Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja obiektu (PM5): zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku z modernizacją ciągów komunikacyjnych i pracami towarzyszącymi, modernizacja...

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560194030-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
ul. Kozielska
Nr telefonu
32 237 99 50
Email
sekretariat@zsp5.gliwice.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560194030-N-2019 z dnia 14-09-2019 r.
Gliwice: Modernizacja obiektu (PM5): zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku z modernizacją ciągów komunikacyjnych i pracami towarzyszącymi, modernizacja sal i pomieszczeń.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520562-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510070999-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, Krajowy numer identyfikacyjny 36108405200000, ul. ul. Kozielska  39, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 237 99 50, e-mail sekretariat@zsp5.gliwice.eu, faks 32 237 99 50.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja obiektu (PM5): zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku z modernizacją ciągów komunikacyjnych i pracami towarzyszącymi, modernizacja sal i pomieszczeń.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZSP5.26.1.2019/PM-5
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące następujące prace: ? termo- i hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi, remont tarasu nr 4 i schodów zewnętrznych na dach łącznika wraz z pracami towarzyszącymi. Zakres - północna i zachodnia strona obiektu, ? kompleksowa wielobranżowa modernizacja pomieszczeń nr: 1.16; 1.19 Uwaga: Wszelkie rozwiązania kolorystyczne i materiałowe Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym. Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 1500 złotych brutto, - wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem w związku z realizacją robót, - wykona zabezpieczenie istniejącego sprzętu, mebli, itp. w związku z realizacją robót, - zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót, - na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe, - wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, w tym źródła światła, - wykona ścianki zabezpieczające (śluzy z drzwiami ) przed remontowanymi pomieszczeniami, - wykona ogrodzenie/wygrodzenie tymczasowe terenu robót (z odpowiednim oznakowaniem robót), zapewni całodobowe zabezpieczenie terenu robót, - zabezpieczy wykopy, postawi tymczasowe kładki dla pieszych, - doprowadzi teren do stanu pierwotnego, np. odtworzenie nawierzchni, obsianie trawą, itp. , - zapewni odpowiednie warunki dla wykonawstwa robót, odpowiednie zabezpieczenia techniczno-materiałowe z uwzględnieniem wpływu warunków pogodowych, na wykonawstwo robót i pokryje koszty z tym związane - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany, - przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: - przedmiar robót - załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pozwolenie na budowę - załącznik nr 13 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki sam. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych. c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 6.00 do godziny 17.00. d) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki 1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: - pracownicy wykonujący roboty ogólnobudowlane, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn zm.). 2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 9 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45110000-1,
45400000-1,
45310000-3,
45331100-7,
45330000-9,
45432100-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
zgodnie z zapisami umowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Modernizacja obiektu (PM5): zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku z modernizacją ciągów komunikacyjnych i pracami towarzyszącymi, modernizacja sal i pomieszczeń.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MAH-BUD Mahmoud Mahmoud ,  ,  ul. Opolska 7,  41-800,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 232927.21 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/08/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty dodatkowe zgodnie ustaleniami z nadzorów autorskich. Szczegółowy zakres prac według kosztorysów ofertowych. Termin zakończenia przedmiotu - zgodnie z terminem umowy podstawowej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia - robót dodatkowych strony ustalają na kwotę 33114,62/40730,98 złotych netto/brutto.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z koniecznością wykonania robót nieujętych w zakresie umowy zawartej w dniu 09.04.2019 r., niemożliwych do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania, na podstawie notatek służbowych, kosztorysu ofertowego oraz wzajemnego porozumienia stron, w oparciu o paragraf 12 ust. 2 , pkt 11, pkt 9 umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: