Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże,...

pomorskie, Kępice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2019
Numer ogłoszenia
595473-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
77-230 Kępice
Ulica
ul. Niepodległości
Nr telefonu
598 576 621
Email
poczta@kepice.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 595473-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Gmina Kępice: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kępice, krajowy numer identyfikacyjny 77097982600000, ul. ul. Niepodległości  6 , 77-230  Kępice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 576 621, e-mail poczta@kepice.pl, faks 598 576 624.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kepice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kepice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry"
Numer referencyjny: ZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Zamówienie zostało podzielone na części i Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Poszczególne drogi stanowią odrębne części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Na wykonanie każdej części zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. 3.2. Przedmiotem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry. 3.3. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1) Część I - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Barcino Zamówienie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 58, 61 oraz 66 w miejscowości Barcino, Gmina Kępice. Droga posiada pas drogowy szerokości zmiennej ok. 9,0 m (najwęższy pkt. 7,6 m). W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni brukowej szerokości ok. 4,0 m. W ciągu drogi znajdują się zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 209. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego - powiadomienie ZDW w Gdańsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; 2) Część II - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 137 i 306. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni z kruszywa o szerokości nieregularnej dochodzącej do 7,0 m. W ciągu drogi znajdują się chodniki o nawierzchni z płyt chodnikowych oraz zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach z trylinki oraz gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 208. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego - powiadomienie ZDW w Gdańsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu podbudów i nawierzchni. 3) Część III - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóry Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 281. Droga posiada pas drogowy szerokości zmiennej ok. 7,5 - 11 m. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni częściowo brukowej oraz częściowo z kruszywa o szerokości ok. 4,0 m. W ciągu drogi znajdują się zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada połączenie z drogą powiatową. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego - powiadomienie ZDP w Słupsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni. 4) Część IV - Przebudowa ulicy Krótkiej w Kępicach Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Krótkiej w Kępicach. Początek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, koniec przed ul. Kościelną. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, oświetlenie uliczne na słupach energetycznych oraz występuje kanalizacja deszczowa i wodociąg. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami - skrzyżowania. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wykonaniu oświetlenia zewnętrznego - kable elektryczne; - wykonaniu kanalizacji deszczowej. 5) Część V - Przebudowa ulicy Słowackiego w Kępicach Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Słowackiego w Kępicach. Początek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną, koniec na wysokości działki 48/13. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, oświetlenie uliczne na słupach energetycznych oraz występuje kanalizacja deszczowa i wodociąg. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami - skrzyżowania. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wykonaniu oświetlenia zewnętrznego - kable elektryczne; - wykonaniu kanalizacji deszczowej; -wykonaniu oznakowania. 6) Część VI - Przebudowa ulicy Sosnowej wraz z budową odwodnienia w Kępicach Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej jest w całości na działce nr 28/18 obr. 0001 (Kępice). W obecnej chwili pas drogowy ul. Sosnowej ma nawierzchnie w części bitumiczną, a w części z kruszywa i destruktu. Ulica Sosnowa ma za zadanie utrzymanie ciągłości ruchu kołowego w mieście oraz zapewnić możliwość dojazdu pojazdów prowadzących gospodarkę leśną. W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Prace polegać będą m. in. na: - robotach rozbiórkowych; - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wycince drzew i krzewów; - robotach instalacyjnych; - wykonaniu oznakowania. 7) Część VII - Budowa ulicy Słowackiego w Kępicach Zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 48/22. Obszar inwestycji obejmuje teren zawarty pomiędzy istniejącą ulicą Słowackiego oraz ulicami Leśną i Jancy. Na terenie działki znajduje się istniejąca nieformalna, droga gruntowa szerokości 2,5 - 3,0m będąca przedłużeniem istniejącego odcinka ulicy Słowackiego i stanowiąca połączenie ulicy Słowackiego z ulicami Leśną i Jancy. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza. W pozostałej części działka nr 48/22 jest niezagospodarowana, porośnięta trawą. Sąsiadująca działka 512/1 jest niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz drzewami. Odcinek drogi gminnej ulicy Słowackiego w stanie istniejącym posiada pas drogowy szerokości 7,5 - 8,0m. W pasie drogowym znajduje się jezdnia o nawierzchni żwirowej szerokości ok. 4,0m. Na ul. Słowackiego brak jest istniejącego oświetlenia, przebiegają sieci i przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne, energetyczne, ciepłownicze). Prace polegać będą m. in. na: - roboty przygotowawcze i ziemne; - wykonaniu jezdni, zjazdów i chodników; - wykonaniu ścieżki rowerowej; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego - zgodnie ze stałą organizacją ruchu.-9 8) Część VIII - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelice Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 34, położonej w miejscowości Żelice i stanowi przedłużenie drogi o nawierzchni betonowej biegnącej w kierunku ul. Kruszka w Kępicach. Istniejący odcinek drogi ma obecnie nawierzchnię utwardzoną, tłuczniową, szerokość jezdni ok. 3,5m i nie posiada krawężników. Trasa obsługuje zlokalizowane po obu stronach zabudowania siedliskowe - gospodarstwa rolne i budynki mieszkalne. Zjazdy na posesje nie są urządzone, część z nich posiada nawierzchnię utwardzoną systemem gospodarczym. Pas drogowy w liniach rozgraniczających ma zmienną szerokość od 5,0m do 12,10m. Konfiguracja terenu jest znacznie zróżnicowana o spadkach od ok. 2,2% do ok. 17,0% a różnice rzędnych od ok. 80,80 do ok. 99,30. W pasie drogowym występuje istniejące uzbrojenie podziemne: kable telefoniczne, kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna. prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych i ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu nawierzchni; - wykonaniu zjazdów; - wykonaniu zatoki autobusowej. 3.3 Dodatkowe informacje dotyczące zakresu zamówienia w obowiązku Wykonawców: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji odbiorowej określonej w § 10 ust. 2 wzoru umowy. 2) Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną (wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej). 3) Materiał rozbiórkowy, należy odzyskać w maksymalnie możliwym stanie nie uszkodzenia i złożyć według zaleceń Zamawiającego we wskazanym miejscu. 4) Pozostały materiał porozbiórkowy wskazany przez Zamawiającego należy zutylizować, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 3.4 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej: projekt budowlany oraz przedmiary robót (stanowiące materiał pomocniczy), która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy. 3.5 Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.0 SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., 1332 ze zm.). 3.7 W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 3.9 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.10 W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 3.11 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 3.12 Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ i dokumentacji projektowej. 3.13 Obowiązek określony w pkt 3.12 nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów / braków w dokumentacji projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy. 3.14 W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.15 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.16 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.17 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne, b) brukarskie, c) układanie nawierzchni dróg, d) roboty sanitarne. e) roboty elektryczne 3.18 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zm.) 3.19 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający ma prawo dokonać czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.20 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. ? zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.21 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy), Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności. 3.22 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233123-7
45111200-0
45111291-4
45233142-6
45316213-1
45231400-9
45112000-5
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.1) W zakresie Części I, II, III, VIII - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy dróg o wartości co najmniej 200.000,00 zł. 1.2) W zakresie Części IV, V, VII - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 200.000,00 zł. 1.3) W zakresie Części VI - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wraz z budową odwodnienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł. 2) Osób skierowanych do realizacji zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: 2.1) W zakresie części I, II, III, VIII a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2.2) W zakresie części IV, V, VII a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2.3) W zakresie części VI a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.14 ppkt 2 lit. a SIWZ: 1) w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 2) dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a których nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.14 ppkt 2 lit. a SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej ni 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt. 6.1 ppkt 2 SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy w związku z art., 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, 4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ- w przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego. 2. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1 Zamawiający żąda wadium w wysokości: W części I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) W części II: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) W części III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) W części IV: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) W części V: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) W części VI: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) W części VII: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) W części VIII: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 10.3 Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 10.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr 10 9315 1043 0040 3768 2000 0030. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 10.5 W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 10.3 ppkt 2 - 5 należy złożyć oryginał dokumentu wadium w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice (w godz. 8.00 - 14.00), lub dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnej koszulce - nie łączyć go na trwale z ofertą. 10.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.11. 10.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia o którym mowa wart. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.13 W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10.14 UWAGA! Ze względu na posiadany rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ustce, który bezpośrednio współpracuje z Bankiem Wielkopolskim przepływ środków pieniężnych może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Należy pamiętać, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wniesienia wadium do wyznaczonego terminu w taki sposób, aby Zamawiający miał możliwość jego pełnej dyspozycji. W związku z tym zaleca się Wykonawcom wnoszenie wadium w formie pieniężnej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) zmiany dotyczą osób wskazanych w § 4 umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych, przy czym w przypadku określonym w § 4 ust. 1 Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wyrażenia zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego, 2) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy: a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych (zamiennych), których wykonanie powoduje przesunięcie terminu końcowego zakończenia robót, b) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia, zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody o oznaczonych rozmiarach, c) w przypadku wystąpienia wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, d) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, e) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, f) konieczności dokonywania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, których celem jest przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody, g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, h) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, i) zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z okoliczności które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, j) zawieszenia i wstrzymania robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, k) zmianę terminu rozpoczęcia robót w sytuacjach uzasadnionych leżących po stronie Zamawiającego związanych z koniecznością przestrzegania terminów i warunków uzyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację danego projektu zgłoszonego do dofinansowania. 3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny ryczałtowej stanowiącej podstawę do rozliczeń, 6) zmiany spowodowane są występowaniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, 7) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy, 8) zmiany dotyczą terminów płatności, 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 10) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 11) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 12) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 13) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP; 14) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Barcino
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 58, 61 oraz 66 w miejscowości Barcino, Gmina Kępice. Droga posiada pas drogowy szerokości zmiennej ok. 9,0 m (najwęższy pkt. 7,6 m). W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni brukowej szerokości ok. 4,0 m. W ciągu drogi znajdują się zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 209. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego - powiadomienie ZDW w Gdańsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu podbudów i nawierzchni;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45233123-7, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 137 i 306. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni z kruszywa o szerokości nieregularnej dochodzącej do 7,0 m. W ciągu drogi znajdują się chodniki o nawierzchni z płyt chodnikowych oraz zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach z trylinki oraz gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 208. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego - powiadomienie ZDW w Gdańsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu podbudów i nawierzchni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45233123-7, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóry
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 281. Droga posiada pas drogowy szerokości zmiennej ok. 7,5 - 11 m. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni częściowo brukowej oraz częściowo z kruszywa o szerokości ok. 4,0 m. W ciągu drogi znajdują się zjazdy do posesji przyległych o nawierzchniach gruntowych. Droga posiada oświetlenie. W pasie drogowym znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Droga posiada połączenie z drogą powiatową. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu oznakowania tymczasowego - powiadomienie ZDP w Słupsku o przystąpieniu do przebudowy drogi gminnej - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45233123-7, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Przebudowa ulicy Krótkiej w Kępicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Krótkiej w Kępicach. Początek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, koniec przed ul. Kościelną. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, oświetlenie uliczne na słupach energetycznych oraz występuje kanalizacja deszczowa i wodociąg. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami - skrzyżowania. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wykonaniu oświetlenia zewnętrznego - kable elektryczne; - wykonaniu kanalizacji deszczowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45231400-9, 45112000-5, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Przebudowa ulicy Słowackiego w Kępicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Słowackiego w Kępicach. Początek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną, koniec na wysokości działki 48/13. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, oświetlenie uliczne na słupach energetycznych oraz występuje kanalizacja deszczowa i wodociąg. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami - skrzyżowania. Prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych (rozbiórkowych); - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wykonaniu oświetlenia zewnętrznego - kable elektryczne; - wykonaniu kanalizacji deszczowej; -wykonaniu oznakowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45231400-9, 45112000-5, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Przebudowa ulicy Sosnowej wraz z budową odwodnienia w Kępicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej jest w całości na działce nr 28/18 obr. 0001 (Kępice). W obecnej chwili pas drogowy ul. Sosnowej ma nawierzchnie w części bitumiczną, a w części z kruszywa i destruktu. Ulica Sosnowa ma za zadanie utrzymanie ciągłości ruchu kołowego w mieście oraz zapewnić możliwość dojazdu pojazdów prowadzących gospodarkę leśną. W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Prace polegać będą m. in. na: - robotach rozbiórkowych; - wykonaniu robót ziemnych; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu podbudów i nawierzchni; - wycince drzew i krzewów; - robotach instalacyjnych; - wykonaniu oznakowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Budowa ulicy Słowackiego w Kępicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 48/22. Obszar inwestycji obejmuje teren zawarty pomiędzy istniejącą ulicą Słowackiego oraz ulicami Leśną i Jancy. Na terenie działki znajduje się istniejąca nieformalna, droga gruntowa szerokości 2,5 - 3,0m będąca przedłużeniem istniejącego odcinka ulicy Słowackiego i stanowiąca połączenie ulicy Słowackiego z ulicami Leśną i Jancy. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza. W pozostałej części działka nr 48/22 jest niezagospodarowana, porośnięta trawą. Sąsiadująca działka 512/1 jest niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz drzewami. Odcinek drogi gminnej ulicy Słowackiego w stanie istniejącym posiada pas drogowy szerokości 7,5 - 8,0m. W pasie drogowym znajduje się jezdnia o nawierzchni żwirowej szerokości ok. 4,0m. Na ul. Słowackiego brak jest istniejącego oświetlenia, przebiegają sieci i przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne, energetyczne, ciepłownicze). Prace polegać będą m. in. na: - roboty przygotowawcze i ziemne; - wykonaniu jezdni, zjazdów i chodników; - wykonaniu ścieżki rowerowej; - ustawieniu krawężników i oporników; - wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego - zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45231400-9, 45112000-5, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 34, położonej w miejscowości Żelice i stanowi przedłużenie drogi o nawierzchni betonowej biegnącej w kierunku ul. Kruszka w Kępicach. Istniejący odcinek drogi ma obecnie nawierzchnię utwardzoną, tłuczniową, szerokość jezdni ok. 3,5m i nie posiada krawężników. Trasa obsługuje zlokalizowane po obu stronach zabudowania siedliskowe - gospodarstwa rolne i budynki mieszkalne. Zjazdy na posesje nie są urządzone, część z nich posiada nawierzchnię utwardzoną systemem gospodarczym. Pas drogowy w liniach rozgraniczających ma zmienną szerokość od 5,0m do 12,10m. Konfiguracja terenu jest znacznie zróżnicowana o spadkach od ok. 2,2% do ok. 17,0% a różnice rzędnych od ok. 80,80 do ok. 99,30. W pasie drogowym występuje istniejące uzbrojenie podziemne: kable telefoniczne, kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna. prace polegać będą m. in. na: - robotach przygotowawczych i ziemnych; - ustawieniu krawężników, oporników i obrzeży; - wykonaniu nawierzchni; - wykonaniu zjazdów; - wykonaniu zatoki autobusowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45233123-7, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,89
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie