Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa środków do automatycznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz manualnej pielęgnacji i konserwacji dla Centrum...

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510191084-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-101 Gliwice
Ulica
ul. Wybrzeże Armii Krajowej
Nr telefonu
032 2789171, 2789172, 2789193,
Email
przetargi@io.gliwice.pl
Strona www
http://www.io.gliwice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510191084-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach: Sukcesywna dostawa środków do automatycznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz manualnej pielęgnacji i konserwacji dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578171-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 28836600028000, ul. ul. Wybrzeże Armii Krajowej  15, 44-101  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, e-mail przetargi@io.gliwice.pl, faks 032 2789197, 2789198.
Adres strony internetowej (url): http://www.io.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa środków do automatycznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz manualnej pielęgnacji i konserwacji dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO / DZ - 381 - 1 - 126 / 19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do automatycznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz manualnej pielęgnacji i konserwacji dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach: a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ b) wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33631600-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Środki do automatycznych procesów mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 127050
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Media-Med Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Promienistych 7
Kod pocztowy: 31-481
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 112929.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 112929.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113534.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Środki do manualnych procedur pielęgnacji i konserwacji narzędzi medycznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawa unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu " Uzasadnienie: W zakresie prowadzonego postępowania wpłynęła do Zamawiającego oferta, która podlega odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: