Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynikających z Decyzji nr 302/2018 Komendanta...

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540192033-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
pl. Ratuszowy
Nr telefonu
33 4971 851
Email
zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl
Strona www
www.um.bielsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540192033-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592330-N-2019
Data: 03/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 07218174100000, ul. pl. Ratuszowy   1, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.um.bielsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynikających z Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dla budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie projektu budowlanego z elementami projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w zakresie, który umożliwi na jego podstawie ogłoszenie postępowania na wykonanie robót budowlanych, należyte wykonanie robót i uzyskanie pozytywnego protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej) bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań, obejmującego w szczególności następujące opracowania: a) projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla całego budynku z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25 (zgodnie z pkt. 1 Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); b) projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmujący swoim zasięgiem cały budynek (pkt. 2 Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); c) projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru obejmujący swoim zasięgiem cały budynek, w tym w szczególności strefę pożarową parteru i pierwszego piętra (zgodnie z pkt. 3. Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); d) zaprojektowanie lub przeprojektowanie innych instalacji i urządzeń, które wymagać będą likwidacji, przebudowy, przekładek, lub zaprojektowania na nowo z uwagi na instalacje przewidziane w podpunktach a) b) i c). UWAGA! Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji oraz rozpoznania zakresu istniejących w budynku instalacji objętych przedmiotem opracowania, dokonania ich oceny technicznej, możliwości wykorzystania (kompatybilności z rozwiązaniami nowoprojektowanymi), sprawdzenia wydajności zasilania, wydajności przyłączy, a także zakresów likwidacji i przekładek. 2) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi załącznikami; 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w szczególności: w zakresie, przeciwpożarowym, bhp, sanitarno-epidemiologicznym, a także w razie potrzeby: uzgodnień lokalizacyjnych, dysponentów uzbrojenia, zarządcy dróg, uzbrojenia terenu z narady koordynacyjnej przy Wydziale Geodezji i Kartografii, itp. oraz zgody na odstępstwa od wymagań określonych obowiązującymi przepisami; 4) sporządzenie przedmiarów robót; 5) sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadania; 6) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż objętych dokumentacją (przyjmuje się do 10 wizyt na budowie); 8) udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót objętych dokumentacją.
W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiot zmówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynikających z Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dla budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Sporządzenie projektów wykonawczych w zakresie, który umożliwi na ich podstawie ogłoszenie postępowania na wykonanie robót budowlanych, należyte wykonanie robót i uzyskanie pozytywnego protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań, obejmującego w szczególności następujące opracowania: a) projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla całego budynku z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25 (zgodnie z pkt. 1 Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); b) projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmujący swoim zasięgiem cały budynek (pkt. 2 Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); c) projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru obejmujący swoim zasięgiem cały budynek, w tym w szczególności strefę pożarową parteru i pierwszego piętra (zgodnie z pkt. 3. Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); d) zaprojektowanie lub przeprojektowanie innych instalacji i urządzeń, które wymagać będą likwidacji, przebudowy, przekładek, lub zaprojektowania na nowo z uwagi na instalacje przewidziane w podpunktach a), b) i c) UWAGA NR 1:Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji oraz rozpoznania zakresu istniejących w budynku instalacji objętych przedmiotem opracowania, dokonania ich oceny technicznej, możliwości wykorzystania (kompatybilności z rozwiązaniami nowoprojektowanymi), sprawdzenia wydajności zasilania, wydajności przyłączy, a także zakresów likwidacji i przekładek. 2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w szczególności: w zakresie, przeciwpożarowym, bhp, sanitarno - epidemiologicznym, a także w razie potrzeby: uzgodnień lokalizacyjnych, dysponentów uzbrojenia, zarządcy dróg, uzbrojenia terenu z narady koordynacyjnej przy Wydziale Geodezji i Kartografii, itp. oraz zgody na odstępstwa od wymagań określonych obowiązującymi przepisami; 3) sporządzenie przedmiarów robót; 4) sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadania; 5) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 6) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż objętych dokumentacją (przyjmuje się do 10 wizyt na budowie); 7) udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót objętych dokumentacją.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy; Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2019 r. za wyjątkiem nadzoru autorskiego oraz z zastrzeżeniem 4 ust. 14 i 15 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ i terminów określonych w Harmonogramie sporządzonym stosownie do treści 5 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2019 r. za wyjątkiem nadzoru autorskiego oraz z zastrzeżeniem § 4 ust. 14 i 15 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 OBOWIĄZUJĄCY do SIWZ i terminów określonych w Harmonogramie sporządzonym stosownie do treści § 5 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 OBOWIĄZUJĄCY do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: 1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w 18 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 OBOWIĄZUJĄCY do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w 18 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 OBOWIĄZUJĄCY do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-16, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-20, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: