Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560191995-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-715 Sopot
Ulica
J.J. Haffnera
Nr telefonu
(58) 551 01 11
Email
i.janik@sp7.sopot.pl
Strona www
http://www.sp7sopot.szkolna.net/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560191995-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Sopot: Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562664-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510180258-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7, Krajowy numer identyfikacyjny 19294232200000, ul. J.J. Haffnera  55, 81-715  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 551 01 11, e-mail i.janik@sp7.sopot.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.sp7sopot.szkolna.net/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
1/RB/P/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 55, dz. nr 39/14; obręb 0001 Sopot. 2. W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: ? przygotowanie i zabezpieczenie terenu; ? prace demontażowe, wywóz i utylizacja odpadów; ? wykonanie robót ziemnych; ? przebudowa boiska do gry w piłkę nożną; ? wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu; ? przeszkolenie pracowników w zakresie konserwacji i pielęgnacji nowej nawierzchni ze sztucznej trawy. 3. Szczegółowy opis prac oraz zastosowane materiały wykończeniowe i wyposażenie zostały zawarte w projekcie budowlano wykonawczym, w załączonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznej - załączniki do siwz. 4. Przedmiar robót stanowiący załącznik do siwz jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym i jako taki może, ale nie musi być wykorzystany do przygotowania kalkulacji ceny oferty. 5. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sopocie, przy ul. Jana Jerzego Haffnera 55 - obręb 0001 Sopot. Położony jest na działce nr 39/14. Działka jest własnością Gminy Miasta Sopotu. Dla wyżej wymienionej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o numerze R-1/08 uchwalony w Uchwale Nr XLIII/583/2018 Rady Miasta Sopotu. Według karty terenu nr 02 obszar działki został wydzielony jako teren sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej. Teren ze względu na swoje położenie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów: ? strefa "B1" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot - obowiązują przepisy ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych i ustalenia zawarte w karcie terenu; ? obszar wpisany do rejestru zabytków - obowiązują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami i ustalenia zawarte w karcie terenu; ? w rejonie boiska szkolnego i basenu przebiega Potok Babidolski, ujęty w kanałach deszczowych; Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania i spełnia wymagania przepisów odrębnych.

II.4) Główny kod CPV: 45233251-3
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7,
45233200-1,
45212220-4,
45212221-1,
45111000-1,
45112720-8,
45236110-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 1) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy; 2) rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania terenu budowy; 3) zakończenie robót wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego zadania nastąpi nie później niż 30 dni od dnia podpisania przedmiotowej umowy /zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy/.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/09/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
termin realizacji zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stosownie do brzmienia art. 144 ust. 1 uPzp na podstawie paragrafu 15 ust. 3 pkt 2 umowy nr 2/RB/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku, na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy przedstawiony podczas spotkania obu stron w dniu 30 sierpnia 2019 roku, Strony postanowiły zmienić treść Umowy w zakresie terminu wykonania robót budowlanych związanych z przebudową boiska. Na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a mających bezpośredni wpływ na przedłużenie terminu wykonania przebudowy boiska - dostawa nawierzchni - strony dokonały zmian w treści umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: