Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510190605-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Al. Sienkiewicza
Nr telefonu
598 428 406
Email
zp@umsl.gov.pl
Strona www
www.umsl.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510190605-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Urząd Morski w Słupsku: Wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie stanowi zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0027/17 pn. "Projekt planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska", wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II, działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp: 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581186-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Morski w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 14502300000000, ul. Al. Sienkiewicza  18, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 428 406, e-mail zp@umsl.gov.pl, faks 059 8428406, 8412443.
Adres strony internetowej (url): www.umsl.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 3510/I/19/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Znajduje się w SIWZ w ROZDZIALE 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" (PLC 990001). 2.2. Zamówienie stanowi zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0027/17 pn. "Projekt planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska", wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II, działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp: 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych. 2.3. Zamówienie dotyczy wykonania wyżej wymienionej usługi przez Recenzenta. 2.4. Poprzez zwrot "plan ochrony" rozumie się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) przygotowanym zgodnie z art. 29 ust. 8 cytowanej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401). 2.5. Poprzez zwrot "dokumentacja przyrodnicza" rozumie się dokumentację projektu planu ochrony opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, kartograficznych, baz danych w tym cyfrowych warstw informacyjnych, obejmujące dane stanowiące podstawę sformułowania projektu planu ochrony. 2.6. Przez recenzję należy rozumieć merytoryczną ocenę następujących dokumentów, dostarczanych Recenzentowi przez Zamawiającego: a) dokumentacji przyrodniczej dla 1 obszaru Natura 2000, b) projektu planu ochrony dla 1 obszaru Natura 2000. 2.7. Recenzja, o której mowa w pkt 2.6. powinna oceniać spełnienie wymogów merytorycznych i formalnych określonych w SIWZ przez wykonawcę dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony, oraz winna odpowiadać na pytanie, czy zawartość obu opracowań może stanowić rzetelną i wystarczającą podstawę do opracowania projektu planu ochrony. Recenzja powinna zawierać informacje: a) o ocenie proponowanej metodyki badań i oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, b) o ocenie proponowanego zakresu merytorycznego standardu GIS, który został wykorzystany w części kartograficznej opracowań dla akwenów morskich, c) o ocenie proponowanej metodyki badań, d) o ocenie harmonizacji proponowanego standardu danych GIS ze "Standardem Danych GIS w Ochronie Przyrody" (zakres merytoryczny, schemat budowy tabel, symbolizacja, etykiety etc.), e) z oceny istniejących informacji o poszczególnych obszarach w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401 z późn. zm.), f) z oceny charakterystyki hydrologicznej i geomorfologicznej obszarów Natura 2000, g) z oceny wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk i siedlisk gatunków roślin i zwierząt wraz z określeniem ich stanu ochrony, h) z oceny wyników analizy uwarunkowań hydrologicznych dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, i) z oceny dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranych i analizowanych materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów ochrony), j) z oceny zakresu oraz treści merytorycznej tekstów, załączników, w tym map, k) z oceny zastosowanych metod badań terenowych i analiz, w tym metodyk oceny stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, l) z oceny struktury opracowań, ich zgodności z obowiązującym prawem, komunikatywności przekazu, m) czy opracowania uwzględniają obowiązujące przepisy i uwarunkowania prawne, w szczególności, czy projekt planu ochrony został sporządzony zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401 z późn. zm.), n) czy stan ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt uznanych za przedmiot ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000, został określony zgodnie ze skalą określoną w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401, z późn. zm.), z uwzględnieniem metodyki wypracowanej w ramach państwowego monitoringu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, o) czy w sytuacji braku metodyk wypracowanych w ramach państwowego monitoringu siedlisk i gatunków, Wykonawca zaproponował metodykę określenia stanu ochrony siedlisk i gatunków z uwzględnieniem założeń ogólnych monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy wypracowana metodyka umożliwia określenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków na potrzeby raportowania zgodnie z art. 17 Dyrektywy 93/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. p) czy dokumentacja została wykonana w pełnym zakresie, czy poprawnie sformułowano założenia i wskazania względem innych obowiązujących na danym obszarze aktów prawnych, q) czy ustalenia projektu planu ochrony są poprawnie zapisane i realne do wykonania, w szczególności czy precyzyjnie i jasno określone są przedmioty i cele ochrony, czy zasady ochronne nie powielają obowiązujących przepisów prawnych lub czy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, czy ustalenia planu ochrony (tj. zasady ochrony, działania ochronne oraz wskazania do rożnego typu planów i programów) wynikają z przeprowadzonych analiz i czy są logicznie zapisane, r) czy zapisane ustalenia projektu planu ochrony zostały wynegocjowane w procesie konsultacyjnym, czy z projektu planu wynika, które z nich wymagają arbitralnych rozstrzygnięć, czy rodzaje miejsca, terminy i harmonogram oraz sposób realizacji zadań są precyzyjnie i jednoznacznie określone w sposób nie pozwalający na dowolne interpretacje (w tekście i na mapach), czy uwzględniono rozwiązania wariantowe, czy wszystkie działania ochronne są zaadresowane do realizacji do konkretnych podmiotów i czy są zaadresowane zgodnie z przynależną kompetencją, czy określone są przewidywane koszty realizacji działań ochronnych i czy zostały one określone na logicznych i udokumentowanych podstawach, czy założenia monitoringu są poprawne, s) czy informacje w tekście są skorelowane z informacjami przedstawionymi na załącznikach graficznych, zwłaszcza na mapach, czy mapy stanowiące integralną część projektów planów ochrony i dokumentacji przyrodniczych zostały wykonane z zastosowaniem systemu informacji przestrzennej GIS, zgodnie ze "Standardem systemu informacji przestrzennej", t) czy i w jakim zakresie opracowania przyrodnicze wymagają uzupełnień i zmian, u) o ocenie zaproponowanych przez Wykonawcę projektów planów celów ochrony oraz przypisanych do nich działań ochronnych, v) o analizie zaproponowanych przez Wykonawcę projektów planów działań w zakresie monitoringu stanu ochrony, w) o poprawności sformułowanych założeń i wskazań w projektach planów ochrony względem innych obowiązujących na danym obszarze aktów prawnych, x) o ocenie właściwego doboru literatury oraz umiejętności wykorzystania danych źródłowych. 2.8. Recenzje, o których mowa w pkt 2.6. winny zostać dostarczone Zamawiającemu formie papierowej i elektronicznej na płytach CD/DVD, w sposób następujący: a) 2 egzemplarze recenzji dla dokumentacji przyrodniczej będącej łącznym opracowaniem dla obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" (PLC 990001), b) 2 egzemplarze recenzji dla projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 "Ławica Słupska" (PLC 990001). 2.9. Zamawiający przewiduje możliwość zasięgania opinii i stanowisk Wykonawcy (Recenzenta) w bieżących sprawach dotyczących dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich prawidłowej realizacji. 2.10. Usługa Recenzenta będzie polegała również na: a) uczestnictwie w procesie tworzenia dokumentacji przyrodniczej jako obserwator z prawem zabierania głosu, wyrażania opinii, proponowania zmian i innych rozwiązań, wskazywania metod i sposobów rozwiązywania ewentualnych problemów oraz metod i sposobów uzupełniania brakujących informacji, b) udziale w spotkaniach dyskusyjnych - warsztatach, konsultacjach (przewidywana ilość spotkań - 5), c) udziale, jeżeli Zamawiający uzna za konieczne w spotkaniach roboczych z wykonawcami projektu planu ochrony oraz innych spotkaniach i naradach dotyczących realizacji projektu planu ochrony, d) opiniowaniu działań i opracowań na kolejnych etapach tworzenia projektu planu ochrony. 2.11. Wykonane opracowania recenzji należy oznaczać zgodnie z Zasadami promocji i oznakowaniem projektów w Programie, tj. trzema znakami graficznym wraz z logotypami: - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); - Barwy Rzeczypospolitej Polski - Unii Europejskiej, Funduszu Spójności 2.12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 2.13. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Przedmiot główny: 71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego Dodatkowe przedmioty: 90713000-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego 90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony 2.14. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji zadania z projektu nr POIS.02.04.00-00-0027/17-00 pn. "Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska" w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71313000-5

Dodatkowe kody CPV: 90700000-4, 90712400-5, 90713000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 114728.05
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OCEAN SENSE Maciej Fojcik
Email wykonawcy: maciejfojcik@oceansense.eu
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Wendy 15/03A
Kod pocztowy: 81-341
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 147231.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147231.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147231.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: