Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Rewitalizacja elewacji budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Dworkowej 3 w Warszawie".

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560189750-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-901 Warszawa
Ulica
pl. Defilad
Nr telefonu
22 182 62 32
Email
zp@pan.pl
Strona www
www.pan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560189750-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Warszawa: "Rewitalizacja elewacji budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Dworkowej 3 w Warszawie".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544288-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510132196-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32571300000000, ul. pl. Defilad  1, 00-901  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 182 62 32, e-mail zp@pan.pl, faks 22 182 70 58.
Adres strony internetowej (url): www.pan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Polska Akademia Nauk
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Rewitalizacja elewacji budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Dworkowej 3 w Warszawie".
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZZP.261.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: "Rewitalizacja elewacji budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Dworkowej 3 w Warszawie". 2) Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania prac określają: "Projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Dworkowej 3 w Warszawie" z 20 grudnia 2018 roku stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ wraz z Programem Planowanych Prac Naprawczych który stanowi Załącznik nr 8a do SIWZ. i zgłoszeniem z dnia 20.12.2018 r., które stanowi Załącznik nr 8b do SIWZ. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ. Budynek Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków id: MOK 04044. 3)Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w niefunkcjonującym budynku, dlatego każda konieczność wejścia do wewnątrz budynku musi być uzgodniona z Zamawiającym co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym wejściem. Przekazany Wykonawcy Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ jest jedynie dokumentem pomocniczym, nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Przedmiar robót ma za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym m.in. zabezpieczenie zieleni oraz stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów przed uszkodzeniem 4)Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SIWZ. 5)Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 6)Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 7)Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 8)Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót w budynku PAN w Warszawie, ul. Dworkowa 3, objętych zamówieniem wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, 4 i 5, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r. poz. 847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z późn. zm.) oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,
45112000-5,
45320000-6,
45262500-6,
45262300-4,
45410000-4,
45442100-8,
45430000-0,
45421000-4,
45262100-2,
45111291-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FREM-BUD" Zenon Kuśmierz ,  ,  ul.Obozowa 82A/14 ,  01-434,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 701387.09 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
konieczność zrealizowania robót dodatkowych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Działając na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem konieczności zrealizowania robót dodatkowych, o których mowa w Protokole konieczności z dnia 05 sierpnia 2019 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje się do realizacji robót dodatkowych na tarasie nad ostatnią kondygnacją budynku polegających na: 1)wykonaniu obróbek blacharskich i rynien przy korycie odwadniającym i na nadbudówkach;2)zbiciu tynków i wykonanie nowych na ścianach kominów i nadbudówek; 3)zerwaniu 3 warstw dodatkowych istniejącej papy termozgrzewalnej wraz z wywozem i utylizacją gruzu i materiałów z rozbiórki; zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 05 sierpnia 2019 r. oraz kosztorysem ofertowym, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 oraz 2 do Aneksu nr 1 do umowy z dnia 28 czerwca 2019 r. Za wykonanie robót dodatkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 kc, w wysokości 47 762,66 zł netto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i 66/100 złote netto), tj. 58 748,07 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem i 07/100 złotych)
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: