Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin ? cz. 1 (roboty budowlane)

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560191261-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-531 Koszalin
Ulica
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Nr telefonu
94 34 44 062, 94 34 44 900
Email
zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560191261-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Koszalin: Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin - cz. 1 (roboty budowlane)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528342-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540060282-N-2019, 540062718-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510119231-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 33037474200000, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  92, 75-531  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, e-mail zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl, faks 94 34 44 700.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin - cz. 1 (roboty budowlane)
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
sprawa 07/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin" - cz. 1 (roboty budowlane). 1. W ramach niniejszego zadania przewiduje się realizację: 1) przeniesienie złącza kablowego ze ściany szczytowej istniejącego budynku na ścianę frontową wraz z przełożeniem kabli zasilających budynek (przyszłościowe rezerwowe zasilanie obiektu); 2) wykonanie WLZ z przeniesionego złącza do istniejących tablic rozdzielczych; 3) wykonanie nowego zejścia do piwnicy istniejącego budynku nr 30; 4) przebudowę części piwnicy wraz z instalacjami elektrycznymi w zakresie umożliwiającym korzystanie z piwnicy obiektu w trakcie rozbudowy strzelnicy; 5) rozbiórkę istniejącego zejścia do piwnicy budynku nr 30 (istniejącej strzelnicy); 6) budowę strzelnicy krytej o osi 50 metrowej 8-stanowiskowej, połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem z wykonaniem schodów i wejść na poziom parteru i piwnicy istniejącego budynku; 7) przebudowę części nadziemnej istniejącego budynku nr 30 i dostosowanie do układu przyjętego w dokumentacji projektowej w tym wykonanie: a) węzłów sanitarnych (damski i męski), b) pomieszczenia socjalnego, c) sali wykładowej, d) sali treningu bezstrzałowego, e) kancelarii wykładowców, f) pomieszczeń gospodarczych i technicznych; 8) budowę podłączenia budynku do złącza energetycznego na granicy działki Zmawiającego; 9) budowę podłączenia budynku do wewnętrznej sieci teletechnicznej Zamawiającego; 10) budowę podłączenia budynku do wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zamawiającego; 11) budowę instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarów, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz ciepła technologicznego w zakresie: nowego i istniejącego obiektu; 12) budowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych energetycznych i telekomunikacyjnych, w tym: a) instalacja oświetleniowa, gniazd, odgromowa, b) okablowanie strukturalne, c) system sygnalizacji pożaru, d) system sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu, e) system telewizji obserwacyjnej CCTV, w zakresie nowego i istniejącego obiektu; 13) wykonanie wyposażenia technologicznego nowej osi strzelnicy.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45311000-0,
45330000-9,
45100000-8,
45110000-1,
45320000-6,
45310000-3,
45400000-1,
35210000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Realizacja przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2020r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/06/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmieniono § 11 1. Było: VI. Warunki płatności. § 11 1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu po wykonaniu danej części etapu i zaakceptowany przez Zamawiającego odbiór częściowy. Zmieniono na: VI. Warunki płatności. § 11 1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu po wykonaniu danej części etapu i zaakceptowany przez Zamawiającego odbiór częściowy, z zastrzeżeniem że faktura obejmująca etap czwarty i piąty zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze piątego etapu. Powyższe wynika z konieczności uruchomienia Rezerwy Celowej Budżetu Państwa w roku 2020.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z nieplanowanym przez Zamawiającego przydzieleniem mu przez Ministra Finansów dodatkowych środków finansowych w kwocie 1 900 000,00 zł do wydatkowania w roku 2019, Zamawiający przed zawarciem umowy wprowadził do niej zmianę, aby wydatkowanie tej kwoty było możliwe. Powyższa zmiana do umowy została wprowadzona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", w którym wskazano, że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekraczała 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Należy wskazać, że ustawa PZP przewiduje zmianę umowy już podpisanej, jednakże w przepisach ustawy PZP nie ma uregulowanej kwestii zmiany treści projektu umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty przed podpisanie umowy. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 2 czerwca 2005 r., sygn. akt: III Ca 262/05, w którym wskazuje, że "nie ma przeszkód, aby przepis ten zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a jeszcze przed podpisaniem umowy. Jeśli bowiem można ? w sytuacjach szczególnych, o których mowa w w/w przepisie ? zmienić postanowienia umowy już zawartej, to wydaje się, że tym bardziej można zmienić prawa i obowiązki stron przyszłej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okresie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy. Oczywiście będzie to dopuszczalne tylko wtedy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie finalizowania prac nad projektem umowy albo zmiany są korzystne dla zamawiającego." Identyczne stanowisko zajęła też w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie KIO/UZP 54/10 Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych: "brak przeszkód do uznania, że jeśli pod określonymi rygorami p.z.p. dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, to zmiana taka jest możliwa po wyborze, ale przed podpisaniem. Jednakże warunkiem sine qua non dopuszczenia takiej możliwości jest jej przewidzenie w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określenie warunków takiej zmiany". Powyższe zostało także potwierdzone w wyroku Sadu Rejonowego w Zambrowie z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. akt: I C 255/15. Zgodnie z powyższym stanowiskiem judykatury można dokonać zmian treści projektu umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w art. 144 ustawy Pzp.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie