Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa komory klimatycznej.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560192472-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
04-275 Warszawa
Ulica
J. Chłopickiego
Nr telefonu
224 731 300
Email
atesny@ikolej.pl
Strona www
www.ikolej.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560192472-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Warszawa: Dostawa komory klimatycznej.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", Działanie 1.1. "Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinasowanie projektu "Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa" nr RPMA.01.01.00-14-9845/17.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 643878-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510005811-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Kolejnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 16382785000000, ul. J. Chłopickiego  50, 04-275  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 731 300, e-mail atesny@ikolej.pl, faks 226 107 597.
Adres strony internetowej (url): www.ikolej.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komory klimatycznej.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IK.PZ-380-04/PN/UEM/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Kolejnictwa w Warszawie (adres dostawy: Warszawa, ul. J. Chłopickiego 50 - hala Zakładu Elektroenergetyki), fabrycznie nowej komory klimatycznej wraz z jej montażem, podłączeniem do mediów i uruchomieniem. 2.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) przeprowadził szkolenia 3 (trzech) pracowników Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego i na koszt Wykonawcy, w zakresie obsługi komory, jej konfiguracji i ustawień oraz podłączenia komory; b) udzielił na dostarczoną komorę wraz z jej wyposażeniem minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości; c) zapewnił obsługę serwisową gwarancyjną z wymaganym czasem reakcji serwisowej 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia usterki; d) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał demontażu starej (obecnie używanej) komory klimatycznej typu VKZ 05/77/S Vötsch. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał demontażu starej komory klimatycznej na 14 dni przed planowanym terminem dostarczenia nowej komory klimatycznej. 3.) Wymagania szczegółowe, które ma spełniać komora zostały podane w pkt. 3.4. SIWZ. 4.) Wymagania dotyczące odbioru komory po jej dostarczeniu, montażu i uruchomieniu zostały podane w pkt. 3.5. i 3.6. SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 38500000-0
Dodatkowe kody CPV:
80510000-2
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Realizacja przedmiotu zamówienia, w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy, tj. do 26.07.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/04/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1.) Zmiana wymagań technicznych, które ma spełniać komora dotyczące: a) zakresów temperatury pracy w całym obszarze roboczym komory, o których mowa w pkt. 3.4.8. SIWZ, tj. od - 55°C do +95°C; b) szybkości zmian temperatury przy grzaniu i chłodzeniu, o których mowa w pkt. 3.4.12. SIWZ, tj. 2K/min, w zakresie temperatury od -35°C do +85°C. 2.) Wymagane jest po dostarczeniu komory, jej montażu i uruchomieniu, przeprowadzenie pomiarów sprawdzających wydajność komory w zakresie temperaturowym i klimatycznym, o którym mowa w pkt. 3.5.1. ppkt. a) SIWZ, tj. sprawdzenie zakresu temperaturowego dla -55°C bez wilgotności. 3) Zmiana terminu realizacji umowy na 15.12.2019 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zapytaniami potencjalnych klientów z rynków Europy północnej i wschodniej, które Zamawiający otrzymał w kwietniu 2019 r., o możliwość wykonania badań klimatycznych urządzeń w temperaturze poniżej -50°C, zachodzi konieczność zmiany zakresów temperatury pracy komory, w celu rozszerzenia możliwości badawczych instytutu.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie