnioskuje o zmianę terminu zakończenia robót tj. rozłożenie w czasie dostawy i montażu szafek tak aby podłoże uzyskało wystarczającą wytrzymałość. Wnioskuje się o przedłużenie terminu dostawy i montażu 70% szafek (370 szt.) w okresie do 23.09.2019 r. Montaż pozostałych 30% (150 szt.) zakończyć w terminie do 30.08.2019 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie