Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540193054-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
022 70 17 654, 70 17 655
Email
rzp@piaseczno.eu
Strona www
www.piaseczno.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540193054-N-2019 z dnia 13-09-2019 r.
Piaseczno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595027-N-2019
Data: 09/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 15891289000000, ul. ul. Kościuszki  5, 05-500  Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
Adres strony internetowej (url): www.piaseczno.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dla części zadania 1 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - wykonanie jednej roboty melioracyjnej z przebudową stawu na terenie zabytkowej zieleni za kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto, dla części zadania 2 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie oświetlenia parkowego na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 150.000,00 zł brutto, dla części zadania 3 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie alejek parkowych typu Hanse-Grand na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 100.000,00 zł brutto dla części zadania 4 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty ogrodniczej na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 50.000,00 zł brutto wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania roboty. Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z pkt część Va pkt 1.5) a) SIWZ a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Udokumentowanie przygotowania zawodowego kadry technicznej: Zadanie nr 1 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia i nadzorowania robót hydrotechnicznych i melioracyjnych lub równoważne Zadanie nr 2 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia i nadzorowania robót elektrycznych Zadanie nr 3 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia i nadzorowania robót drogowych Zadanie nr 4 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia o nadzorowania robót ogrodniczych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał nabyte doświadczenie osób wymaganych w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wskazaną kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i ich doświadczeniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wskazaną kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Cz. Va pkt 1 ppkt 5 a SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dla części zadania 1 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - wykonanie jednej roboty melioracyjnej z przebudową stawu na terenie zabytkowej zieleni za kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto, dla części zadania 2 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie alejek parkowych typu Hanse-Grand na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 100.000,00 zł brutto, dla części zadania 3 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie oświetlenia parkowego na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 150.000,00 zł brutto dla części zadania 4 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty ogrodniczej na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 50.000,00 zł brutto wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania roboty. Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z pkt część Va pkt 1.5) a) SIWZ a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Udokumentowanie przygotowania zawodowego kadry technicznej: Zadanie nr 1 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia i nadzorowania robót hydrotechnicznych i melioracyjnych lub równoważne Zadanie nr 2 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia i nadzorowania robót drogowych Zadanie nr 3 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia i nadzorowania robót elektrycznych Zadanie nr 4 - Kierownik robót z uprawnieniami do prowadzenia o nadzorowania robót ogrodniczych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał nabyte doświadczenie osób wymaganych w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wskazaną kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i ich doświadczeniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wskazaną kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Cz. Va pkt 1 ppkt 5 a SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiający żąda: - wykazu dla części zadania 1 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - wykonanie jednej roboty melioracyjnej z przebudową stawu na terenie zabytkowej zieleni za kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto, dla części zadania 2 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie oświetlenia parkowego na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 150.000,00 zł brutto, dla części zadania 3 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie alejek parkowych typu Hanse-Grand na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 100.000,00 zł brutto dla części zadania 4 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty ogrodniczej na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 50.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazw podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; wykaz zostanie dostarczony z załączeniem dowodów określających, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności muszą zawierać informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dopuszcza się złożenie innych dokumentów. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) . - wykazu osób, w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi wymagania określone w Części V ust. 2 pkt 3 SIWZ ze wskazaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z opisem nabytego doświadczenia osób wymaganych w postępowaniu w taki sposób, żeby było możliwe wyliczenie okresu pełnienia przez te osoby funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego oraz dla pozostałych wykazanych osób. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający informuje, że okres pełnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach będzie liczony jako jeden okres doświadczenia oraz przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą wliczane do okresu doświadczenia.
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiający żąda: - wykazu dla części zadania 1 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - wykonanie jednej roboty melioracyjnej z przebudową stawu na terenie zabytkowej zieleni za kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto, dla części zadania 2 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie alejek parkowych typu Hanse-Grand na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 100.000,00 zł brutto, dla części zadania 3 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty polegającej na budowie oświetlenia parkowego na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 150.000,00 zł brutto, dla części zadania 4 - co najmniej jedną realizacją w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzoną protokołem odbioru lub poświadczeniem wykonania usługi - Wykonanie jednej roboty ogrodniczej na terenie zabytkowej zieleni za kwotę 50.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazw podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; wykaz zostanie dostarczony z załączeniem dowodów określających, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności muszą zawierać informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dopuszcza się złożenie innych dokumentów. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) . - wykazu osób, w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi wymagania określone w Części V ust. 2 pkt 3 SIWZ ze wskazaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z opisem nabytego doświadczenia osób wymaganych w postępowaniu w taki sposób, żeby było możliwe wyliczenie okresu pełnienia przez te osoby funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego oraz dla pozostałych wykazanych osób. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający informuje, że okres pełnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach będzie liczony jako jeden okres doświadczenia oraz przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą wliczane do okresu doświadczenia.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: