Ogłoszenie

"Dodatkowe zazielenienie przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi ? nasadzenia, z podziałem na dwie części: Część 1: "Dodatkowe zazielenienie...

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550191531-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-230 Rumia
Ulica
ul. Sobieskiego
Nr telefonu
586 719 410
Email
zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
Strona www
bip.rumia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550191531-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Rumia: "Dodatkowe zazielenienie przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi - nasadzenia, z podziałem na dwie części: Część 1: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej w Rumi - nasadzenia", Część 2: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej w Rumi - nasadzenia". OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. "Zielona wyspa - rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (umowa nr: POIS.02.05.00-00-0037/16-00).

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Rumia, Krajowy numer identyfikacyjny 52525700000000, ul. ul. Sobieskiego  7, 84-230  Rumia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 719 410, e-mail zamowieniapubliczne@um.rumia.pl, faks 586 796 517.
Adres strony internetowej (url): bip.rumia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  "Dodatkowe zazielenienie przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi - nasadzenia, z podziałem na dwie części: Część 1: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej w Rumi - nasadzenia", Część 2: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej w Rumi - nasadzenia".
Numer referencyjny  ZP.271.46.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podobnych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi - nasadzenia, z podziałem na dwie części: Część 1: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej w Rumi - nasadzenia", Część 2: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej w Rumi - nasadzenia". 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Zielona Wyspa - rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Oś Priorytetowej II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.05.00-0037/16-00. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: dla Części 1: a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik A/1, b) Szkic dodatkowych nasadzeń - załącznik B/1, c) Wzór umowy - załącznik nr 2. dla Części 2: a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik A/2, b) Szkic dodatkowych nasadzeń - załącznik B/2, c) Wzór umowy - załącznik nr 2.
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnieniem formalnym udzielenia przedmiotowego zamówienia jest: 1. Nieprzekraczalny termin 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług nie przekracza 80% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale III pkt 11 przewidział, że zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą stanowiły nie więcej niż 80% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający przewidział udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w ogłoszeniu o zamówieniu nr 572880-N-2019 z dnia 12.07.2019 r. 4. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać tego samego rodzaju prace co w zamówieniu podstawowym. W związku z tym zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 5. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - postępowanie nr ZP.271.36.2019. Biorąc pod uwagę powyższe udzielenie przedmiotowego zamówienia jest zasadne i spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej w Rumi - nasadzenia",

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA UNIGARTEX AGATA OLEKSY,  ,  ul. Towarowa 31 A,  84-230,  Rumia,  kraj/woj. pomorskie

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: "Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej w Rumi - nasadzenia"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA UNIGARTEX AGATA OLEKSY,  ,  ul. Towarowa 31 A,  84-230,  Rumia,  kraj/woj. pomorskie

 
drukuj ogłoszenie