Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Modernizacja ? zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "Zapora", budowa kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego"

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2019
Numer ogłoszenia
596689-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Marii Konopnickiej
Nr telefonu
338 221 875,
Email
zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 596689-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji: "Modernizacja - zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "Zapora", budowa kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 24021510000000, ul. Marii Konopnickiej  5 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 221 875, , e-mail zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bbosir.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.bbosir.bielsko.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.bbosir.bielsko.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem itp.
Adres:
43-300 Bielsko-Biała ul. Marii Konopnickiej 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja - zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "Zapora", budowa kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego"
Numer referencyjny: ZP 340-4/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska przy ul. Jaworzańskiej 116 w Bielsku-Białej. 2. Zamówienie obejmuje: 1) Zakres I: a) Organizacja placu budowy: - Udrożnienie i prześwietlenie drzewostanu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w pasie drogi dojazdowej (droga leśna). b) Wytyczenie geodezyjne w terenie (ogrodzenie, fundamenty, parkingi, oświetlenie terenu) c) Rozbiórka istniejącego zaplecza (barak z blachy trapezowej) d) Fundamenty pod zabudowę kontenerów wg rys.: K-OPIS techniczny; F1; K-03; F2; F3; część obliczeniowa str. 20 poz. 5.3.2; str. 20-21 tabela zestawienia obliczeń (poz. 3.1 i 3.4); str. 35 poz.7.7; str. 37 poz. 7.8 -wykopy -zbrojenie fundamentów -przejście pod fundamentem przyłącza wodociągowego zaizolowanego (rys. WK-1) -betonowanie fundamentów (ważne - zachowanie poziomu pod montaż kontenerów) -wypełnienie i zagęszczenie obrysu fundamentów ok 300m2 e) Kanalizacja sanitarna i przyłącze wodociągowe wg projekt zagospodarowania rys. Z01.01; oraz rys. WK-1,(rzut, profil, szczegóły) i włączenie do kolektora w ul. Jaworzańskiej f) Ogrodzenie systemowe wg zagospodarowanie terenu rys. Z01.01, rys. Z0.2, rys. Z0.3; rys. Z0.4; karty techniczne KT1, KT2, KT3, KT4, KT5 (karty w jednym pliku). g) Oświetlenie terenu wg zagospodarowania oświetlenia rys. E3; schemat tablicy rys. E2; karty techniczne KTE1, KTE2, KTE3, KTE4 (w jednym pliku); E-OPIS techniczny elektryczny. 2) Zakres II (wg opisu w specyfikacji): a) Ciągi komunikacyjne, parkingi wg. zagospodarowania terenu rys. Z01.01; rys. P1; rys. P2; rys. P3; karty techniczne KTP1, KTP2, KTP3 (w jednym pliku). 3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w SIWZ oraz: -Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwany dalej "STWiORB") - załącznik nr 8 do SIWZ, -Projekt budowlany obejmujący zakres I i II opisany w SIWZ (zwany dalej "Projektem") - załącznik nr 9a do SIWZ oraz - załącznik nr 9b do SIWZ, 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakresu II robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy co spowodować może zmniejszenie ustalonego w umowie wynagrodzenia o zakres II wyceniony odrębnie w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania Zamawiającego za niezrealizowane roboty określone w postępowaniu (zakres II) i załącznikach do postępowania. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 5. Zamawiający wymaga w pierwszej kolejności wykonanie fundamentu co pozwoli na pilne przeniesienia i montaż kontenerów, którego zakres nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Przewiezienie i montaż zostanie zlecone odrębnym zleceniem. Wykonawca najpierw wykona fundamenty a potem dalsze roboty z zakresu I. Rozpoczęcie zakresu II uzależnione jest od przewiezienia kompletu kontenerów chyba że Zamawiający postanowi inaczej i zobowiąże Wykonawcę wpisem w Dzienniku budowy do przystąpienia do realizacji zakresu II pomimo nie przewiezienia kompletu kontenerów. 6. Tam, gdzie w SIWZ, STWiORB zostały wskazane w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty "Wykazu materiałów zamiennych" z podaniem nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i do zastosowania przy realizacji zamówienia (tj. oferowanych) urządzeń i/lub nazwy przyjętych systemów oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały lub urządzenia zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ oraz załącznikach. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkich pracowników faktycznie świadczących roboty ogólnobudowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący roboty budowlane w zakresie wskazanym w pkt 7 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów: -oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Inne uwarunkowania 1) Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy lub usługi towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z warunkami technicznymi, wszelkimi dokumentami aby mógł realizować roboty zgodnie z zawartymi w dokumentacji ustaleniami. Zaleca się, aby Wykonawca przed wyliczeniem ceny oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na cenę np. dotyczące dróg dojazdowych, możliwość zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itp. 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z umową, dokumentami stanowiącymi integralną jej część, z dochowaniem należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości, sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego i obowiązującymi normami i instrukcjami producentów pod nadzorem oraz posiadać wszystkie niezbędne zezwolenia/uprawnienia przewidziane prawem do realizacji umowy. 3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonywania wpisów w Dzienniku budowy. 4) W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 5) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przyjęte w dokumentacji projektowej (dotyczy materiałów, dla których określono znak towarowy), jednak o parametrach i jakości nie gorszych/równoważnych niż podane w dokumentacji przetargowej. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby do użytkowania, pozwalające jednocześnie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach. 6) Wszelkie deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów Wykonawca będzie na bieżąco przedkładał Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej z ramienia Zamawiającego w umowie, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 7) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się do przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, pozwalające na ocenę należytego wykonania robót. 8) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenu budowy, ciągów komunikacyjnych w obrębie budowy oraz dróg i chodników przylegających do terenu budowy, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót, przez cały okres realizacji zamówienia. 9) W przypadku wszelkich szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia w sposób docelowy i skuteczny. 10) Prace budowlane nie powinny spowodować pogorszenia warunków stanu środowiska. 11) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót przestrzegania przepisów bhp i ppoż w trakcie realizacji robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności. 12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska. 13) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów, wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników, dostarczonych własnym staraniem i na własny koszt, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14) Wykonawca dokona odtworzenia (naprawy, przywrócenie do stanu pierwotnego) uszkodzonych z winy Wykonawcy dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, infrastruktury obiektu, urządzeń, i ich elementów, przyległych terenów, w przypadku pogorszenia ich stanu lub zostały naruszone w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 15) Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy, usunięcia i likwidacji wszelkich urządzeń, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych na czas realizacji zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót. 16) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego podczas realizacji zamówienia za wszelkie szkody wyrządzone swoją działalnością lub zaniechaniem działania Zamawiającemu lub/i osobom trzecim przez swoich pracowników oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. W szczególności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku którego nastąpiła szkoda materialna, uszkodzenia ciała czy śmierci spowodowaną działalnością Wykonawcy. 18) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233140-2
45332000-3
45310000-3
45332000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-14
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Posiada zdolność zawodową przedstawiając wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się co najmniej dwiema robotami budowlanymi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. polegającymi na wykonywaniu robót ogólno-budowlanych, o wartości minimum 250.000,00 zł. brutto każda. UWAGA! Przez jedną robotę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. b) Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), zrzeszonym we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie zawodowym (aktualny wpis).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznika nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust 1 pkt. 2) ppkt. 2.3) litera a) SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ). Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.3) litera b) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według załącznika nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie Wykonawcy iż: a) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu zamówienia i że cena oferty jest ceną ostateczną. b) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. c) Zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz sporządzenia oferty. d) Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz z załącznikami do SIWZ i przyjmuje/my te warunki bez zastrzeżeń. e) Pozostaje/my związany/i złożoną przez nas ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. f) Udzielam/y rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (wyrażonej w liczbie miesięcy) na okres ??????? miesięcy. g) Zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia w terminach określonych w rozdziale IV SIWZ. h) Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) wraz z warunkami płatności i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. i) Zobowiązuje/my się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ tj. 10% ceny całkowitej (brutto) przed terminem podpisania umowy. j) Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: - wykonanie ??. (zakres powierzonej części zamówienia) ???? (firma podwykonawcy wraz z adresem) - wykonanie ??.. (zakres powierzonej części zamówienia) ???? (firma podwykonawcy wraz z adresem) k) Niniejsze zamówienie zamierzam/y realizować: - sami*. - jako podmiot zbiorowy (konsorcjum) reprezentowane następująco*: ??????????? - lider konsorcjum, ????????? - członek konsorcjum, l) Złożona oferta nie będzie / będzie * prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, podajemy: Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku 1. (...) m) Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2) Wykaz materiałów i/lub urządzeń zamiennych wraz z dowodami w języku polskim potwierdzającymi ich równoważność do tych przyjętych przez Zamawiającego - w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń zamiennych (równoważnych) odpowiednio do opisu w Rozdziale III ust. 10 i ust 12 pkt 7) SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i do zastosowania przy realizacji zamówienia (tj. oferowanych) urządzeń i/lub nazwy przyjętych systemów. 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzony wg załącznika nr 2 do SIWZ; 4) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ; 5) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisania ofert względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, bądź też do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcja, spółki cywilne itp.) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnik konsorcjum, spółki cywilnej itp. winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 6) Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 7) Kopia dowodu wniesienia wadium. 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według załącznika nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Bielsko - Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Marii Konopnickiej 5, w wysokości 15.000,00zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2014r., poz.1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej, nr konta 49 1240 4142 1111 0000 4828 1489, z podaniem tytułu: "wadium - przetarg na modernizację boiska Zapora" Uwaga! - przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy została dołączona do oferty. Uwaga! Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. W treści gwarancji/poręczenia musi znajdować się zapis, iż "Gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypłaty w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w wysokości: 15.000,00 zł. W gwarancji/poręczeniu winien być także zapis, iż "wypłata gwarancji/poręczenia powstaje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp" oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku. Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania którego dotyczy. 8. W przypadku wadium w formie gwarancji lub poręczenia wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) zaleca się aby z treści gwarancji lub poręczenia wynikało, że wadium to dotyczy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium ani na uzupełnienie wadium po terminie składania oferty. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowym wskazanym przez Wykonawcę. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, ponownego wniesienia, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena wykonania zamówienia60,00
Okres rękojmi i gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający istotne postanowienia umowy zawarł w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona oraz co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności: a) Zmian przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy, b) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, c) Zmiany osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty pomiędzy stronami. W przypadku takiej zmiany Strona poinformuje pisemnie drugą stronę o tym fakcie. d) Zmiany kierownika budowy w przypadku: - choroby lub innych zdarzeń losowych, - nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. e) Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, tj.: powierzenie podwykonawcom innego zakresu usług niż wskazany w ofercie Wykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że usługi wykona samodzielnie, f) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego. g) Zmiany terminów określone w rozdziale IV SIWZ mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia: - wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający a w szczególności brak wyłonienia wykonawcy prac w zakresie przeniesienia kontenerów które to czynności nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy; - wstrzymanie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; - panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych. Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć trwające łącznie ponad 3 dni: ciągłe opady atmosferyczne; - wystąpienia zdarzeń siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia prac tj. zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. -- o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy, pod warunkiem wpisania tych okoliczności do Dziennika i potwierdzenia ich przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski (PL)
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: