Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Rybackiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

pomorskie, Ustka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510190901-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
76-270 Ustka
Ulica
Marynarki Polskiej
Nr telefonu
608045050
Email
biuro@zim.ustka.pl
Strona www
www.zim.ustka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510190901-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce: Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Rybackiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585150-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce, Krajowy numer identyfikacyjny 36743656900000, ul. Marynarki Polskiej   78a, 76-270  Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 608045050, e-mail biuro@zim.ustka.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zim.ustka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Rybackiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZIM-ZP.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Rybackiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy oświetlenia zgodnie z zakresem przedstawionym w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz Przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ i obejmuje: 2.1. wykonanie dokumentacji budowlanej w oparciu o PFU zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 2.2. wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę na podstawie PFU dokumentację budowlaną, o której mowa w pkt. 2.1. 3. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni wykonanej w ramach zamówienia. W pierwszym roku okresu gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego utrzymania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zgodnie z wytycznymi w uszczegółowieniu PFU stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 4.1. roboty ziemne, 4.2. roboty rozbiórkowe, 4.3. budowa sieci oświetleniowej, 4.4. ustawienie latarni i montaż opraw latarni ulicznych, 4.5. budowa szafki oświetleniowo-pomiarowej. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316100-6

Dodatkowe kody CPV: 74232000-4, 45111000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 160498.96
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Elektryczno-Budowlane EL-BUD Wojciech Dudziński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdyńska 52
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174660.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174660.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 277980.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: