Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"

dolnośląskie, Świeradów-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560192355-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 11-go Listopada
Nr telefonu
757 816 471
Email
zp@swieradowzdroj.pl
Strona www
www.swieradowzdroj.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560192355-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Świeradów-Zdrój: "Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 376533-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 20706-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35, 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): www.swieradowzdroj.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OR.ZP1.271-35/16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I tzw. odbiór osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF ul. Wiejska 9. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (oczyszczalnia ścieków ECOLO-CHIEF ul. Wiejska 9) 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, w ilości ok. 1560 Mg/rok (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. CZĘŚĆ II tzw. odbiór osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ul. Wierzbowa 1. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (oczyszczalnia ścieków, ul. Wierzbowa 1) 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, w ilości ok. 180 Mg/rok (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.

II.4) Główny kod CPV: 90510000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 01.07.2017r. do 30.06.2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
usługa sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i ogłoszeniem nowego do chwili wyboru Wykonawcy istnieje konieczność zapewnienia sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie