Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560192827-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-509 Poznań
Ulica
ul. Jackowskiego
Nr telefonu
618 410 500
Email
zp@powiat.poznan.pl
Strona www
www.bip.powiat.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560192827-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Poznań: Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589762-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500210126-N2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63127678800000, ul. ul. Jackowskiego  18, 60-509  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 500, e-mail zp@powiat.poznan.pl, faks 618 480 556.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.272.00036.2018, ZP.ZD-00684/19.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego. 2. Miejsce dostawy energii elektrycznej: 3 punkty odbioru w 3 jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. 3. Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 1.019,0 MWh, w tym energia rozliczana w taryfie: a) G11: 39,0 MWh b) C21: 80,0 MWh c) B21: 900,0 MWh 4. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wartości 700.000,00 zł brutto. 5. Dostawa energii elektrycznej winna odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, w tym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 6. Energia elektryczna winna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.4) Główny kod CPV: 09310000-0
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa realizowana jest w okresie 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji umowy dla nw. punktów, nastąpiło: a) Zespół Szkół im. J. i Wł Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica - budynek Internatu od dnia 01.09.2018 r., b) Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, 62-095 Murowana Goślina, ul. Szkolna 1 od dnia 01.09.2018 r., c) Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz od dnia podpisania umowy, tj. 20.08.2018 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 28.12.2018 r., o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), zaistniała konieczność zawarcia aneksu utrzymującego ceny energii elektrycznej, które stosownie będą rozliczane w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. a w przypadku Klientów o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy, także od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Aneks został zawarty do umowy o świadczenie usługi kompleksowej nr ZP.272.00036.2018 z dn. 20.08.2018 r., zawartej z ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-201), ul. Górecka 1, dotyczącej trzech punktów odbioru w trzech jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego tj.: 1. Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy - budynek Internatu, 2. Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, 3. Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolski w Swarzędzu
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Powyższa zmiana umowy została dokonana na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ponieważ konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zawarcie aneksu, nie spowoduje zmiany przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie