Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w...

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560192775-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-119 Gliwice
Ulica
Młodopolska
Nr telefonu
32 237 08 95
Email
sekretariat@zpm1.gliwice.eu
Strona www
https://zpm1.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560192775-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Gliwice: Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549554-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510124702-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, Krajowy numer identyfikacyjny 24356801100000, ul. Młodopolska  4, 44-119  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 237 08 95, e-mail sekretariat@zpm1.gliwice.eu, faks 32 237 08 95 w. 6.
Adres strony internetowej (url): https://zpm1.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Placówka oświatowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZPM1.26.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówieniem publicznym objete sa roboty remontowo-budowlane zwiazane z kontynuacja procesu modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach przy ul. Młodopolskiej 4 . Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie robót remontowych trzech pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na parterze budynku (typ B i D ) i na pietrze typ B oraz częściową przebudowę wewnętrznej instalacji wodnej na poziomie piwnic wraz z robotami towarzyszącymi.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45214200-2,
45400000-1,
45453000-7,
45330000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
krótsza niż 12 miesięcy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność DOKONANIA ROBÓT NIEOBJĘTYCH Zamówieniem PODSTAWOWYM WYNIKAJĄCYM Z KONIECZNOŚCI WYMIANY INSTALACJI W POMIESZCZENIU NIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM ORAZ DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: