Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540190846-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-057 Zielona Góra
Ulica
ul. Podgórna
Nr telefonu
68 4565403, 4565404, 4565277
Email
przetargi@lubuskie.pl
Strona www
www.lubuskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540190846-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595903-N-2019
Data: 2019-09-11
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 97077008900000, ul. ul. Podgórna  7, 65-057  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, e-mail przetargi@lubuskie.pl, faks 684 565 404.
Adres strony internetowej (url): www.lubuskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunkówudziału w postępowaniu oraz "Wykazu osób", według formuły "spełnia/nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie treści złożonego oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenia "Wykaz dostaw" (zał. nr 5 do SIWZ) według formuły "spełnia/nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: