Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo ? rekreacyjnych dla uczestników projektu pn. Program wzmocnienia potencjału zawodowego i...

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540191294-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-395 Gdynia
Ulica
Władysława IV
Nr telefonu
58 880 83 22
Email
a.melki@gcz.gdynia.pl
Strona www
https://www.gdynia.pl/bip/gdynskie-centrum-zdrowia,7210/gdynskie-centrum-zdrowia,485070

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540191294-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588871-N-2019
Data: 04/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 36722186300000, ul. Władysława IV   43, 81-395  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 880 83 22, e-mail a.melki@gcz.gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.gdynia.pl/bip/gdynskie-centrum-zdrowia,7210/gdynskie-centrum-zdrowia,485070
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych przez okres 6 miesięcy dla grupy 297 uczestników projektu pn. "Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni" nr RPPM05.04.02-22-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie imiennych kart abonamentowych. 2.Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach dla osób towarzyszących i dzieci uczestników projektu na podstawie imiennych kart abonamentowych na zasadach jak dla uczestników projektu. Płatność za osoby towarzyszące i dzieci będą dokonywali na rzecz Wykonawcy uczestnicy projektu. 3.Usługi będące przedmiotem zamówienia polegają na umożliwieniu uczestnikom projektu nielimitowanego i nieograniczonego czasowo dostępu do różnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce, a w szczególności w województwie pomorskim, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy, w ramach miesięcznego abonamentu. Dostęp powinien dawać możliwość korzystania z różnych usług i zajęć w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi usługami. 4.W ramach świadczonych usług Wykonawca zapewni dostęp do co najmniej 220 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego, i co najmniej 1000 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski. 5.Przez określenie obiekt sportowy należy rozumieć samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych dla celów sportowych. Obiektami sportowymi są m.in. stadiony, boiska o nawierzchni sztucznej i/lub naturalnej trawiaste do piłki nożnej hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny pływackie, korty tenisowe, lodowiska, tory łyżwiarskie, hipodromy, tory wyścigowe, skocznie narciarskie, pola golfowe itp. Przez określenie obiekt rekreacyjny należy rozumieć potoczne określenie przestrzeni w budynku lub na jego zewnątrz przeznaczone na aktywność umysłową lub fizyczną podejmowaną poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki. Obiektami rekreacyjnymi są m.in. sektor parkowy - alejki spacerowe, przystań kajakowa i wodnorowerowa, stoły do tenisa stołowego, plac zabaw, skatepark, skocznia w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, bieżnia, kąpielisko miejskie, mini pola golfowe itp. Karta powinna umożliwiać również korzystanie z nowo dostępnych typów zajęć sportowych i rekreacyjnych oferowanych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę. 6. Uczestnicy projektu uprawnieni do korzystania z usług muszą mieć zapewnioną możliwość dostępu do obiektów za okazaniem karty imiennej, na terenie całego kraju, w szczególności w województwie pomorskim. 7. W celu identyfikacji osoby, Zamawiający nie przewiduje podawania Wykonawcy więcej danych niż imię i nazwisko uczestnika. Zamawiający wyraża zgodę, aby imienna karta mogła być weryfikowana dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz ewentualnym podpisem na liście składanym przez uczestnika projektu. Sposób weryfikacji wejść do obiektów podczas korzystania z Programu nie może być związany z koniecznością udostępniania danych biometrycznych i nie może pociągać za sobą żadnych dodatkowych kosztów nakładanych na użytkowników, w tym: opłaty członkowskiej, konieczności posiadania telefonu, dostępu do Internetu, a także w żaden inny sposób powodujący dodatkowe koszty. 8. Każdy uczestnik projektu będzie korzystał z karty imiennej zakupionej w ramach niniejszego zamówienia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością 1- miesięcznej przerwy w korzystaniu, w okresie od dnia 01.10.2019 do dnia 30.04.2019. 9. Cena karty imiennej zapewniającej dostęp do korzystania z usług stanowiących przedmiot zamówienia w wymaganej przez Zamawiającego minimalnej liczby obiektów winna obejmować całość świadczenia przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek dopłat i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. W przypadku specyficznych usług, kiedy dopłaty wprowadzone są przez same obiekty sportowo-rekreacyjne, takiej dopłaty może dokonać bezpośrednio uczestnik projektu i nie jest nią obciążony Zamawiający. Przy czym Zamawiający zastrzega, że informacja o konieczności ponoszenia dodatkowych opłat będzie umieszczona na stronie internetowej, na której znajduje się aktualna lista obiektów, w taki sposób aby uczestnik mógł bez wątpliwości ustalić, w których obiektach/ za jakie usługi zobowiązany będzie do ponoszenia dodatkowych opłat. 10. Czas korzystania z zajęć w ramach usług, stanowiących przedmiot zamówienia, winien wynosić nie mniej niż 45 minut, chyba że ze względu na bezpieczeństwo uczestnika projektu czas ten powinien być krótszy lub został z góry określony w regulaminie przez dany obiekt. Przerwy w korzystaniu z usług, jakie są dopuszczone, mogą wynikać tylko i wyłącznie z faktu, że dane obiekty sportowo rekreacyjne wprowadzają limity lub przerwy między zajęciami, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych lub obowiązujących w obiektach regulaminów i godzin pracy. Powyższe nie wyklucza jednak korzystania przez użytkownika z usług w innym obiekcie w tym samym dniu. Znak sprawy: DA.2501.59.2019 11. Aktualna lista usług oraz obiektów musi być dostępna na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. 12. Zamawiający przewiduje udział uczestników projektu w usługach sportowo - rekreacyjnych w liczbie: 297 uczestników. Przy czym uczestnicy projektu we własnym zakresie będą mieli możliwość zakupu karnetów dla osób towarzyszących i dzieci. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób korzystających z usług sportowo - rekreacyjnych. 13. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za wydanie nowych kart, za zablokowanie kart osób rezygnujących oraz ich ponowną aktywację; 14. Środki na sfinansowanie przedmiotowych usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 15. Liczba kart ustalana będzie każdego miesiąca na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego, którą przekaże Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca abonamentowego. Miesiąc abonamentowy rozpoczyna się 15 dnia każdego miesiąca. 16. Wykonawca w terminie do 8 dni od dnia otrzymania imiennej listy dostarczy na swój koszt wskazanej przez Zamawiającego osobie, do siedziby Zamawiającego, określoną liczbę kart uprawniających do korzystania z usług. W przypadku konieczności wystawienia duplikatu karty Wykonawca zapewni wydanie jej bezpłatnie. W przypadku rezygnacji z karty przez uczestników projektu Wykonawca nie pobierze dodatkowych opłat. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 20. Pozostałe warunki dotyczące Podwykonawstwa określone zostały w rozdziale XXIV SIWZ. 21. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i Pzp. 22. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych przez okres 6 miesięcy dla grupy 297 uczestników projektu pn. "Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni" nr RPPM05.04.02-22-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie imiennych kart abonamentowych. 2.Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach dla osób towarzyszących i dzieci uczestników projektu na podstawie imiennych kart abonamentowych na zasadach jak dla uczestników projektu. Płatność za osoby towarzyszące i dzieci będą dokonywali na rzecz Wykonawcy uczestnicy projektu. 3.Usługi będące przedmiotem zamówienia polegają na umożliwieniu uczestnikom projektu nielimitowanego i nieograniczonego czasowo dostępu do różnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce, a w szczególności w województwie pomorskim, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy, w ramach miesięcznego abonamentu. Dostęp powinien dawać możliwość korzystania z różnych usług i zajęć w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi usługami. 4.W ramach świadczonych usług Wykonawca zapewni dostęp do co najmniej 220 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego, i co najmniej 1000 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski. 5. Przez określenie obiekt sportowy należy rozumieć samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych dla celów sportowych. Obiektami sportowymi są m.in. stadiony, boiska o nawierzchni sztucznej i/lub naturalnej trawiaste do piłki nożnej hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny pływackie, korty tenisowe, lodowiska itp. Przez określenie obiekt rekreacyjny należy rozumieć potoczne określenie przestrzeni w budynku lub na jego zewnątrz przeznaczone na aktywność umysłową lub fizyczną podejmowaną poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki. Obiektami rekreacyjnymi są m.in. sektor parkowy - alejki spacerowe, stoły do tenisa stołowego, bieżnia, kąpielisko miejskie itp. Karta powinna umożliwiać również korzystanie z nowo dostępnych typów zajęć sportowych i rekreacyjnych oferowanych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę. 6.Uczestnicy projektu uprawnieni do korzystania z usług muszą mieć zapewnioną możliwość dostępu do obiektów za okazaniem karty imiennej, na terenie całego kraju, w szczególności w województwie pomorskim. 7.W celu identyfikacji osoby, Zamawiający nie przewiduje podawania Wykonawcy więcej danych niż imię i nazwisko uczestnika. Zamawiający wyraża zgodę, aby imienna karta mogła być weryfikowana dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz ewentualnym podpisem na liście składanym przez uczestnika projektu, lub w inny sposób wynikający z rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych przez danego operatora karnetów, np. poprzez system sms przy użyciu telefonu komórkowego, przy zachowaniu warunku karty imiennej i weryfikacji tożsamości poprzez okazanie dokumentu. Sposób weryfikacji wejść do obiektów podczas korzystania z Programu nie może być związany z koniecznością udostępniania danych biometrycznych i nie może pociągać za sobą żadnych dodatkowych kosztów nakładanych na użytkowników, w tym: opłaty członkowskiej, konieczności posiadania własnego telefonu, dostępu do Internetu, a także w żaden inny sposób powodujący dodatkowe koszty. 8.Każdy uczestnik projektu będzie korzystał z karty imiennej zakupionej w ramach niniejszego zamówienia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością 1- miesięcznej przerwy w korzystaniu, w okresie od dnia 01.10.2019 do dnia 30.04.2019. 9.Cena karty imiennej zapewniającej dostęp do korzystania z usług stanowiących przedmiot zamówienia w wymaganej przez Zamawiającego minimalnej liczby obiektów winna obejmować całość świadczenia przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek dopłat i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. W przypadku specyficznych usług, kiedy dopłaty wprowadzone są przez same obiekty sportowo-rekreacyjne, takiej dopłaty może dokonać bezpośrednio uczestnik projektu i nie jest nią obciążony Zamawiający. Przy czym Zamawiający zastrzega, że informacja o konieczności ponoszenia dodatkowych opłat będzie umieszczona na stronie internetowej, na której znajduje się aktualna lista obiektów, w taki sposób aby uczestnik mógł bez wątpliwości ustalić, w których obiektach/ za jakie usługi zobowiązany będzie do ponoszenia dodatkowych opłat. 10.Czas korzystania z zajęć w ramach usług, stanowiących przedmiot zamówienia, winien wynosić nie mniej niż 45 minut, chyba że ze względu na bezpieczeństwo uczestnika projektu czas ten powinien być krótszy lub został z góry określony w regulaminie przez dany obiekt. Przerwy w korzystaniu z usług, jakie są dopuszczone, mogą wynikać tylko i wyłącznie z faktu, że dane obiekty sportowo rekreacyjne wprowadzają limity lub przerwy między zajęciami, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych lub obowiązujących w obiektach regulaminów i godzin pracy. Powyższe nie wyklucza jednak korzystania przez użytkownika z usług w innym obiekcie w tym samym dniu. 11. Aktualna lista usług oraz obiektów musi być dostępna na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. 12.Zamawiający przewiduje udział uczestników projektu w usługach sportowo - rekreacyjnych w liczbie: 297 uczestników. Przy czym uczestnicy projektu we własnym zakresie będą mieli możliwość zakupu karnetów dla osób towarzyszących i dzieci. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób korzystających z usług sportowo - rekreacyjnych. 13.Wykonawca nie będzie pobierał opłat za wydanie nowych kart, za zablokowanie kart osób rezygnujących oraz ich ponowną aktywację; 14.Środki na sfinansowanie przedmiotowych usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 15.Liczba kart ustalana będzie każdego miesiąca na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego, którą przekaże Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca abonamentowego. Miesiąc abonamentowy rozpoczyna się 15 dnia każdego miesiąca. 16.Wykonawca w terminie do 8 dni od dnia otrzymania imiennej listy dostarczy na swój koszt wskazanej przez Zamawiającego osobie, do siedziby Zamawiającego, określoną liczbę kart uprawniających do korzystania z usług. W przypadku konieczności wystawienia duplikatu karty Wykonawca zapewni wydanie jej bezpłatnie. W przypadku rezygnacji z karty przez uczestników projektu Wykonawca nie pobierze dodatkowych opłat. 17.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 19.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 20.Pozostałe warunki dotyczące Podwykonawstwa określone zostały w rozdziale XXIV SIWZ. 21.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i Pzp. 22.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-09-12 godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-09-16 godzina 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Oferty należy składać w Budynku Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, pok. 315, do dnia 12.09.2019 r. do godz. 11.00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, pok. 315, dnia 12.09.2019 r. o godz. 13:00.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferty należy składać w Budynku Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, pok. 315, do dnia 16.09.2019 r. do godz. 11.00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, pok. 315, dnia 16.09.2019 r. o godz. 13:00.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: