Ogłoszenie

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

pomorskie, Prabuty

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550191299-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-550 Prabuty
Ulica
ul. Kwidzyńska
Nr telefonu
055 2782001lub 02
Email
zampub@prabuty.pl
Strona www
www.bip.prabuty.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550191299-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Prabuty: Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Prabuty, Krajowy numer identyfikacyjny 52931500000000, ul. ul. Kwidzyńska  2, 82-550  Prabuty, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 2782001lub 02, e-mail zampub@prabuty.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.prabuty.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty
Numer referencyjny  IZP.271.18.2019.KK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących remontów cząstkowych uszkodzeń pokrowca bitumicznego o grubości średnio 3 - 5 cm przy użyciu mieszanej bitumicznych w ilości 40 m2.
II.5) Główny Kod CPV: 45232142-6
Dodatkowe kody CPV:
45233141-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3837.40
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. W związku z tym, że Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 24.01.2019 r. nr 506807-N-2019 możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego oraz konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego o 40 m2 nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do naprawy, niniejszym ogłoszeniem Zamawiający informuje o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: