Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę samochodu dostawczego typu furgon do obsługi Wydziału Torów i Sieci

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-10-2019
Numer ogłoszenia
33950341
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-254 Gdańsk
Ulica
Patyzantów 36
Osoba kontaktowa
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

SzczegółyGdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na "Dostawę samochodu dostawczego typu furgon do obsługi Wydziału Torów i Sieci".
1. Termin realizacji zamówienia -do 120 dniod dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
6. Kryteria dokonywania oceny: cena - 100 %.
7. Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2019 r. o godz. 9.30.
8. Otwarcie ofert dnia 09.10.2019 r. godz. 10.00w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
33950341
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: