Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Realizacja zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach...

pomorskie, Brusy

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540191474-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-632 Brusy
Ulica
ul. Na Zaborach
Nr telefonu
523 969 302
Email
zp@brusy.pl
Strona www
brusy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540191474-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Brusy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591256-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Brusy, Krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na Zaborach  1, 89-632  Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303.
Adres strony internetowej (url): brusy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 2. Inwestycja polegała będzie na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Brusy - Zalesie, w tym na: a) budowie ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Zalesie i Brusy o szerokości 2,5 m, b) budowie fragmentu ścieżki rowerowej o wzmocnionej konstrukcji o szerokości 3,5 m na odcinku od km 1+043 do 1+072, c) dowiązaniu projektowanej ścieżki rowerowej do istniejących zjazdów z DW235, d) budowie przepustu pod korpusem ścieżki rowerowej w rejonie km 2+620, e) budowie zjazdów z drogi wojewódzkiej DW235. f) przebudowie istniejących sieci uzbrojenia i linii napowietrznych Sn i nn, g) urządzeniu zieleni - humusowanie, wykonanie trawników siewem na szerokości 0,5 m po obu stronach ścieżki rowerowej na całym przebiegu ścieżki. Ponadto należy wykonać tablicę informacyjną o wymiarach 80 x 120 cm na stelażu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Treść tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym. UWAGA: 1) Należy dostosować szerokość, wysokość i lokalizację wjazdów indywidualnych do istniejących ogrodzeń. 2) Zdejmowany humus stanowi własność Zamawiającego, należy go złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a jego część wykorzystać do wykonania humusowania skarp i terenów zielonych. 3) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w Przedmiarach robót (stanowiących materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) - Załącznik Nr 8 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 2. Inwestycja polegała będzie na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Brusy - Zalesie, w tym na: a) budowie ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Zalesie i Brusy o szerokości 2,5 m, b) budowie fragmentu ścieżki rowerowej o wzmocnionej konstrukcji o szerokości 3,5 m na odcinku od km 1+043 do 1+072, c) dowiązaniu projektowanej ścieżki rowerowej do istniejących zjazdów z DW235, d) budowie przepustu pod korpusem ścieżki rowerowej w rejonie km 2+620, e) budowie zjazdów z drogi wojewódzkiej DW235. g) urządzeniu zieleni - humusowanie, wykonanie trawników siewem na szerokości 0,5 m po obu stronach ścieżki rowerowej na całym przebiegu ścieżki. Ponadto należy wykonać tablicę informacyjną o wymiarach 80 x 120 cm na stelażu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Treść tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym. UWAGA: 1) Należy dostosować szerokość, wysokość i lokalizację wjazdów indywidualnych do istniejących ogrodzeń. 2) Zdejmowany humus stanowi własność Zamawiającego, należy go złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a jego część wykorzystać do wykonania humusowania skarp i terenów zielonych. 3) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w Przedmiarach robót (stanowiących materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy branży drogowej polegające na kierowaniu budową ścieżki rowerowej lub drogi
W ogłoszeniu powinno być: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy branży drogowej polegające na kierowaniu budową lub przebudową ścieżki rowerowej lub drogi

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-16, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: