Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną"

lubelskie, Opole Lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560192043-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
al. 600-lecia
Nr telefonu
818272302, 601695799
Email
sekretariat@opk-opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560192043-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Opole Lubelskie: "Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519935-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510091991-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36484041300000, ul. al. 600-lecia   8, 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opk-opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OPK/WMR/ZP-2/2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Zakres zamówienia obejmuje: Roboty budowlane przy budynku administracyjnym na terenie Oczyszczani ścieków przy al. 600-lecia 34 w Opolu Lubelskim wykonywane będą na podstawie pozwolenia na budowę znak: AB.6740.5.124.2017 z dnia 05.10.2018 r., decyzja nr 383/2017. W/w budynek położony jest na działce nr ewid. 6 w Opolu Lubelskim. Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlanym, STWiOR. Charakterystyka budynku: 1. Budynek wolnostojący, 2. Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony 3. Wysokość kondygnacji w świetle: ? Parter - 2,98m/3,80m ? Piętro I - 2,96 m 4. Powierzchnia zabudowy - 309,97 m2 Powierzchnia użytkowa - 504,26 m2 Kubatura budynku - 3 220,59 m3 Wysokość budynku - 8,51 m 5. Konstrukcja budynku: 5.1. Układ ścian nośnych - poprzeczny 5.2. Ławy fundamentowe - żelbetowe monolityczne o wym. 40x60cm 5.3. Ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych o gr. 38 cm 5.4. Ściany zewnętrzne - beton komórkowy gr. 38 cm 5.5. Stropy - strop DZ3 5.6. Ściany działowe - murowane cegła dziurawka gr. 12 cm 5.7. Dach - stropodach wentylowany jednospadowy wykonany z płyt żelbetowych prefabrykowanych o grubości 6 cm. Zakres robót budowlanych przy Budynku administracyjnym: ? wykonanie izolacji pionowej budynku, ? docieplenie cokołów do -100 cm przyległego terenu, powyżej tynk mozaikowy, ? wymiana istniejącej posadzki na gruncie w nieogrzewanej części budynku, ? przebudowa wewnętrznych pomieszczeń w północno-wschodniej części budynku, ? wydzielenie przestrzeni nieogrzewanej budynku, ? wymiana starej stolarki okiennej dotąd niewymienionej na nową z nawiewnikami powietrza wraz z parametrami zewnętrznymi i wewnętrznymi, ? wymiana stalowych drzwi zewnętrznych do budynku w części północno-wschodniej oraz drzwi PCV wewnętrznych, ? docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz ościeży okiennych i drzwiowych, ? docieplenie ścian i stropu nieogrzewanej części budynku, ? docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwany granulat z wełny mineralnej, ? remont dachu poprzez zerwanie starej warstwy i 3xkrotne krycie nowej warstwy papą wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz remontem kominów. ? remont zadaszeń nad wejściem do budynku, ? naprawa drabiny przeciwpożarowej poprzez czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej, ? montaż nowej drabiny na kominie głównym, ? wykonanie instalacji solarnej zintegrowanej z instalacją centralnego ogrzewania dla potrzeb c.w.u. ? wymiana części instalacji elektrycznej i oświetleniowej, ? wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ? wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ? wymiana istniejącego kotła węgłowego na kocioł na biomasę, ? wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku, ? wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45233250-6,
45443000-4,
45321000-3,
45421100-5,
45311200-2,
45111000-8,
45260000-7,
45331100-7,
45331110-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od 24.04.2019 r. do 30.09.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany dot. dodatkowych robót budowlanych, które stały się niezbędne oraz podwyższenia wynagrodzenia należnego wykonawcy.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiany dot. dodatkowych robót budowlanych, które stały się niezbędne oraz podwyższenia wynagrodzenia należnego wykonawcy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z nakazem pokontrolnym PIP w Lublinie konieczna jest przebudowa szatni pracowniczej zlokalizowanej w budynku administracyjnym. Planowany front robót w zakresie przebudowy szatni obejmuje m.in. rozbudowę wentylacji mechanicznej o dodatkowe kominy wentylacyjne. Dodatkowo, w trakcie prowadzonych robót na dachu budynku, po zdemontowaniu papy ujawniono starą płytę w większej części zdegradowaną. Stan płyty uniemożliwia montaż nowych warstw pokrycia dachu a demontaż obróbek blacharskich ujawnił zdegradowane deski w obrębie orynnowania i ogniomurów. Stan techniczny elementów dachu budynku powoduje konieczność wykonania nowej płyty betonowej oraz pasów podrynnowych i okapowych oraz desek ogniomurów. Rozbudowa kanałów wentylacyjnych, wykonanie nowej płyty betonowej oraz pasów podrynnowych i ogniomurów powinna być wykonana przed wykonaniem ocieplenia dachu. W celu wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wymagany jest montaż przejść p.poż. w obrębie kotłowni oraz zabezpieczenie stropu przed jego uszkodzeniem, po wykonaniu otworów montażowych na kanały wentylacyjne, montując podciągi stalowe.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie