Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Remont oczyszczalni ścieków w Sadlinkach

pomorskie, Sadlinki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540191000-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-522 Sadlinki
Ulica
ul. Kwidzyńska
Nr telefonu
552 757 510
Email
zamowienia@sadlinki.pl
Strona www
www.bip.sadlinki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540191000-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Sadlinki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591655-N-2019
Data: 30/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sadlinki, Krajowy numer identyfikacyjny 17074804000000, ul. ul. Kwidzyńska  12, 82-522  Sadlinki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 757 510, e-mail zamowienia@sadlinki.pl, faks 552 757 580.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sadlinki.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.sadlinki
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-17, godzina: 08:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie