Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-09-2019
Numer ogłoszenia
597195-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
pl. Nowy Targ
Nr telefonu
71 7779230, 7779231
Email
tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 597195-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennice 12-15 we Wrocławiu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, krajowy numer identyfikacyjny 10946700000000, ul. pl. Nowy Targ  42377 , 50-141  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7779230, 7779231, e-mail tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl, faks 717 779 229.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladać wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 138

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennice 12-15 we Wrocławiu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: ZP/PN/69/2019/WOU
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z zaprojektowaniem oraz wykonaniem koniecznych robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka. 2. Roboty będą prowadzone w nieczynnym lokalu Piwnica Świdnicka pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A/2908/135. 3. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie prac projektowych i opracowań wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej Pozwolenia na budowę/wykonanie robót, zgodnie z zaleceniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zał. nr 1 do umowy) i SIWZ wraz z załącznikami, w tym: a) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z koniecznymi uzgodnieniami - (1 egzemplarz w wersji papierowej + 2 egz. na nośniku elektronicznym na płycie CD w formacie PDF), b) projekty wykonawcze we wszystkich branżach koniecznych do realizacji umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egz. na nośniku elektronicznym na płycie CD w formacie PDF), c) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy (2 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na nośniku elektronicznym na płycie CD w formacie PDF), d) programy konserwacji elementów obiektu wymagane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, e) inne opracowania nie wymienione wyżej, konieczne do realizacji umowy, f) uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji i protokołów odbiorów (pożarowych, energetycznych, sanitarnych i innych wymaganych), g) wszelkie inne dokumenty i opracowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w części dotyczącej wykonywanych robót h) przekazanie praw autorskich do dokumentacji. 2) roboty remontowo - budowlane i instalacyjne, w tym: a) demontaż obudów instalacji i okładzin ścian w części lokalu stanowiącej zaplecze kuchenne, b) demontaż wszystkich istniejących instalacji sanitarnych wewnętrznych, urządzeń oraz osprzętu i okładzin ścian w toaletach ogólnodostępnych, c) wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, d) wykonanie instalacji hydrantowej, e) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, f) wykonanie instalacji gazu, g) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, h) wykonanie instalacji ciepła technologicznego, i) wykonanie remontu węzła cieplnego, j) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, k) wykonanie instalacji oddymiania, l) wykonanie instalacji chłodniczej, w zakresie zabezpieczenia miejsca w szachcie pod rury chłodnicze łączące agregat w piwnicy ze skraplaczem umieszczonym na dachu, m)dostawa i montaż pochylni dla niepełnosprawnych, n) dostawa i montaż windy towarowej, o) wymiana okien pod planowane czerpnie powietrza, p) zabezpieczenie przeciwwilgociowe studni i studzienek instalacyjnych, które należy wykonać przed montażem osprzętu (m.in. w pomieszczeniach przepompowni i hydroforni), q) demontaż istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych, urządzeń oraz osprzętu, r) wykonanie instalacji w zakresie przyłączy, s) wyprowadzenie instalacji wody i kanalizacji od strony elewacji południowej w obręb ogródka, t) wyprowadzenie instalacji elektrycznych od strony elewacji południowej w obręb ogródka, u) zaprojektowanie i wykonanie linii zasilających z przyłączy energetycznych, v) dostawa i montaż nowej rozdzielnicy głównej, w) wymiana tablic strefowych wraz z ich liniami zasilającymi, x) wykonanie zasilania w energię elektryczną projektowanych urządzeń, y) zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów we fragmentach nadmiernie zawilgoconych, które odkryte zostaną w trakcie robót. 3) doprowadzenie do zawarcia umów o przyłączenie do sieci mediów zgodnie z parametrami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, na podstawie upoważnienia Zamawiającego, 4) dostarczenie instrukcji eksploatacji zamontowanych urządzeń. 4. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty remontowo -budowlane i instalacyjne. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Wykonawca przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu może dokonać wizji lokalnej, gdzie mają być prowadzone prace. Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu Urzędu Miejskiego. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 6. Ilekroć Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej - wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
45330000-9
45320000-6
45315300-1
45331000-6
45313100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
210

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 210 dni kalendarzowych
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że: 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej dwa zamówienia dotyczące robót remontowo-budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację konserwatorską na nieruchomych obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub do innego właściwego rejestru na kwotę o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każde 2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która: - posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - wykonała co najmniej jeden projekt w branży architektonicznej dotyczący robót remontowo-budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków b) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która: - posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - wykonała co najmniej jeden projekt w branży konstrukcyjno-budowlanej dotyczący robót remontowo-budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji), która: - posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - wykonała co najmniej jeden projekt w branży instalacji sanitarnych dotyczący robót remontowych instalacji sanitarnych w obiekcie wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków d) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacje elektryczne, która: - posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - wykonała co najmniej jeden projekt dotyczący robót remontowych instalacji elektrycznych w obiekcie wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem robót oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: a) osobą mogącą pełnić obowiązki kierownika robót, który: - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w zakresie kierowania robotami, - posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - kierował co najmniej dwoma robotami dotyczącymi obiektów zabytkowych zgodnie z art.37c Ustawy "o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami", w tym co najmniej jedna w formule "zaprojektuj i wybuduj". b) osobą mogącą pełnić obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej, która: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - kierował co najmniej jedną robotą w zakresie obejmującym minimum: instalacje elektryczne wraz z dostawą i montażem rozdzielnic elektrycznych. c) osobą mogącą pełnić obowiązki kierownika robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie specjalności instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji), - posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - kierował co najmniej jedną robotą w zakresie obejmującym minimum: instalacje wod.-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji. d) osobą posiadającą certyfikat (świadectwo kwalifikacji) do instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane w celu zamontowania układu w miejscu jego eksploatacji uzyskany zgodnie z Ustawą "o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych". (Dz.U. 2018.2221 t.j. z dnia 2018.11.28 ze zmianami)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, do wykazania spełniania warunku w zakresie sytuacji finansowej , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganej przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz cenowy, Pełnomocnictwo (o ile dotyczy), Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na roboty remontowo - budowlane i instalacyjne20,00
Termin realizacji zamówienia14,00
Kryterium społeczne - liczba zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany do umowy zawarte zostały w § 20 projektu umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi: 2019-09-30 o godzinie 10:15
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: