Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Sieniawa

podkarpackie, Przeworsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560189740-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-200 Przeworsk
Ulica
ul. Słowackiego
Nr telefonu
016 648-97-24
Email
pzd_przeworsk@wp.pl
Strona www
www.bip.powiatprzeworsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560189740-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Przeworsk: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Sieniawa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512610-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510081943-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Słowackiego  17, 37-200  Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 648-97-24, e-mail pzd_przeworsk@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatprzeworsk.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Sieniawa
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
EZ.3311.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje" "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Sieniawa" 1.1. Odcinki dróg objęte dokumentacją: a) Nr P 1566R ul. Czarnieckiego w km 0+000 - 0+530 b) Nr P 1566R ul. Jagiellońska w km 0+000 - 0+500 c) Nr P 1563R ul. Bema w km 0+000 - 0+060 d) Nr P 1256R ul. Jana Pawła II w km 0+000 - 1+030, droga Piskorowice - Pigany - Sieniawa w km 1+030 - 4+130 (gr. obszaru zabudowanego), w km 5+000 - 5+300 łączna długość dróg około 5,520 km 1.2. Zakres dokumentacji projektowej: a. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni z dostosowaniem do istniejącego natężenia ruchu; b. budowa chodników z dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych lub uzyskaniem stosownej zgody na odstępstwo od powyższych przepisów; c. przebudowa istniejących zjazdów, skrzyżowań i zatok autobusowych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych lub uzyskaniem stosownej zgody na odstępstwo od powyższych przepisów. W przypadku konieczności wystąpienia o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych należy złożyć odpowiedni wniosek do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Przeworsku. d. inwentaryzacja istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego wraz z określeniem ich stanu technicznego. W przypadku, gdy stan istniejący elementów odwodnienia określony zostanie jako zły, należy zaprojektować takie rozwiązanie, by w odpowiedni sposób zapewnić odbiór wód deszczowych z pasa drogowego i terenów przyległych. e. budowa przepustów lub przebudowa istniejących przepustów, jeżeli ich stan techniczny tego wymaga; f. przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej; g. inwentaryzacja kolidującej z inwestycją zieleni; h. projekt stałej organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. z 2017r. poz.784) wraz z opiniami organów i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem. Projekt powinien uwzględniać wymianę wszystkich znaków drogowych w ramach projektu organizacji ruchu; i. uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych. 1.2.1 Szczegółowy zakres opracowania obejmuje m.in.: a. projekt wstępny zawierający m.in. plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek, przekroje charakterystyczne, typowe konstrukcyjne, koncepcję odwodnienia pasa drogowego, harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Projekt wstępny musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego; b. projekt budowlany wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w trakcie projektowania oraz w decyzjach administracyjnych; c. projekty wykonawcze branży drogowej: ? plan sytuacyjny na mapie w skali 1:500, ? profil podłużny, ? przekroje poprzeczne i konstrukcyjne, ? szczegóły drogowe i konstrukcyjne, rysunki zabezpieczenia skarp, itp., ? opis techniczny; d. projekty wykonawcze odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników; e. projekty zabezpieczenia lub przebudowy kolidujących urządzeń (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika, energetyka, itp.); f. szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz projektowanymi urządzeniami;. j. projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) wraz z opiniami organów i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem. Projekt powinien zawierać wymianę wszystkich znaków drogowych w ramach wprowadzenia organizacji ruchu; k. inne projekty, opracowania niezbędne do realizacji zadania; l. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędną dokumentacją; m. ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym; n. uzgodnienia branżowe i zatwierdzenia, protokół z narady koordynacyjnej (dawny ZUD), zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, itp.; o. szczegółowe specyfikacje techniczne do poszczególnych projektów; p. przedmiary robót i ślepe kosztorysy; q. kosztorysy inwestorskie; 1.2.2 Projektant we własnym zakresie wykonuje lub pozyskuje: a. aktualną mapę do celów projektowych, pomiary geodezyjne, wysokościowe itp.; b. mapę ewidencyjną oraz wypisy z rejestru gruntów; c. ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z operatem wodnoprawnym (w przypadku gdy jest wymagana); d. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędną dokumentacją (w przypadku gdy jest wymagana); e. uzgodnienia branżowe, warunki techniczne, uzgodnienie projektów zabezpieczenia i przebudowy kolidujących urządzeń z właścicielami tych urządzeń, uzgodnienia projektów branżowych; f. szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym i projektowanymi urządzeniami; g. protokół z narady koordynacyjnej (dawny ZUD), opinie niezbędne do prawidłowej realizacji zadania; h. inne pomiary, badania, opracowania, ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia niezbędne do prawidłowej realizacji zadania; i. pisemne zgody osób trzecich na wejście w teren w celu realizacji inwestycji; j. dla projektu odwodnienia należy uzyskać warunki techniczne budowy/przebudowy oraz uzgodnienie projektu odwodnienia pasa drogowego z Powiatowym Zarządem Dróg w Przeworsku. k. nadzór autorski nad realizacją zadania we wszystkich branżach; Projekty budowlane i projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania Dokumentację należy sporządzić w ten sposób, aby Zamawiający mógł: a. uzyskać pozwolenie na budowę zgodnie z prawem budowlanym, b. zrealizować całość zadania bez konieczności dodatkowych rysunków, projektów, pomiarów, map, kosztorysów itp. 1.3. Parametry techniczne do wykonania projektu: - długość odcinków - ok. 5,520 mb - klasa dróg - lokalna "L" a) Nr P 1566R ul. Czarnieckiego w km 0+000 - 0+530 b) Nr P 1566R ul. Jagiellońska w km 0+000 - 0+500 i zbiorcza "Z" a) Nr P 1563R ul. Bema w km 0+000 - 0+060 b) Nr P 1256R ul. Jana Pawła II w km 0+000 - 1+030 c) Nr P 1256R droga Piskorowice - Pigany - Sieniawa w km 0+000 - 3+100, w km 5+000 - 5+300 - prędkość projektowa - 40 km/h - natężenie ruchu KR2 a) Nr P 1566R ul. Czarnieckiego w km 0+000 - 0+530 b) Nr P 1566R ul. Jagiellońska w km 0+000 - 0+500 i KR3 a) Nr P 1563R ul. Bema w km 0+000 - 0+060 b) Nr P 1256R ul. Jana Pawła II w km 0+000 - 1+030 c) Nr P 1256R droga Piskorowice - Pigany - Sieniawa w km 0+000 - 3+100, w km 5+000 - 5+300 - prędkość projektowa - 40 km/h - dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni - 100 kN - rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna - rodzaj nawierzchni chodników - kostka betonowa 1.4. Wykonawca może, wedle swego wyboru, zapoznać się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej. 1.5. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane z wykonaniem zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie wykonania zadania. 1.6. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, aby wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem wymagań w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 1.7. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: 1) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej, 2) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych 3) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową 4) uzupełnienia szczegółów dokumentacji w ramach wynagrodzenia, 5) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. W ramach projektu wstępnego należy między innymi: a. dołączyć plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek; b. dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne, wykonane w miejscach wątpliwych, zróżnicowanych wysokościowo, a także w miejscach gdzie inwestycja usytuowana jest blisko granicy pasa drogowego; c. dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne (przekroje powinny obejmować m.in. jezdnię chodnik, zjazdy, zatoki); d. przedstawić ideę (koncepcję) odwodnienia pasa drogowego wraz z terenami przyległymi z naniesieniem ewentualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na mapie; e. przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi i naziemnymi oraz innymi elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji; f. dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją; g. dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie uzyskanie zgody na wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji; h. przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego Projekt wstępny stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp. 1.8. Dokumentacja projektowa przekazana podczas końcowego odbioru musi zawierać: 1.8.1. Projekt budowlany wraz z mapą do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uproszczonym wypisem z ewidencji gruntów oraz wymaganymi uzgodnieniami - 5 egz. 1.8.2. Projekt wykonawczy - 5 egz. 1.8.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz. 1.8.4. Przedmiar robót - 1 egz. 1.8.5. Kosztorys inwestorski - 1 egz. 1.8.6. Kosztorys ślepy - 1 egz. 1.8.7. Operaty wodnoprawne wraz z ostatecznymi pozwoleniami wodnoprawnymi - 1 egz. 1.8.8. Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko - 1egz. 1.8.9. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Starostę Przeworskiego, utrwalone w protokole narady koordynacyjnej; 1.8.10. Projekt przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej występujących w pasie drogowym wraz z uzgodnieniami branżowymi - 5 egz. 1.8.11. Inwentaryzację zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniem projektowym 1.8.12. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie wraz z opieczętowanym projektem stałej organizacji ruchu) 1.8.13. Pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez ustawę z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane, 1.8.14. Ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych, jeżeli jest wymagana właściwymi przepisami prawa 1.8.15. Dokumentację w wersji elektronicznej, wersja edytowalna i nieedytowalna dokumentacji - 1 szt. Dokumenty określone w punktach 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.8.10, 1.8.11, 1.8.12, 1.8.13 należy dołączyć w przypadku jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumenty uzyskane na etapie opracowywania dokumentacji muszą posiadać co najmniej 6 - miesięczny okres ważności licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 20 sierpnia 2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Sieniawa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/03/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski,,  ,  Podleszany 240g,  39-300,  Mielec,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 99000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
brak


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
par 10 ust2 pkt 1 przewidywał zmianę postanowień umownych: 1) zmiana terminu wykonania usług projektowych lub terminu obowiązywania umowy: ? w następstwie działania organów administracji, w tym: braku wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, ? w następstwie istotnych zmian w zakresie rozwiązań projektowych zaistniałych w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną, ? w następstwie okoliczności wpływających na wykonanie dokumentacji technicznej z tytułu spraw terenowo - prawnych, ? jeżeli Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac projektowych, ? w następstwie przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protestów osób prawnych i fizycznych. Wykonawca zwrócił sie pisemnie o wydłużenie terminu ze względu na: przedłużajacy sie okres postepowań administracyjnych (decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne) - zmianę warunków umowy w zakresie wykonania projektu przebudowy ul. Jagiellońskiej oraz ul. Czarnieckiego w Sieniawie. Projekt przebudowy/ rozbudowy ul. Czarnieckiego wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznegoze względu na rozbudowę przepustu oraz ze względu na konieczność wykonania robót poza granicą istniejacego pasa drogowego a projekt przebudowy/ rozbudowy ul. Jagiellońskiej będzie wykonany w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na wniosek Zarządcy drogi.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
§ 4 umowy przyjmuje brzmienie: Zamawiający zobowiązuje się przekazać Kompletną dokumentację w terminie do: 15 października 2019r.
 
drukuj ogłoszenie