Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy warzyw, dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, nr sprawy 4/Ż/2019

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2019
Numer ogłoszenia
597183-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-131 Bydgoszcz
Ulica
ul. Wały Jagiellońskie
Nr telefonu
052 5855252, 5855312,
Email
dkw_bydgoszcz@sw.gov.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 597183-N-2019 z dnia 2019-09-17 r.

Areszt Śledczy w Bydgoszczy: Dostawy warzyw, dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, nr sprawy 4/Ż/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 91393218000000, ul. ul. Wały Jagiellońskie  4 , 85-131  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 5855252, 5855312, , e-mail dkw_bydgoszcz@sw.gov.pl, , faks 525 855 300.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zp.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna więziennictwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
Adres:
Areszt Śledczy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4 85-131 Bydgoszcz, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy warzyw, dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, nr sprawy 4/Ż/2019
Numer referencyjny: D/Kw.2232.4.2019.JM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
w zakresie każdej z 2 części zamówienia


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw z podziałem na części w asortymencie i w ilościach niżej wymienionych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania. Część I: warzywa okopowe 1. Buraki ćwikłowe w ilości około 8 000 kg Buraki ćwikłowe w pierwszym gatunku, czerwone średniej wielkości, zdrowe, gładkie, nie zwiędnięte, bez uszkodzeń. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg. 2. Cebula w ilości około 8 600 kg Cebula w pierwszym gatunku jednolita, ścisła, sucha, bez plam, łuska bez uszkodzeń, pakowana w worki siatkowe do 30 kg. 3. Kapusta biała świeża w ilości około 5 500 kg Kapusta głowiasta biała w pierwszym gatunku, główki kształtne, zwarte, bez uszkodzeń od owadów, bez pęknięć i nadmarznięć, o właściwym zabarwieniu. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg. Minimalna wielkość główki 1,5 kg. 4. Marchew w ilości około 22 500 kg Marchew w pierwszym gatunku, o zabarwieniu pomarańczowoczerwonym, korzeń marchwi bez oznak zgnilizny i chorób pasożytniczych, średnica korzenia marchwi nie może być mniejszy niż 2 cm. Marchew pakowana w worki siatkowe do 30 kg. 5. Kapusta czerwona świeża w ilości około 2 000 kg Kapusta głowiasta czerwona w pierwszym gatunku, główki kształtne, zwarte bez uszkodzeń od owadów, bez pęknięć i nadmarznięć, o właściwym zabarwieniu. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg Minimalna wielkość główki 1,5 kg. 6. Seler korzeniowy w ilości około 2 800 kg Seler zwyczajny korzeniowy w pierwszym gatunku, czysty, zdrowy, o kształcie kulistym, o miąższu białym i twardym. Pakowany w worki siatkowe do 30 kg. 7. Pietruszka korzeniowa w ilości około 2 800 kg Korzeń pietruszki w pierwszym gatunku, mięsisty, zdrowy, z białym miąższem i żółtawą skórką, bez cech zwiędnięcia, zaparzenia, obcych zapachów, zapleśnienia, nadgnicia. Pietruszka pakowana w worki siatkowe do 30 kg. 8. Kapusta pekińska w ilości około 1 000 kg Kapusta w pierwszym gatunku, główki zwarte bez uszkodzeń od owadów, bez śladów nadgnicia, o właściwym zabarwieniu. Pakowana w worki raszlowe do 10 kg. 9. Por w ilości około 500 kg Por w pierwszym gatunku, bez oznak zgnilizny i uszkodzeń od owadów, o właściwym zabarwieniu. Pakowana w worki raszlowe do 10 kg. Część II: ziemniaki 1. Ziemniaki w ilości około 98 000 kg Ziemniaki jadalne w pierwszym gatunku, zdrowe, suche, jednolite, nieuszkodzone mechanicznie, sortowane, o wyrównanym kształcie bulw, o średnicy poprzecznej minimum 4 cm i podłużnej min 4,5 cm, płytkim osadzeniu oczek, o jasno kremowej barwie miąższu. Pakowane w worki jednorazowe, siatkowe. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Miejsce dostaw: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, magazyn żywnościowy mieszczący się przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz. 2. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem. 4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. Wykonawca dostarczać będzie w/w artykuły własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z wymogami systemu HACCP w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 6. Długość pojazdu dostarczającego warzywa do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 9 m. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30 dniowy termin płatności, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wydaniu towaru Zamawiającemu. Termin płatności liczy się od daty doręczenia w/w poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. Sposób płatności - przelew na konto Wykonawcy. II. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 03000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03221000-6
03210000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Informacja na temat procedur elektronicznych! Akceptowane będą faktury elektroniczne. Zamawiający udostępnia możliwość wysyłania przez Wykonawcę faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które winny być dołączone do faktury (wynikające z zapisów umowy) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia /nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia /nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia /nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do siwz). - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: W terminie 3 dni licząc od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja zamieszczona niezwłocznie po otwarciu ofert dotycząca: kwoty, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.) (Obowiązek złożenia powyższego dokumentu dotyczy każdego wykonawcy, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.). Oświadczenie nie będzie wymagane jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do siwz)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póżn. zm). 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności: 1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 1 ust. 5; 2) na wniosek Wykonawcy ceny jednostkowej artykułu wymienionego w załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem, że cena powyższa może ulec zmianie po okresie wymienionym w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż wynikającą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim - Dziennik Urzędowy RP za ostatni kwartał. 3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy; 4) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-10-24 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie danych Osobowych - Zamawiający informuje, że: 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail as_bydgoszcz@sw.gov.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora; -We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail iod_as_bydgoszcz@sw.gov.pl lub pisemnie na adres Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz lub telefonicznie pod nr: 52/5855205.; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów warzyw dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sprawa 4/Ż/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; -odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp"; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania pełnej dokumentacji zamówienia publicznego wynikającego z instrukcji kancelaryjnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy a w szczególności z obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy Pzp.; -obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; -posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; -nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca/podwykonawca/podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobligowany będzie wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu potwierdzenia wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa powyżej, Wykonawca/podwykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie, które znajduje się w treści Załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: warzywa okopowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw z podziałem na części w asortymencie i w ilościach niżej wymienionych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania. Część I: warzywa okopowe 1. Buraki ćwikłowe w ilości około 8 000 kg Buraki ćwikłowe w pierwszym gatunku, czerwone średniej wielkości, zdrowe, gładkie, nie zwiędnięte, bez uszkodzeń. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg. 2. Cebula w ilości około 8 600 kg Cebula w pierwszym gatunku jednolita, ścisła, sucha, bez plam, łuska bez uszkodzeń, pakowana w worki siatkowe do 30 kg. 3. Kapusta biała świeża w ilości około 5 500 kg Kapusta głowiasta biała w pierwszym gatunku, główki kształtne, zwarte, bez uszkodzeń od owadów, bez pęknięć i nadmarznięć, o właściwym zabarwieniu. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg. Minimalna wielkość główki 1,5 kg. 4. Marchew w ilości około 22 500 kg Marchew w pierwszym gatunku, o zabarwieniu pomarańczowoczerwonym, korzeń marchwi bez oznak zgnilizny i chorób pasożytniczych, średnica korzenia marchwi nie może być mniejszy niż 2 cm. Marchew pakowana w worki siatkowe do 30 kg. 5. Kapusta czerwona świeża w ilości około 2 000 kg Kapusta głowiasta czerwona w pierwszym gatunku, główki kształtne, zwarte bez uszkodzeń od owadów, bez pęknięć i nadmarznięć, o właściwym zabarwieniu. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg Minimalna wielkość główki 1,5 kg. 6. Seler korzeniowy w ilości około 2 800 kg Seler zwyczajny korzeniowy w pierwszym gatunku, czysty, zdrowy, o kształcie kulistym, o miąższu białym i twardym. Pakowany w worki siatkowe do 30 kg. 7. Pietruszka korzeniowa w ilości około 2 800 kg Korzeń pietruszki w pierwszym gatunku, mięsisty, zdrowy, z białym miąższem i żółtawą skórką, bez cech zwiędnięcia, zaparzenia, obcych zapachów, zapleśnienia, nadgnicia. Pietruszka pakowana w worki siatkowe do 30 kg. 8. Kapusta pekińska w ilości około 1 000 kg Kapusta w pierwszym gatunku, główki zwarte bez uszkodzeń od owadów, bez śladów nadgnicia, o właściwym zabarwieniu. Pakowana w worki raszlowe do 10 kg. 9. Por w ilości około 500 kg Por w pierwszym gatunku, bez oznak zgnilizny i uszkodzeń od owadów, o właściwym zabarwieniu. Pakowana w worki raszlowe do 10 kg. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Miejsce dostaw: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, magazyn żywnościowy mieszczący się przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz. 2. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem. 4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. Wykonawca dostarczać będzie w/w artykuły własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z wymogami systemu HACCP w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 6. Długość pojazdu dostarczającego warzywa do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 9 m. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30 dniowy termin płatności, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wydaniu towaru Zamawiającemu. Termin płatności liczy się od daty doręczenia w/w poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. Sposób płatności - przelew na konto Wykonawcy. II. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03000000-1, 03221000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ziemniaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw z podziałem na części w asortymencie i w ilościach niżej wymienionych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania. 1. Ziemniaki w ilości około 98 000 kg Ziemniaki jadalne w pierwszym gatunku, zdrowe, suche, jednolite, nieuszkodzone mechanicznie, sortowane, o wyrównanym kształcie bulw, o średnicy poprzecznej minimum 4 cm i podłużnej min 4,5 cm, płytkim osadzeniu oczek, o jasno kremowej barwie miąższu. Pakowane w worki jednorazowe, siatkowe. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Miejsce dostaw: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, magazyn żywnościowy mieszczący się przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz. 2. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem. 4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. Wykonawca dostarczać będzie w/w artykuły własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z wymogami systemu HACCP w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 6. Długość pojazdu dostarczającego warzywa do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 9 m. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30 dniowy termin płatności, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wydaniu towaru Zamawiającemu. Termin płatności liczy się od daty doręczenia w/w poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. Sposób płatności - przelew na konto Wykonawcy. II. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03000000-1, 03210000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie