Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Naprawa pokrycia dachowego po zniszczeniach spowodowanych przez wichury na budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

małopolskie, Wierzchosławice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540194536-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---------------
Nr telefonu
+48(14)6319030
Email
zp@wierzchoslawice.pl
Strona www
www.wierzchoslawice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540194536-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.
Wierzchosławice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594635-N-2019
Data: 06/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wierzchosławice, Krajowy numer identyfikacyjny 85166099600000, ul. ---------------  550, 33-122  Wierzchosławice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(14)6319030, e-mail zp@wierzchoslawice.pl, faks +48(14)6319045.
Adres strony internetowej (url): www.wierzchoslawice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż: a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum jedno zamówienie w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dachu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. b) Dysponuje co najmniej: ? Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż: a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum dwa zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na wykonaniu pokrycia dachowego z poliwęglanu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto łącznie. b) Dysponuje co najmniej:? Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-23, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

 
drukuj ogłoszenie