Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap....

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-09-2019
Numer ogłoszenia
595533-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Sikorskiego
Nr telefonu
+48957355576
Email
zampubl@um.gorzow.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 595533-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Miasto Gorzów Wlkp.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 21096668000000, ul. Sikorskiego  3-4 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957355576, e-mail zampubl@um.gorzow.pl, faks +48957355612.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawców obowiązuje pisemność postępowania.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich.
Numer referencyjny: BZP.271.79.2019.JB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOTYCZY ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWEGO NR 1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej - II etap " w Gorzowie Wlkp. DOTYCZY ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWEGO NR 2 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizacje robót budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie częściowe nr 1- Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 15% zamówienia podstawowego , polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na zasadach określonych w Umowie podstawowej i jej załącznikach. Zamówienie częściowe nr 2- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 15% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług projektowych według branż opisanych w niniejszej SIWZ, Zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz ustalonych podczas negocjacji. Zamówienia udzielone zostaną na podstawie odrębnej umowy zawartej z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie częściowe nr 1 1) Wykonanie koncepcji budowy i przebudowy drogi w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. 2) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowalnych - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3)Uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowalnych, wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, Tabeli Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót, dokumentacja przebiegu procesu projektowego, Projektu tymczasowej organizacji ruchu, Projektu stałej organizacji ruchu i projektów usunięcia kolizji i innych (w przypadku konieczności ich wykonania) - w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy . 4) Wykonanie nadzoru autorskiego w terminie realizacji robót budowlanych, których wykonanie przewidywane jest w 2021/22 r. Zamówienie częściowe nr 2 1)Opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy . 2)Na wykonanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenia na budowę do właściwego organu w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3)Na wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, Tabeli Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, projektów tymczasowej organizacji ruchu, projektów docelowej organizacji ruchu i projektów usunięcia kolizji (jeżeli zajdzie taka konieczność) i innych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4)Termin realizacji robót budowlanych, jest planowany do wykonania w 2021-2022 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) wykonał w sposób należyty: a) co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy drogi klasy min. "L" o długości min. 500,00 m każda b) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o długości min. 300,00 m c) co najmniej jedno zamówienie polegające na w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy oświetlenia drogowego o długości min. 300,00 m Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższych warunków w ramach jednego zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym w pkt 1) lit. a. 2)dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednim zespołem personelu: Projektant branży drogowej - koordynator prac projektowych- Osoba posiadająca: 1.uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, 2.minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych 3.wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe, w skład których wchodziły projekty budowlane i wykonawcze obejmujące swym zakresem budowę i/lub przebudowę drogi klasy min. "L", o długości co najmniej 500 mb każda. Projektant branży sanitarnej- Osoba posiadająca: 1.uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 2.minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych 3.wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy obejmującą swym zakresem budowę i/lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 300 mb. Projektant branży elektrycznej- Osoba posiadająca: 1.uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 2.minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych 3.wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy obejmującą swym zakresem budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogowego długości co najmniej 300 mb. Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę tej samej osoby na stanowiska projektantów poszczególnych branży pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień oraz doświadczenia dla specjalności (stanowisk). Dotyczy zamówienia częściowego nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) wykonał w sposób należyty: a) co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi o długości minimum 1000 m. 2)dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednim zespołem personelu: Projektant branży drogowej - koordynator prac projektowych- Osoba posiadająca: 1.uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej 2.minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych 3.wykonał jako projektant branży drogowej co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą swym zakresem budowę i/lub przebudowę drogi o długości co najmniej 1000m, Projektant branży sanitarnej- Osoba posiadająca: 1.uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 2.minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych 3.wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą swym zakres budowę i/lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości min. 60m Projektant branży elektrycznej- Osoba posiadająca: 1.uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 2.minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych 3.wykonał jako projektant branży elektrycznej co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą budowę i/lub przebudowę oświetlenia drogowego. Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na stanowiska projektantów poszczególnych branży pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień oraz doświadczenia dla specjalności (stanowisk).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5a, 5b do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 6a, 6b do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) (załącznik Nr 1a do Formularza Ofertowego ) - dotyczy zamówienia częściowego nr 1 2.Wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) (załącznik Nr 1b do Formularza Ofertowego ) - dotyczy zamówienia częściowego nr 2 3.Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 4. Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); 6.Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; 7.W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Zamówienie częściowe nr 1- 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych PLN). Zamówienie częściowe nr 2- 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych PLN) Zamawiający wymaga by na każdą z części zamówienia wadium zostało wniesione oddzielnie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym integralna część niniejszej SIWZ. 2.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte w Projekcie umowy §16 (zamówienie częściowe nr 1) oraz w §15 (zamówienie częściowe nr 2).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej - II etap " w Gorzowie Wlkp. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Przebudowę drogi powiatowej nr 2551F klasy L na odcinku od Mostu Staromiejskiego do ul. Hejmanowskiej, - Budowę nowej drogi od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej, - Przebudowę skrzyżowań, w tym skrzyżowania Spichrzowa/Chrobrego, - Budowę oświetlenia, - Budowę sygnalizacji świetlnej - Budowę kanalizacji deszczowej. - Likwidacja kolektora DN 1200 i przebudowa kolektora DN 500 na wysokości ul. Herberta. - Wykonanie inspekcji (kamerowania) kanałów deszczowych wraz z raportem o ich stanie technicznym zgodnie z zał. 1.1 do OPZ, - Budowę separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej występujących na wysokości ul. Spichrzowej - potrzeba wynikająca z oceny oddziaływania na środowisko w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Sikorskiego. Budowa separatorów będzie wymagana na kolektorach podanych poniżej: ? Na kolektorze dn 1000 na wysokości ul. Lutyckiej, ? Na kolektorze dn 500 na wysokości ul. Herberta, ? Na kolektorze dn 600 na wysokości ul. Hejmanowskiej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizacje robót budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji wraz z okresem gwarancji i rękojmi określonym dla Wykonawcy Robót. 3. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty, decyzje, uzgodnienia, opracowania, oceny, raporty i opinie niezbędne w celu uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizacje robót budowlanych, w tym: - uzgodnienia i warunki wydane przez gestorów i użytkowników poszczególnych sieci, - decyzje i uzgodnienia niezbędne do złożenia i przyjęcia przez właściwy organ kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót/wydania decyzji ZRID, - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności jej uzyskania) - pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych - prawomocną decyzje pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót/decyzje ZRID (w przypadku konieczności jej uzyskania dla nowego odcinka drogi). - wszelkie inne niewymienione, wynikające z uwarunkowań prawnych, charakteru i specyfikacji przewidzianych do wykonania rodzajów robót budowalnych, wynikające z poszczególnych uzgodnień i warunków wydanych przez gestorów i użytkowników sieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie projektanta br. Drogowej-Koordynatora prac projektowych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji: 1) Wykonanie koncepcji budowy i przebudowy drogi w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. 2) Wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowalnych - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3)Uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowalnych, wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, Tabeli Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót, dokumentacja przebiegu procesu projektowego, Projektu tymczasowej organizacji ruchu, Projektu stałej organizacji ruchu i projektów usunięcia kolizji i innych (w przypadku konieczności ich wykonania) - w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy . 4) Wykonanie nadzoru autorskiego w terminie realizacji robót budowlanych, których wykonanie przewidywane jest w 2021/22 r.


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizacje robót budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi kompletną, pełnobranżową dokumentację projektową obejmująca następujący zakres: 1. W zakresie płatności przez Miasto Gorzów Wlkp.: a) przebudowę drogi powiatowej nr 2515F klasy G - ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowiańską i Roosevelta do ronda Kosynierów Gdyńskich na odcinku około 1,2 km (Teren objęty przedmiotem zamówienia wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Lubuskiego pod numerem L-224/A - na obszarze układu urbanistycznego tzw. "Nowego Miasta" w mieście Gorzów Wlkp.) b) budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od IV Liceum Ogólnokształcącego do skrzyżowania z ul. 30 Stycznia, c) przebudowę/rozbudowę sygnalizacji świetlnych, d) przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników, e) przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych, f) wykonanie koncepcji projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, g) przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wod.-kan., telekomunikacyjnych, gazowych), h) przebudowę oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych, i) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m. in. analizę i aktualizację sygnalizacji świetlnej zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu, wyznaczenie dróg rowerowych zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu (uwzględniając planowany system dróg rowerowych w Gorzowie Wlkp.). j) organizację terenów zielonych. 2. W zakresie płatności przez PWiK Sp. z o.o.: a) wymianę istniejącego przewodu DN300 w ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od ronda Kosynierów Gdyńskich (W1) do skrzyżowania z ul. Mościckiego (W7.1) na przewód DN400 żeliwny, b) wymianę istniejącego przewodu DN150 w ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od wysokości działki nr 1541/2 (W8) do skrzyżowania z ul. Mościckiego (W9) na przewód DN225 PE-RC, c) odtworzenie po robotach związanych z przebudową sieci wodociągowej tj. podbudowę jezdni z kruszywa łamanego na szerokości połowy jezdni. Roboty związane z rozbiórką istniejącej podbudowy oraz odtworzenie konstrukcji drogi (z wyłączeniem podbudowy z kruszywa łamanego) leżą w zakresie Miasta Gorzowa Wlkp. W przypadku lokalizacji sieci/przyłączy w chodniku, należy zaprojektować odtworzenie konstrukcji chodnika, d) usunięcie wszelkich kolizji związanych z przebudową wodociąg,; e) wykonanie pełnych węzłów w skrzyżowaniach, f) wymiana wszystkich przyłączy wodociągowe zlokalizowanych w granicach pasa drogowego lub zaprojektowanie ich wymiany do ściany budynku wraz z zaworem przed wodomierzem głównym, na odcinkach przebudowywanych sieci, g) przebudowa studni kanalizacyjnych polegająca na naprawie zwieńczeń, - wymiana istniejących przewodów rozdzielczych, a mianowicie: ? DN80 na wysokości ronda Kosynierów Gdyńskich odcinku od W1 do W1.1, ? DN80 w ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od W2 do W2.1, ? DN100 w ul. 30 - go Stycznia na odcinku od W3 do W3.1, ? DN150 w ul. Krzywoustego na odcinku od W4 do W4.1, ? DN100 w ul. Borowskiego na odcinku od W5 do W5.1, DN100 w ul. Jagiellończyka na odcinku od W6 do W6.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie projektanta br. Drogowej-Koordynatora prac projektowych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji: 1)Opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy . 2)Na wykonanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenia na budowę do właściwego organu w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3)Na wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, Tabeli Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, projektów tymczasowej organizacji ruchu, projektów docelowej organizacji ruchu i projektów usunięcia kolizji (jeżeli zajdzie taka konieczność) i innych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4)Termin realizacji robót budowlanych, jest planowany do wykonania w 2021-2022 r.


drukuj ogłoszenie