Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Remont i przebudowa dróg gminnych: 1) Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w...

małopolskie, Radłów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-09-2019
Numer ogłoszenia
597078-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-130 Radłów
Ulica
ul. Kolejowa
Nr telefonu
146 782 044
Email
inwestycje@gminaradlow.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 597078-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.

Urząd Miejski w Radłowie: "Remont i przebudowa dróg gminnych: 1) Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w granicach pasa drogowego, Gmina Radłów, 2)Przebudowa drogi gminnej obszar nr 2 i 3 o dł. 406 mb odcinek D,E,F Osiedle wraz z przebudowa wjazdów 2 szt. - połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną nr 200144K w miejscowości Wola Radłowska, Gmina Radłów"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Radłowie, krajowy numer identyfikacyjny 54565600000000, ul. ul. Kolejowa  7 , 33-130  Radłów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 782 044, e-mail inwestycje@gminaradlow.pl, faks 146 782 818.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaradlow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,313958,2019.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,313958,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Żabnie ul. Jagiełły1, 33-240 Żabno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remont i przebudowa dróg gminnych: 1) Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w granicach pasa drogowego, Gmina Radłów, 2)Przebudowa drogi gminnej obszar nr 2 i 3 o dł. 406 mb odcinek D,E,F Osiedle wraz z przebudowa wjazdów 2 szt. - połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną nr 200144K w miejscowości Wola Radłowska, Gmina Radłów"
Numer referencyjny: PPI.271.30.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych realizacją zadania pn. "Remont i przebudowa dróg gminnych: 1) Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w granicach pasa drogowego, Gmina Radłów", 2)Przebudowa drogi gminnej obszar nr 2 i 3 o dł. 406 mb odcinek D,E,F Osiedle wraz z przebudowa wjazdów 2 szt. - połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną nr 200144K w miejscowości Wola Radłowska, Gmina Radłów" 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: I. Część 1 - "Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w granicach pasa drogowego, Gmina Radłów", w skład której wchodzi wykonanie następujących robót: ? Roboty przygotowawcze ? Roboty remontowe na jezdni ? Remont istniejącej podbudowy jezdni ? Pobocze ? Regulacja wysokościowa pokryw studzienek podziemnych ? Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ? Docelowa organizacja ruchu. II. Część 2 - "Przebudowa drogi gminnej obszar nr 2 i 3 o dł. 406 mb odcinek D,E,F Osiedle wraz z przebudowa wjazdów 2 szt. - połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną nr 200144K w miejscowości Wola Radłowska, Gmina Radłów", w skład której wchodzi wykonanie następujących robót: ? Roboty przygotowawcze ? Roboty rozbiórkowe ? Roboty na jezdni ? Pobocze ? Zjazdy ? Regulacja wysokościowa pokryw studzienek podziemnych ? Docelowa organizacja ruchu 1) Zamawiający informuje, iż droga będzie przebudowywana na trzech odcinkach "D", "E" i "F", zastrzeżeniem, że: a) Na odcinku "E" należy wykonać jedynie poszerzenie jezdni, posiadającej szerokość 4 metry do szerokości 5 metrów oraz pobocza do szerokości 0,75 metra. b) Na odcinku "D" i "F" przebudowa polega na wykonaniu jezdni o szerokości 5 metrów i poboczy o szerokości do 0,75 metra wraz ze zjazdami. UWAGA: We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta, dostawcę lub nazwę własną materiałów, urządzeń, sprzętów, dodaje w ślad za projektantem zapis "lub równoważne o porównywalnych parametrach", zezwalając na składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy pzp. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 3. Ponadto szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: a) Przedmiary robót - stanowiące Załączniki nr 4.1, 4.2 do siwz b) STWiORB-y i SST- stanowiące Załącznik nr 5.1, 5.2 do siwz, c) Mapy, stanowiące Załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz, d) Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 7 do siwz. 4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację poszczególnych części zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do siwz, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. 5. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego szczegółowego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego dla danej części zamówienia, w oparciu o Przedmiary robót, STWiORB, Dokumentacje techniczne oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 8. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 oraz Rozdziale XVIII siwz. 9. Zamawiający: 1) dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia; 2) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy; 3) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy. 10. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: a) Obsługi sprzętu lub maszyn budowlanych służących do wykonania przedmiotu zamówienia np. walca, rozścielacza do asfaltu, koparki, frezarki do asfaltu, b) Robót ogólnobudowlanych. 11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 9, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 13. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium. 14. W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: ? poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; ? zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami. 15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. 16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku żąda wskazania w formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45112700-2
45316110-9
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: ? Cz. 1 - Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w granicach pasa drogowego, Gmina Radłów wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). ? Cz. 2 - Przebudowa drogi gminnej obszar nr 2 i 3 o dł. 406 mb odcinek D,E,F Osiedle wraz z przebudowa wjazdów 2 szt. - połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną nr 200144K w miejscowości Wola Radłowska, Gmina Radłów wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Warunek ten będzie podlegał sumowaniu w stosunku do wykonawcy, który będzie składał ofertę w odniesieniu do kilku części zamówienia. Będzie on zobowiązany wykazać zamawiającemu, że spełnia warunek sytuacji ekonomiczno-finansowej na wyższym poziomie (dla każdej części odrębnie) i w konsekwencji jest zdolny do realizacji zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ? Cz. 1 - Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w granicach pasa drogowego, Gmina Radłów, wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, której wartość wyniosła co najmniej 250.000,00 zł brutto. ? Cz. 2 - Przebudowa drogi gminnej obszar nr 2 i 3 o dł. 406 mb odcinek D,E,F Osiedle wraz z przebudowa wjazdów 2 szt. - połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną nr 200144K w miejscowości Wola Radłowska, Gmina Radłów, wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, której wartość wyniosła co najmniej 250.000,00 zł brutto. Formularz wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 8. Warunek ten będzie podlegał sumowaniu w stosunku do wykonawcy, który będzie składał ofertę w odniesieniu do kilku części zamówienia. Będzie on zobowiązany wykazać zamawiającemu, że spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, na wyższym poziomie (dla każdej części odrębnie) i w konsekwencji jest zdolny do realizacji zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców, wszyscy lub kilku łącznie wykażą, że spełniają warunki określone w niniejszym punkcie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lubi wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. a); 2) wykazu robót budowlanych (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do siwz), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. b);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. a i b niniejszej siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w Rozdziale V ust. 3 niniejszej siwz wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt 1,2,8. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 pzp): 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 pzp). 2) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenie postępowania którego dotyczy; listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; cel działania; sposób ich działania; sposób odpowiedzialności - zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców; zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust.6 pkt 3-6 siwz muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty wspólnie występujące, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 3-6. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 3-5 SIWZ składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 6 SIWZ: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt. 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione odpowiednio w terminach określonych w ust. 8 pkt. 1 i 2 powyżej. 10. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1-3 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Załączniku Nr 3 do siwz; 3) pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 11. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim w sposób zapewniający czytelność tekstu oraz muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 12. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: ? dostarczenia do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom; ? wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; ? dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, oddzielnie dla każdej części na którą składa ofertę, sporządzonego na podstawie Przedmiarów robót, STWiORB-.ów, Map - stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wartość tego kosztorysu ofertowego musi być zgodna z ceną oferty - pod rygorem uznania, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Brak dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego uważany będzie za odmowę zawarcia umowy. 13. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie dostarczenie umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 4 pzp), odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty; 14. W przypadku Spółki z o.o. gdy oferowana cena zamówienia wynosi powyżej dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia w imieniu Spółki o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wyciąg z umowy Spółki albo uchwałę wspólników).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) dla części 1 - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 2) dla części 2 - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30.09.2019 r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: ? pieniądzu ? poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ? gwarancjach bankowych ? gwarancjach ubezpieczeniowych ? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem ?wpłata wadium - sprawa nr PPI.271.30.19 - cz. ?.."(w treści przelewu uzupełnić nr części na którą składana jest oferta). Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Radłowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takich przypadkach oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów. Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach pracy Urzędu. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY, JEŻELI WADIUM NIE ZOSTAŁO WNIESIONE LUB ZOSTAŁO WNIESIONE W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji jakosci40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy - załącznik Nr 7, stanowiący integralną część siwz. 2. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 4. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy i jego akceptacji.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający (art. 147 ust. 1 pzp) żąda aby, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 10 % ceny ofertowej brutto (art.150 ust. 2 pzp) - dla poszczególnych części zamówienia. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie nieprzystąpieniem podpisania umowy z winy Wykonawcy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach (art. 148 ust. 1 pzp). 5. Zamawiający dopuszcza wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach: 1) w pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy (konto depozytowe) Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z podaniem tytułu: "Wpłata zabezpieczenia - sprawa PPI.271.30.19 - cz. ??.." (w treści przelewu należy wpisać część zamówienia, której dotyczy zabezpieczenie). 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dania 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni (od pisemnego żądania) kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 8. Zamawiający nie wyraża zgody (art. 148 ust. 2 pzp) na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone, w kwocie odpowiadającej 70 % wartości zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 10. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5 powyżej.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w szczególności w zakresie terminu jej realizacji, wysokości wynagrodzenia, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, Zamawiający przewiduje tylko w następujących przypadkach: 6.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy- na wniosek Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego. 6.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora nadzoru (zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ). 6.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który po podpisaniu umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego. 6.7. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: 6.7.1. zawieszenia robót przez Zamawiającego, 6.7.2. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienia w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiających: prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, przeprowadzanie prób i rozruchów urządzeń według wytycznych DTR producenta, dokonywanie odbiorów robót, w szczególności w przypadkach: temperatury powietrza poniżej "0 stopni Celsjusza", wiatru uniemożliwiającego pracę urządzeń, gwałtownych opadów deszczu, śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, itp. - fakt ten musi być udokumentowany pisemnie oraz musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 6.7.3. wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego, 6.7.4. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 6.7.5. konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 6.7.6. następstwa wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6.7.7. następstwa działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 6.7.8. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 6.7.9. zaistnienia przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie. 6.7.10. zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 6.7.11. opóźnienia przekazania terenu realizacji robót, 6.7.12. zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 6.7.13. odmiennych od przyjętych warunków geologicznych, 6.7.14. odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 6.7.15. siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, 6.7.16. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego, zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych, 6.7.17. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie do ich właściwości, 6.7.18. przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 6.7.19. odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., 6.7.20. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany, 6.7.21. wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, 6.7.22. zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy, 6.7.23. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac, 6.7.24. wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową. 6.7.25. gdy termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 6.8. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, ewentualnie lub równocześnie zmiany terminu realizacji zamówienia czy wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w postaci: 6.8.1. konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 6.8.2. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.8.3. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.8.4. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane: a) wynikające z wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, b) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 tejże ustawy, c) wynikające z wad dokumentacji projektowej, - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego) 6.9. Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego -na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. Obniżenia wynagrodzenia w przypadku niewykonania całego zakresu przedmiotu umowy. 6.10. Zmiany materiałów zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 6.11. Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, oraz nie będzie skutkować rozszerzeniem przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. b) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji, z uwagi na postęp technologiczny, c) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru. 6.12. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może ograniczyć zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, (roboty zaniechane), poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, 6.13. Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 6.14. Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 6.15. pozostałe zmiany określone w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont drogi gminnej nr 200187K k. Sklepu w miejscowości Niwka w km 0+000-0+620 na działce nr 41/10 w granicach pasa drogowego, Gmina Radłów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład tej części odbioru wchodzi wykonanie następujących robót: ? Roboty przygotowawcze ? Roboty remontowe na jezdni ? Remont istniejącej podbudowy jezdni ? Pobocze ? Regulacja wysokościowa pokryw studzienek podziemnych ? Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ? Docelowa organizacja ruchu. UWAGA: We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta, dostawcę lub nazwę własną materiałów, urządzeń, sprzętów, dodaje w ślad za projektantem zapis "lub równoważne o porównywalnych parametrach", zezwalając na składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy pzp. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 3. Ponadto szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: a) Przedmiary robót - stanowiące Załączniki nr 4.1 do siwz b) STWiORB-y i SST- stanowiące Załącznik nr 5.1 do siwz, c) Mapy, stanowiące Załączniki nr 6.1 do siwz, d) Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 7 do siwz. 4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację poszczególnych części zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do siwz, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. 5. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego szczegółowego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego dla danej części zamówienia, w oparciu o Przedmiary robót, STWiORB, Dokumentacje techniczne oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 8. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 oraz Rozdziale XVIII siwz. 9. Zamawiający: 1) dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia; 2) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy; 3) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy. 10. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: a) Obsługi sprzętu lub maszyn budowlanych służących do wykonania przedmiotu zamówienia np. walca, rozścielacza do asfaltu, koparki, frezarki do asfaltu, b) Robót ogólnobudowlanych. 11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 9, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 13. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium. 14. W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: ? poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; ? zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami. 15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. 16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku żąda wskazania w formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45112700-2, 45316110-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji i jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi gminnej obszar nr 2 i 3 o dł. 406 mb odcinek D,E,F Osiedle wraz z przebudowa wjazdów 2 szt. - połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną nr 200144K w miejscowości Wola Radłowska, Gmina Radłów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W tej części zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót: ? Roboty przygotowawcze ? Roboty rozbiórkowe ? Roboty na jezdni ? Pobocze ? Zjazdy ? Regulacja wysokościowa pokryw studzienek podziemnych ? Docelowa organizacja ruchu 1) Zamawiający informuje, iż droga będzie przebudowywana na trzech odcinkach "D", "E" i "F", zastrzeżeniem, że: a) Na odcinku "E" należy wykonać jedynie poszerzenie jezdni, posiadającej szerokość 4 metry do szerokości 5 metrów oraz pobocza do szerokości 0,75 metra. b) Na odcinku "D" i "F" przebudowa polega na wykonaniu jezdni o szerokości 5 metrów i poboczy o szerokości do 0,75 metra wraz ze zjazdami. UWAGA: We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta, dostawcę lub nazwę własną materiałów, urządzeń, sprzętów, dodaje w ślad za projektantem zapis "lub równoważne o porównywalnych parametrach", zezwalając na składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy pzp. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 3. Ponadto szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: a) Przedmiary robót - stanowiące Załączniki nr 4.1, 4.2 do siwz b) STWiORB-y i SST- stanowiące Załącznik nr 5.1, 5.2 do siwz, c) Mapy, stanowiące Załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz, d) Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 7 do siwz. 4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację poszczególnych części zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do siwz, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. 5. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego szczegółowego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego dla danej części zamówienia, w oparciu o Przedmiary robót, STWiORB, Dokumentacje techniczne oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 8. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 oraz Rozdziale XVIII siwz. 9. Zamawiający: 1) dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia; 2) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy; 3) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy. 10. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: a) Obsługi sprzętu lub maszyn budowlanych służących do wykonania przedmiotu zamówienia np. walca, rozścielacza do asfaltu, koparki, frezarki do asfaltu, b) Robót ogólnobudowlanych. 11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 9, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 13. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium. 14. W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: ? poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; ? zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 11, przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami. 15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. 16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku żąda wskazania w formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45112700-2, 45316110-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie